Ogólne Warunki Umowy Licencyjnej

DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

OPROGRAMOWANIE WYDANE PRZED GRUPĘ IGE+XAO

 

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Licencyjne (zwane dalej Warunkami, OWU) obowiązują z jednej strony IGE+XAO Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, zwaną w dalszej części niniejszych Warunków „Dystrybutorem” lub „IGE+XAO Polska”, a z drugiej strony Licencjobiorcę – osobę pragnącą nabyć prawo do korzystania z Oprogramowania na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Umowy.

Licencjobiorca potwierdza, że przed przystąpieniem do złożenia zmówienia, zapoznał się i zaakceptował niniejsze Ogólne Warunki Umowy.

Ogólne Warunki Umowy stanowią integralną część umów licencyjnych Oprogramowania zawieranych między IGE+XAO Polska i Licencjobiorcą. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWU może nastąpić wyłącznie w warunkach szczególnych –konkretnej umowie licencyjnej. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych OWU, a treścią łączącej strony umowy licencyjnej (warunkami szczególnymi), zastosowanie mają postanowienia umowy licencyjnej.

Jakiekolwiek naruszenie niniejszych Ogólnych Warunków Umowy lub warunków szczególnych – konkretnej umowy licencyjnej przez Licencjobiorcę lub Użytkownika końcowego, uprawnia IGE+XAO Polska do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o danym naruszeniu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być wyrażone
w formie pisemnej.

 

DEFINICJE

 

Program:oznacza oprogramowanie zaprojektowane przez Wydawcę, widniejące na protokole odbioru, dostarczone poprzez wysłanie nośnika służącego do instalacji lub poprzez pobranie z Internetu.

Wydawca:oznacza osobę prawną, która posiada wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Programem, oraz która w sposób pośredni lub bezpośredni zapewnia projektowanie, rozwój, aktualizację, konserwację oraz komercjalizację Programu.

Licencjobiorca:oznacza osobę prawną lub fizyczną, która dysponuje prawem zainstalowania i użytkowania Programu na sprzęcie komputerowym, w granicach określonych w Protokole odbioru oraz/lub w warunkach szczególnych.

 

Dystrybutor:oznacza osobę prawną posiadającą prawo komercjalizacji licencji Programu na określonym terytorium względem Licencjobiorców w rozumieniu przepisów niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Licencyjnej dla Użytkownika Końcowego.

Użytkownik Końcowy: każda osoba fizyczna -będąca podwładnym Licencjobiorcy lub upoważniona umownie przez Licencjobiorcę -uprawniona do korzystania z Programu, która zakończyła wymagane szkolenie zatwierdzone przez Wydawcę. Liczba uprawnionych Użytkowników jest określona w protokole odbioru oraz/ lub warunkach szczególnych. Licencjobiorca jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania warunków niniejszej Licencji przez każdego z Użytkowników.

 

Protokół odbioru:oznacza dokument przekazany Licencjobiorcy podczas dostawy Programu i potwierdzający dostawę Programu we właściwej formie do Licencjobiorcy. Protokół odbioru będzie przekazany Licencjobiorcy w trakcie dostawy nośnika lub w trakcie pobrania Programu z Internetu. Protokół odbioru określa liczbę Użytkowników, sposób ochrony związany z Programem, sprzęt oraz miejsce użytkowania Programu.

 

UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA

Warunki użytkowania Programu, których Licencjobiorca zobowiązuje się przestrzegać przed każdym użyciem Programu, opisane są w warunkach szczególnych – konkretnej umowie licencyjnej.

 

ZAKRES OFERTY

Licencjobiorca jest upoważniony do korzystania z Programu wyłącznie w miejscu (miejscach) wskazanym (wskazanych) w Protokole odbioru i/lub w warunkach szczególnych - konkretnej umowie licencyjnej. Każde użycie Programu poza tymi miejscami wymaga wyrażenia przez Dystrybutora wyraźnej, pisemnej zgody pod rygorem nieważności.

 

PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

Każde zamówienie podlega niniejszym Warunkom Ogólnym Umowy Licencyjnej. Każde zamówienie potwierdzone w formie pisemnej przez Licencjobiorcę lub osobę przez niego upoważnioną, stanowi nieodwołalne zobowiązanie Licencjobiorcy i nie może być kwestionowane.

W przypadku, gdy Licencjobiorca chce wymienić dostarczoną wersję Programu na inną wersję, w szczególności w związku z rozwinięciem przez Wydawcę nowych wersji Programu, zobowiązany jest złożyć nowe zamówienia oraz zapłacić odpowiednie wynagrodzenie. Licencjobiorca może również zawrzeć z Dystrybutorem lub Wydawcą umowę serwisową, która zawiera aktualizowanie Programu.

 

DOSTARCZENIE I INSTALACJA PROGRAMU

Program wskazany w Protokole odbioru jest wysyłany do Licencjobiorcy na wskazany w zamówieniu adres i w terminie określonym przez Strony w warunkach szczególnych. Strefa geograficzna dostawy odpowiada strefie geograficznej oferty.

Dostawa zawiera:

- Programy zamówione przez Licencjobiorcę stanowiące oprogramowanie w formie czytelnej i nadającej się do korzystania.

- Jeden egzemplarz związanej z Programem dokumentacji – w wersji papierowej lub elektronicznej – zawierającej podręcznik i instrukcję.

Program może być dostarczony Licencjobiorcy przez wysłanie nośnika z Programem do zainstalowania (dostawa) albo poprzez pobranie Programu (dostawa online).

Koszty wysyłki, a w razie potrzeby również opłaty celne i inne opłaty publiczne pokrywa Licencjobiorca, chyba że co innego wynika z postanowień warunków szczególnych.

W przypadku wysyłki nośników z Oprogramowaniem do zainstalowania, standardowe reguły incoterms Dystrybutora są następujące :

- transakcja krajowa w Unii Europejskiej : DDP W szczególnych przypadkach poza terytorium krajowym :

- transakcja europejska (ekspedycja / import) : DAP

- transakcja poza Unią Europejską: DAP

 

WARUNKI FINANSOWE I CENA

Prawo do korzystania z Oprogramowania przechodzi na Licencjobiorcę w momencie zapłaty Dystrybutorowi całości wynagrodzenia. Wynagrodzenie jest wyrażone w walucie krajowej Dystrybutora, chyba że postanowienia szczególne stanowią inaczej. Ustalona cena jest pewna i ostateczna. Koszty dostawy ustalane są w momencie dokonania sprzedaży.

Każda dodatkowa usługa serwisowa wykonana przez Dystrybutora w zakresie niniejszych Ogólnych Warunków Umowy, w szczególności przeprowadzenie szkoleń, zostanie odrębnie wyceniona, zgodnie z obowiązującymi u Dystrybutora warunkami.

Faktura zostanie wystawiona na adres wskazany przez Licencjobiorcę w momencie składania zamówienia. Ceny wskazane przez Dystrybutora w ofercie są cenami netto, chyba że co innego wynika z treści oferty. Każda faktura jest płatna w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury, chyba że w Protokole odbioru lub w warunkach szczególnych postanowiono inaczej.

Płatność powinna być dokonana przelewem bankowym na rachunek bankowy Dystrybutora wskazany na fakturze.

W przypadku niedokonania płatności w wyznaczonym terminie, wskazanym na fakturze po wezwaniu do zapłaty, od dłużnej kwoty zostaną naliczone odsetki maksymalne zgodnie z art. 359§2² Kodeksu cywilnego. W przypadku braku płatności faktury we wskazanym na niej terminie, Dystrybutor może zawiesić wykonywanie swoich obowiązków wynikających z niniejszych warunków ogólnych oraz umowy licencyjnej lub umowy serwisowej,
po bezskutecznym upływie terminu do dokonania zapłaty, aż do zapłaty całej należności. Licencjobiorca niniejszym akceptuje wszystkie konsekwencje takiego zawieszenia i zrzeka się tym samym prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń z tego tytułu od Dystrybutora.

 

 

PRZYSZŁA WERSJA OPROGRAMOWANIA

Licencjobiorca nie może rościć sobie prawa do nowszych wersji Oprogramowania. Licencjobiorca może zamówić u Dystrybutora aktualizacje Oprogramowania, jeśli są dostępne, zgodnie z taryfami i warunkami obowiązującymi u Dystrybutora w momencie złożenia zamówienia. Licencja nie obejmuje świadczeń serwisowych i/lub pomocy ani innych świadczeń dodatkowych. Świadczenia te mogą stanowić, w razie potrzeby, przedmiot odrębnych umów.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Przy wykonaniu swoich zobowiązań umownych Dystrybutor zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności wymaganej dla profesjonalnego charakteru jego działalności.

Licencjobiorca nie będzie kwestionować kwalifikacji zawodowych Dystrybutora celem uniknięcia własnej odpowiedzialności wynikającej ze zobowiązań leżących po jego stronie i określonych niniejszą Umową.

Licencjobiorcę obciąża wyłączna odpowiedzialność za zapewnienie użytkowania i zarządzania Oprogramowaniem, w szczególności w zakresie kontroli funkcjonowania, zabezpieczania danych i zapewnienia procedur bezpieczeństwa w przypadku awarii lub uszkodzenia urządzenia oraz Oprogramowania.

Do Licencjobiorcy należy również nabycie u Dystrybutora wszelkich uaktualnień i/lub nowych wersji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Oprogramowania.

Licencjobiorca powinien zawrzeć niezbędne ubezpieczenia od kradzieży lub zniszczenia Oprogramowania i/lub towarzyszącej dokumentacji.

IGE+XAO Polska ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jedynie w przypadku, gdy szkoda wyrządzona została Użytkownikowi umyślnie i do wartości nieprzekraczającej wynagrodzenia umownego. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkody rzeczywiście poniesionej, należycie udokumentowanej i bezpośrednio związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZY STRONAMI

Strony zostały poinformowane, że świadczenie gwarancji wymaga aktywnej współpracy pomiędzy obiema Stronami. Ogólne Warunki Umowy przewidują następujące środki :


- wyznaczenie przez Licencjobiorcę upoważnionej, kompetentnej osoby do kontaktu, która będzie go reprezentowała przed Dystrybutorem, i która, bez względu na zaistniałe okoliczności, może zostać zastąpiona przez osobę o tych samych kompetencjach.

- dostarczenie Dystrybutorowi przez Licencjobiorcę wszystkich dokumentów i innych informacji niezbędnych do zrozumienia przedstawionego problemu oraz udzielenia odpowiedzi na zgłaszane potrzeby.

 

 

SIŁA WYŻSZA

Żadna ze Stron nie może być odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jednego ze swoich zobowiązań umownych, wynikających z siły wyższej.

W sposób wyraźny za przypadek siły wyższej uważane są: strajki generalne lub częściowe, wewnętrzne lub zewnętrzne w stosunku do przedsiębiorstwa Dystrybutora, klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi lub inne katastrofy naturalne, upały, ulewy, powodzie o charakterze powszechnym, pożary, epidemie, blokady środków transportu, zaopatrzenia lub komunikacji oraz inne zdarzenia będące poza kontrolą IGE + XAO Polska.

Wystąpienie przypadku siły wyższej zawiesza w pierwszym okresie wykonanie zamówienia. Termin wykonania umowy zostaje automatycznie przesunięty o liczbę dni występowania siły wyższej, przy czym, Strony zastrzegają, że jeżeli po upływie okresu trzech miesięcy Strony uznają dalsze trwanie przypadku siły wyższej, zamówienie zostanie anulowane automatycznie, chyba że uzgodniono inaczej. W przypadku przesunięcia terminu lub anulowania zamówienia z powodu siły wyższej, Licencjobiorcy nie przysługują żadne roszczenia względem Dystrybutora.

 

DANE IDENTYFIKUJĄCE

Podanie przez Licencjobiorcę jego danych identyfikujących jest niezbędne do przyjmowania i dostarczania zamówień oraz wystawienia faktur. Licencjobiorca nie może sprzeciwić się podaniu danych identyfikujących, jednakże ma on prawo dostępu do swoich danych oraz może zwrócić się Dystrybutora w celu ich prostowania.

 

KLAUZULA NIEZATRUDNIANIA PERSONELU

Licencjobiorca zobowiązuje się, w okresie obowiązywania Umowy Licencyjnej oraz w okresie 12 miesięcy liczonych od daty jej wygaśnięcia, nie angażować do obsługi, nie zatrudniać ani też nie składać ofert zatrudnienia współpracownikom Wydawcy lub Dystrybutora, bez jego wcześniejszej pisemnej zgody (pod rygorem nieważności). W przypadku naruszenia niniejszej klauzuli, Licencjobiorca zobowiązuje się zapłacić Wydawcy odszkodowanie, w wysokości równej łącznemu wynagrodzeniu brutto wypłacanemu danemu współpracownikowi w okresie jednego roku poprzedzającego jego odejście.

 

POUFNOŚĆ

Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów określonych jako poufne lub będące tajne ze swej natury, niezależnie od sposobu w jaki uzyskała niniejsze informacje -zarówno przy okazji negocjacji, bądź też podczas realizacji Umowy.

Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje przez cały okres trwania Umowy oraz przez okres 5 (pięciu) lat od jej wygaśnięcia.

 

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu, podpisanego przez właściwie umocowanego przedstawiciela każdej ze Stron.

 

Klauzula salwatoryjna

W razie stwierdzenia, iż jedno z postanowień niniejszej Umowy jest nieważne lub niezgodne z prawem, będzie ono uznane za nieistniejące, a pozostała część umowy pozostanie w mocy.

Odstąpienie

O ile Umowa nie stanowi inaczej, brak wymagania przez jedną ze Stron zastosowania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie może być uznany za odstąpienie tej Strony od przysługujących jej praw wynikających z niniejszej Umowy.

 

Język Umowy

Niniejsza Umowa i jej aneksy są sporządzone w języku Dystrybutora. W przypadku tłumaczenia umowy na język obcy, jedynie wersja językowa Dystrybutora wiąże Strony.

 

Referencje

Dystrybutor będzie mógł umieścić nazwę Licencjobiorcy na liście referencyjnej, zarówno dla potrzeb wewnętrznych jak i zewnętrznych.

 

WŁAŚCIWOŚĆ PRAWA

Warunki niniejszej Licencji podlegają prawu właściwemu dla siedziby Dystrybutora.

 

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Wszelkie spory powstałe w związku z interpretacją postanowień lub w wyniku wykonania niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązać polubownie.

Jeżeli powstały spór nie zostanie polubownie rozwiązany sądem wyłączenie właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Dystrybutora.

 

INTEGRALNOŚĆ I PIERWSZEŃSTWO

Licencjobiorca potwierdza, iż zapoznał się z niniejszą Umową i deklaruje, iż akceptuje ich treść i warunki. Potwierdza ponadto, iż dokumenty te stanowią integralną część porozumienia zawartego pomiędzy Stronami, zastępując i anulując wszelkie propozycje i zobowiązania pisemne i ustne je poprzedzające i wszelką inną korespondencję pomiędzy Stronami, mające związek z treścią niniejszej Umowy.