Przyspieszenie wzrostu w 4 kwartale roku obrotowego 2011/2012 o 7,1%


Skonsolidowane przychody w roku obrotowym 2011/2012 (wg norm IFRS)

 

 


IGE+XAO z zadowoleniem informuje o bardzo dobrym wyniku czwartego kwartału roku obrotowego 2011/2012. Przychody w tym kwartale wyniosły 6 131 260 euro, o 7,1 % więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Wynik kwartalny został osiągnięty dzięki silnemu wzrostowi obrotów w Europie Północnej i Azji.

 


W całym roku obrotowym, zakończonym 31 lipca, Grupa osiągnęła wzrost obrotów o 4,8%, osiągając wynik 23 385 942 euro. Wprowadzenie nowych wersji SEE Electrical i SEE Electrical EXPERT, flagowych produktów grupy oraz wzrost zapotrzebowania na niektórych rynkach, miały pozytywny wpływ na dobre rezultaty sprzedaży.Bazując na dobrych rezultatach oraz solidnych finansowych fundamentach, Grupa zamierza rozszerzyć swoją obecność na rynkach międzynarodowych, w szczególności na rynku amerykańskim oraz azjatyckim. Równolegle, rozwinięta zostanie oferta Electrical PLM (Product LifeCycle Management), aby pokryć zapotrzebowanie branży aeronautyki oraz transportu. Zgodnie z planem biznesowym grupy, działaniom tym będą towarzyszyć wysokie poziomy zyskowności.Z finansowego punktu widzenia, IGE+XAO szczyci się solidnymi fundamentami biznesowymi,

a szczególnie wysoką, ponad 25% rentownością oraz wysokimi kapitałami własnymi. Pozwala to osiągać cele, takie jak ciągły wzrost przy zachowaniu wysokiego poziomu rentowności.


Download PDF Electrical CAD