Langue

  • English
  • Français
  • Dutch
  • German
  • Italian
  • Polish
  • Russian
  • Spanish
  • Türkçe
  • Portuguese
  • 中文
  • English
  • Français
  • Dutch
  • German
  • Italian
  • Polish
  • Russian
  • Spanish
  • Türkçe
  • Portuguese
  • 中文
  0

   

   

  Odpowiedzi na Twoje Pytania

  Serwis FAQ

   
  1. Blokowanie kursora do ruchu pionowego / poziomego
  Aby zablokować kursor myszy do ruchu pionowego, poziomego, lub pod kątem 45 stopni, podczas rysowania linii lub ściany należy wcisnąć klawisz "Shift". Metoda poruszania się pozostanie aktywna do momentu ponownego wciśnięcia przycisku "Shift".
  2. Dostosowywanie długości ścian
  Używając polecenia Plany instalacji > Ściana > Przesuń, poprzez pojedyncze kliknięcie należy wybrać ścianę a następnie przesunąć ją w odpowiednie miejsce. Wszystkie połączone ściany zostaną odpowiednio przedłużone a ich długość ponownie określona.
  Dostosowywanie długości ścian
  3. Zmiana długości pojedynczej ściany
  Używając polecenia Plany instalacji > Ściana > Długość, poprzez kliknięcie na pojedynczą ścianę a następnie wprowadzając długość w wyświetlonym oknie dialogowym. Rysunek automatycznie aktualizuje się zgodnie z wprowadzonymi wartościami.

   Zmiana długości pojedynczej ściany
  4. Definiowanie długości ścian oraz kąta nachylenia podczas rysowania
  Podczas rysowania ścian, podczas wprowadzanie pierwszego punktu wstawienia, należy wcisnąć klawisz "Spacja".
  W wyświetlonym oknie dialogowym należy wprowadzić kąt oraz długość dla ściany.
  Definiowanie długości ścian oraz kąta nachylenia podczas rysowania
  5. Obracanie drzwiami podczas wstawiania
  Podczas dynamicznego wstawiania drzwi na rysunek, symbol automatycznie dostosowuje się do ścian. Aby zdefiniować kierunek otwierania, należy wcisnąć klawisz "Spacja" - drzwi obrócą się o 90 stopni.
   Obracanie drzwiami podczas wstawiania
  6. Definiowanie położenia otworu
  Definiowanie położenia otworuUżywając polecenia Lokalizacja istnieje możliwość określenia odległości otworu od przylegających ścian. Po wybraniu polecenia i najechaniu kursorem myszy na krawędź ściany wyświetlona zostanie odległość pomiędzy przyległą ścianą a krawędzią otworu. Po kliknięciu wyświetlone zostanie okno dialogowe w którym istnieje możliwość ręcznego określenia tej odległości.
  Definiowanie położenia otworu
  7. Wypełnienie / Kreskowanie ścian
  Podstawowym kryterium jest ukończenie rysowania podkładu budowlanego (zewnętrzne i wewnętrzne ściany oraz otwory).Wypełnienie / Kreskowanie ścian
  Przed rozpoczęciem wypełniania lub kreskowania ścian konieczne jest określenie koloru oraz rodzaju kreski.

  Należy wybrać polecenie Wypełnij/Kreskuj obszar z zakładki Rysuj.


  Aby wykonać polecenie należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na wewnętrzny obszar ściany.
  Wypełnienie / Kreskowanie ścian
  8. Skala symboli architektury
  Wszystkie symbole architektury reprezentują rzeczywiste wymiary w skali 1:50. Ich poprawne użycie określa skala rysunku oraz skala symbolu, które powinny wynosić odpowiednie 1:50 i 1:1.
  Skala symboli architektury

  Jeżeli skala symbolu lub rysunku zostanie zmieniona, drugi parametr musi zostać proporcjonalnie zmieniony.
  Przykład: jeżeli skala rysunku wynosi 1:100, skala symbolu musi wynosić 1:2
  Skala symboli architektury
  9. Dodawanie symboli do ulubionych
  Biblioteka "Ulubione" może zawierać najczęściej używane symbole co ułatwi znalezienie oraz wstawienie odpowiednich symboli na rysunki.
  Kliknij prawym przyciskiem na symbol w Eksploratorze symboli i wybierz Dodaj do ulubionych.
  Wybrany symbol zostanie automatycznie dodany do biblioteki.
  Dodawanie symboli do ulubionych
  10. Automatyczny obrót symboli
  Automatyczny obrót symboli
  Automatyczny obrót symboliGdy polecenie Obrót jest aktywne, symbole automatycznie obracają się względem ścian oraz innych obiektów zachowując zdefiniowaną odległość. 
  Odległość od ścian oraz innych obiektów jest definiowana poprzez dwa parametry w zakładce Właściwości.


  Wprowadzone wartości określane są w milimetrach (na przykład 100mm).
  Uwzględniana jest skala rysunku.
  11. Wysokość montażowa symboli
  Wysokość montażowa symboliWszystkie symbole instalacji zawierają parametr Wysokość, który definiuje pionową odległość symbolu od poziomu podłogi.
  Wartość ta jest predefiniowana dla wszystkich symboli w bibliotece Instalacje (na przykład: wszystkie symbole oświetlenia sufitowego mają wprowadzoną wartość 2800mm).
  Istnieje możliwość bezpośredniego wprowadzenia wartości dla każdego z wstawionych symboli poprzez zakładkę Właściwości.
  Istnieje również możliwość zmiany wysokości montażowej dla wielu symboli po wcześniejszym zaznaczeniu ich.
  Grupowanie symboli w pomieszczenia
  Grupowanie symboli w pomieszczeniaSymbole na rysunkach instalacji mogą zostać zgrupowane w pomieszczenia dzięki specjalnej liście znajdującej się w zakładce Plany instalacji. Bieżąca wartość działa jako domyślna - wszystkie wstawiane symbole zostają zgrupowane.


  Grupowanie symboli w pomieszczeniaIstnieje możliwość zmiany pomieszczenia dla wielu symboli po wcześniejszym zaznaczeniu ich, a następnie wybraniu innego pomieszczenia z listy. Alternatywnie, istnieje możliwość zdefiniowania grupowania poprzez ręczne wprowadzenie nazwy pomieszczenia bezpośrednio w zakładce Właściwości.
  Grupowanie symboli w pomieszczenia


  12. Wstawianie legendy symboli
  Przy użyciu polecenia GenerateLegend istnieje możliwość wstawienia na rysunek (instalacji lub schematów jednokreskowych) specjalnej legendy symboli.
  Po wybraniu polecenia konieczne jest zdefiniowanie symbolu tabeli, która zostanie użyta do wygenerowania legendy.
  Wyświetlone okno dialogowe przedstawia wszystkie biblioteki symboli - na potrzeby projektu przygotowane zostały 3 różne tabele znajdujące się w bibliotece InstalacjeLegenda.
  Legenda wstawiana jest automatycznie w lewym dolnym rogu rysunku, skąd może zostać przesunięta w dowolne miejsce.
  Po wstawieniu legendy na rysunek, ponowne uruchomienie polecenia GenerateLegend powoduje automatyczną aktualizację zgodnie z nowymi symbolami wstawionymi na rysunek.
  13. Wysokość montażowa okablowania
  Wysokość montażowa okablowaniaWartość wprowadzona w liście Wysokość definiuje wysokość montażową dla okablowania licząc od poziomu podłogi.
  Dzięki temu parametrowi program może obliczyć pionowe i poziome odległości od symboli, do który podłączony jest kabel.

  Po narysowaniu okablowania zmiana wysokości wszystkich odcinków jest niemożliwa. Istnieje Wysokość montażowa okablowaniamożliwość zmiany wysokości pojedynczych kabli za pomocą polecenia Wysokość znajdującego się w zakładce Plany instalacji.
  Po wybraniu polecenia oraz wskazaniu kabla wyświetlone zostanie okno dialogowe w którym istnieje możliwość określenia nowej wysokości.

  14. Typ kabla
  Typ kablaWartość wprowadzona w liście Typ kabla definiuje domyślny kod katalogowy dla rysowanych połączeń.
  Istnieje możliwość zmiany kodu katalogowego dla wielu kabli poprzez zaznaczenie ich na rysunku a następnie wybraniu innego typu z listy.
  Alternatywnie, istnieje możliwość zdefiniowania typów kabli poprzez zakładkę Właściwości.
  Typ kabla
  15. Automatyczne wyznaczanie tras kablowych
  Automatyczne wyznaczanie tras kablowychPrzy użyciu polecenia Trasa automatyczna istnieje możliwość automatycznego rysowania okablowania z jednego symbolu do innych.
  W celu poprawnego działania polecenia konieczne jest zdefiniowanie korytek kablowych za pomocą odpowiedniego polecenia. Należy wybrać pierwszy symbol do którego wszystkie kable będą podłączone (najczęściej rozdzielnica) a następnie należy wskazać poszczególne symbole wyjściowe dla których mają zostać utworzone połączenia.
  Za pomocą specjalnego okna konieczne będzie określenie czy wykonane ma zostać trasowanie na podstawie korytek czy przedstawione mają zostać alternatywne trasy.
  16. Grupowanie symboli w obwody za pomocą okablowania
  Przed rozpoczęciem należy upewnić się, czy odpowiednie parametry we właściwościach projektu zostały zdefiniowane (definiowanie obwodów za pomocą okablowania).
  Grupowanie symboli w obwody za pomocą okablowania
  W celu poprawnego zdefiniowania obwodów należy przestrzegać następujących zasad:
  1. Wszystkie symbole należące do tego samego obwodu muszą zostać połączone za pomocą kabli.
  2. Jeden kabel musi być wstawiony pomiędzy dwoma symbolami.
  3. Jedne z symboli musi zostać połączony z rozdzielnicą.
  Podczas rysowania kabla łączącego rozdzielnicę z obwodem należy przestrzegać odpowiedniej kolejności: połączenie musi być utworzone od rozdzielnicy do obwodu.
  17. Grupowanie symboli w obwody bez pomocy okablowania

  Przed rozpoczęciem należy upewnić się, czy odpowiednie parametry we właściwościach projektu zostały zdefiniowane (definiowanie obwodów poprzez właściwości symbolu).
  Grupowanie symboli w obwody bez pomocy okablowania

  W celu poprawnego zdefiniowania obwodów należy przestrzegać następujących zasad:
  1. Wszystkie symbole muszą zostać przypisane do rozdzielnicy poprzez wprowadzenie odpowiedniego oznaczenia do parametru Rozdzielnica.
  Wszystkie symbole należące do jednego obwodu muszą być zaznaczone i posiadać przypisany parametr Obwód bezpiecznika:

  - Za pomocą zakładki Właściwości Fuse circuit  

  - Lub używając specjalnej listy dostępnej  w zakładce Plany instalacji 01
  Grupowanie symboli w obwody bez pomocy okablowania

  18. Definiowanie wyświetlania zasilania rozdzielnicy w schematach jednokreskowych
  Grupa Wejścia dla rozdzielnicy zdefiniowana jest w oknie dialogowym Definicja Rozdzielnicy.
  Definiowanie wyświetlania zasilania rozdzielnicy w schematach jednokreskowych
  SymbolWybierając ikonę przy parametrze Symbol wejścia  otworzone zostanie okno eksploratora symboli, w którym istnieje możliwość wybrania symbolu innego niż domyślny.
  19. Definiowanie wyświetlania obwodów w schematach jednokreskowych
  Wykorzystując parametr Definicja wyjścia w symbolu istnieje możliwość określenia Grupy Wyjścia będącej graficzną reprezentacją obwodu na schematach jednokreskowych.
  Wybierając Db , ikonę bazy danych istnieje możliwość wybrania predefiniowanych Grup Wyjść.
  Definiowanie wyświetlania obwodów w schematach jednokreskowych
  Definicje te umożliwiają powiązanie obwodu z Grupami Wyjść znajdujących się w bibliotece Generowanie schematów jednokreskowych.
  19.Zmiana kolejności obwodów
  Przy użyciu okna Definicja Rozdzielnicy istnieje możliwość zmiany kolejności poszczególnych obwodów.
  Zmiana kolejności obwodów
  Obwody wyjściowe rozdzielnicy są automatycznie szeregowane w oparciu o parametr Obwód bezpiecznika. Kolejność ta może zostać zmieniona za pomocą przycisków:
  Up/Down
  Po wybraniu obwodu z listy, pozycję można zmienić za pomocą przycisków W górę oraz W dół.
  Oznaczenie obwodu zostanie automatycznie dostosowane. Po wygenerowaniu schematów jednokreskowych rysunki instalacji zostaną odpowiedni zaktualizowane.
  20. Wstawianie symbolu wyłącznika różnicowo-prądowego
   Wstawianie symbolu wyłącznika różnicowo-prądowego
  Symbol RCD może zostać wstawiony w odpowiednie miejsce na schemacie zabezpieczając jeden lub więcej obwodów. W oknie Definicja Rozdzielnicy dwukrotne kliknięcie na obwód wyjściowy otwiera okno dialogowe właściwości.
   Wstawianie symbolu wyłącznika różnicowo-prądowego
  21. Definiowanie współczynnika mocy oraz współczynnika jednoczesności
  Definiowanie współczynnika mocy oraz współczynnika jednoczesnościWspółczynnik mocy może zostać zdefiniowany z poziomu schematów jednokreskowych poprzez wprowadzenia odpowiedniej wartości do parametru Cosinus Fi.
  Moc pozorna zostanie automatycznie obliczona. Współczynnik jednoczesności może zostać zdefiniowany z poziomu schematów jednokreskowych poprzez wprowadzenia odpowiedniej wartości do parametru Cosinus Fi.
  Obciążenie zostanie automatycznie obliczone. Istnieje możliwość wybrania wielu symboli obwodów i zdefiniowanie odpowiednich wartości parametrów Cosinus Fi oraz Współczynnik jednoczesności za pomocą zakładki Właściwości.
  Po zdefiniowaniu współczynników konieczne jest otworzenie Listy obwodów w celu zaktualizowania symboli obwodów.
  22. Przypisywanie faz
  Po utworzeniu schematów jednokreskowych istnieje możliwość przypisania odpowiednich faz zasilania do obwodów za pomocą polecenia Przypisz fazy
  (PPM na folderze schematów jednokreskowych > Przypisz fazy).

  Przypisywanie faz
  Program przypisze odpowiednie fazy do wszystkich obwodów oraz obliczy moc na każdej z nich.
  23. Optymalizacja faz
  Optymalizacja mocy na każdą z faz możliwa jest wyłącznie poprzez ręcznie wykonanie następujących kroków:
  1. Sprawdzenie rozpływu mocy obwodów wyjściowych w Definicji Rozdzielnicy.
  2. Zmiana fazy dla jednego lub więcej obwodów rozdzielnicy.
  3. Otworzenie Listy obwodów w celu przeliczania mocy całkowitej.
  4. Ponowne sprawdzenie rozpływu mocy obwodów wyjściowych 

  Wykonanie polecenia Przypisz fazy zresetuje wprowadzone zmiany.

  Czas na Ciebie


  Firma

  Już od 1986 roku produkujemy, dostarczamy, sprzedajemy oraz rozwijamy programy dla elektryków, które wspomagają proces projektowania elektrycznego. Rolą programów typu cad dla elektryków jest pomoc w projektowaniu i obsłudze części elektrycznej dowolnej instalacji. Dostarczamy pełen zakres programów do wspomagania projektowania (CAD/CAE), zarządzania cyklem życia produktu (PLM) oraz symulacji działania i obliczeń (Simulation), dedykowany dla inżynierii elektrycznej i automatyki. Sztandarowe produkty oferowane w Polsce to program SEE Electrical EXPERT oraz program SEE Electrical. Innowacyjność to najważniejszy wyróżnik naszej oferty. W najnowszych wersjach programów udostępniamy kolejne możliwości: projektowanie rozdzielnic elektrycznych w formacie 3D oraz obliczenia termiczne szaf.
  > Więcej

  Siedziba firmy

  Logo IGE+XAO Group
  IGE+XAO Polska Sp. z o.o.
  Plac Na Stawach 3
  KRAKÓW
  30-107
  POLSKA

  Telefon : +48 (0)12 630 30 30   
  Fax: +48 (0)12 630 30 37
  Email: info@ige-xao.com.pl

   

  Media społecznościowe

  livemarks Facebook Twitter Youtube Linkedin

  ige-Xao group