Warunki korzystania ze strony

Właściciel strony: 
Strona internetowa IGE+XAO edytowana przez : IGE+XAO

www.ige-xao.com

Siedziba spółki: 16 boulevard Déodat de Séverac - CS 90 312 - 31 773 - COLOMIERS CEDEX - FRANCJA

Code APE: 5829 C - SIRET: 338.514.987

Dyrektor publikacji: Christian Colin

Projekt: IGE+XAO

 

Odpowiedzialność
IGE+XAO Polska ani IGE + XAO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub bezpośrednie mogące wynikać z dostępu lub z korzystania ze strony internetowej IGE+XAO, lub informacji znajdujących się na niej. IGE+XAO Polska ani IGE+XAO
nie ponosi odpowiedzialności w przypadku poniesienia przez użytkownika szkody,
w szczególności wynikającej z utraty, zniszczenia lub sfałszowania plików, uszkodzenia, zmiany, przeniesienia wirusa, mogącego zainfekować sprzęt komputerowy przy okazji połączenia i/lub korzystania ze strony IGE + XAO. IGE+XAO Polska, ani IGE + XAO
nie ponosi także odpowiedzialności za interpretację informacji znajdujących się na stronie internetowej.

 

Aktualizacje

IGE+XAO dokłada wszelkich starań, aby informacje znajdujące się na stronie internetowej były aktualne, przy czym może się okazać, że dane te nie będą aktualne w dacie ich pobrania przez użytkownika. Informacje te mogą wymagać aktualizacji, która mogła nie nastąpić
do dnia ich konsultacji z przyczyn technicznych lub mogła ulec modyfikacji niezależnej od woli IGE + XAO. IGE+XAO ani IGE+XAO Polska nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub opóźnienia związane z tą aktualizacją i z takimi informacjami.

 

Użytkowanie i poufność danych pobranych ze strony

Dane pobrane podczas wizyty na stronie internetowej IGE+XAO są pobierane automatycznie podczas tej wizyty albo są dostarczane dobrowolnie przez użytkownika strony, który wypełnia formularz i ewentualnie pobiera pliki.

 

Dane dobrowolnie przekazane przez użytkownika

Aby móc korzystać z niektórych funkcji strony internetowej IGE+XAO oraz oferowanych przez nią serwisów, użytkownik dostarcza dane identyfikujące poprzez formularz, znajdujący się na stronie internetowej lub przez wysłanie odpowiednich plików. Każdy formularz zawiera informacje o obligatoryjnym lub fakultatywnym charakterze podania danych i/lub plików towarzyszących, jak również o konsekwencjach związanych z odmową podania danych
i/lub przesłania plików. IGE+XAO korzysta z danych o charakterze identyfikującym uzyskanych w ten sposób jedynie do celów wskazanych na stronie internetowej, wymagającej podania tych danych. Jeżeli istnieje możliwość, że dane te zostaną udostępnione osobom trzecim, jest ona wyraźnie wskazana na stronie internetowej. W takim przypadku, wypełnienie przez użytkownika formularza i ewentualnie dołączenie osobistego pliku, jest równoznaczne
z jego zgodą na udostępnienie danych.

W żadnym wypadku dane o charakterze osobistym przesłane przez użytkownika do IGE+XAO nie mogą zostać przekazane osobom trzecim, poza wypadkami wskazanymi wyraźnie na stronie internetowej IGE+XAO.

Użytkownik jest informowany, że dane identyfikujące , które podał IGE+XAO, nie są w żaden sposób powiązane z danymi automatycznie zbieranymi podczas wizyty na stronie IGE+XAO

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlemantu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu przez IGE+XAO jego danych osobowych o charakterze innym niż dane identyfikujące. Użytkownikowi przysługuje również prawo dostępu, modyfikacji, sprostowania oraz usunięcia tych danych. Użytkownik może skorzystać z tych praw w każdym momencie w następujący sposób:

- listem wysłanym na adres: IGE+XAO - 16 boulevard Déodat de Séverac - CS 90 312 - 31 773 - COLOMIERS CEDEX - FRANCE

- e-mailem wysłanym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Własność praw niematerialnych

Strona internetowa IGE+XAO, a w szczególności wszystkie elementy wizualne, sposób prezentacji oraz treść strony, a także każda znajdująca się na niej informacja, stanowi wyłączną własność IGE+XAO lub osoby trzeciej, z którą zawarła porozumienie pozwalające na ich rozpowszechnianie. Użytkownik nie ma prawa przetwarzania, ani rozpowszechniania tych informacji, a także nie ma prawa do ich eksploatacji za pomocą jakichkolwiek środków, bez uprzedniej wyraźnej zgody udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności przez IGE+XAO.
W wyjątkowym przypadku, gdy zgoda taka zostanie udzielona, korzystanie z danych lub informacji pochodzących ze strony IGE+XAO musi obligatoryjnie wskazywać IGE+XAO jako źródło.

Nazwa i/lub logotyp IGE+XAO stanowią zastrzeżone znaki towarowe. Każde ich wykorzystanie wymaga wcześniejszego pisemnego upoważnienia IGE+XAO, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Bazy danych

Zgodnie z przepisami ustawy nr 98-536 z dnia 1 lipca 1998 dotyczącej transponowania
do Kodeksu Własności Intelektualnej postanowień Dyrektywy nr 96/9 CE z dnia 11 marca 1996, IGE+XAO jest twórcą i właścicielem wszystkich lub części baz danych tworzących stronę internetową.

W związku z tym, użytkownikowi strony zabrania się w szczególności pobierania, wykorzystywania, przechowywania, odtwarzania, przedstawiania lub zachowywania, pośrednio lub bezpośrednio, na jakimkolwiek nośniku danych, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, całości lub części jakościowo lub ilościowo istotnej zawartości baz danych znajdujących się na stronie, jak również robienia z nich wyciągów lub powtarzającego się i systematycznego wykorzystywania części jakościowo lub ilościowo nieistotnych, jeżeli operacje te w sposób oczywisty przekraczają warunki zwykłego korzystania.

 

Hiperłącza

Strona internetowa IGE+XAO może zawierać hiperłącza do innych stron. Strony, do których odsyłają hiperłącza są niezależne od strony IGE+XAO, o ile nie wskazano inaczej. Hiperłącza
te w żadnym wypadku nie stanowią o aprobacie lub partnerstwie pomiędzy IGE+XAO i tymi stronami. W związku z powyższym, IGE+XAO nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, produkty, reklamy i inne elementy lub usługi prezentowane na tych stronach.

Umieszczenie jakiegokolwiek hiperłącza, jakiegokolwiek rodzaju, pozwalającego na dostęp
do strony IGE+XAO lub jakiejkolwiek jej podstrony lub elementu, wymaga wcześniejszego pisemnego pod rygorem nieważności pozwolenia IGE+XAO.

W żadnym wypadku strony IGE+XAO nie mogą stanowić części innych stron internetowych. Użytkownik powinien zostać jasno poinformowany, że znajduje się na stronie IGE+XAO. Odpowiedzialność IGE+XAO za hiperłącza odsyłające do jej stron jest wyłączona.

 

Dostęp do strony

IGE+XAO zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze strony internetowej, do jej modyfikowania, zawieszenia jej działania, ograniczania lub przerwania dostępu do całości strony lub do jej części, a w szczególności, do jej zawartości, funkcji, godzin dostępności, także bez wcześniejszego uprzedzenia o tym fakcie.

 

Zmiana ogólnych warunków korzystania ze strony

W celu ciągłej poprawy jakości stron, IGE+XAO zastrzega sobie prawo do modyfikowania
i aktualizowania niniejszych warunków ogólnych sprzedaży w każdy momencie. Zmiana ogólnych warunków korzystania ze strony jest skuteczna względem użytkownika od momentu jego poinformowania.

 

 

KONTAKTY

IGE+XAO z siedzibą w : 16 boulevard Déodat de Séverac - CS 90 312 - 31 773 - COLOMIERS CEDEX - FRANCJA
Kontakt dla inwestorów:
Alain Di Crescenzo (Prezes Dyrektor Generalny)
Tél : 00 33 5 62 74 36 36


IGE+XAO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod poczt. 30-107, ul. Na Stawach 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000186637, wysokość kapitału zakładowego 1 100 000,00 zł, numer NIP 677-002-45-48, REGON 350521506.
Telefon: 12 630 30 30
Faks 12 630 30 37
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kontakt dla inwestorów:
Prezes Dyrektor Generalny : Alain Di Crescenzo
12 6303030

 

Kontakt z prasą:
Józef Koczor
12 6303030 wew. 441