This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

V8R3 SP1

Release notes

Powitanie  ›  Release notes  ›  V8R3 SP1

SEE Electrical SEE ELECTRICAL V8R3 SP1


New features

Zmiana numeracji rysunków z Eksploratora Projektów

standard

Można teraz zmienić numerację wszystkich rysunków w aktywnym obszarze roboczym, wykonując polecenie Zmień numerację wszystkich rysunków dostępne w menu kontekstowym eksploratora schematów. To polecenie pozwala na pewne zmiany numeracji, takie jak numeracja ciągła i oddzielna numeracja w folderach z dodatkowymi opcjami restartu numeracji dla każdego węzła (typu rysunku, zestawienia) lub zachowania numeracji schematów połączonych indeksem.

Adaptacja rysunku po zmianie skali

basic

Po zmianie Skali we właściwościach rysunku, można teraz określić, czy jego zawartość ma być dostosowana. Użytkownik może zdefiniować, czy obiekty takie jak grafika, wymiarowanie i wyliczone powierzchnie pomieszczeń (tylko dla modułu instalacji w budynku) muszą być ponownie przeliczone.

Możliwość oddalenia rysunku poza jego wymiary

basic

Nowe polecenie Pokaż wszystko zostało dodane do menu wstęgowego Widok > Zoom. Po wybraniu tego polecenia, proces sprawdza, czy istnieją jakieś obiekty o współrzędnych przekraczających wielkość rysunku i pomniejsza widok, aby je pokazać. W przypadku, gdy nie znaleziono żadnych obiektów, proces maksymalizuje aktualny rysunek (tak samo jak działa polecenie Pełny). Dodatkowo, możliwe jest wykonanie tego polecenia bezpośrednio z menu kontekstowego zakładki Podgląd po powiększeniu aktywnego rysunku do rozmiaru arkusza.

Typy atrybutów bazy danych w panelu 3D

standard

Wszystkie atrybuty bazy danych katalogu aparatów i ich wartości definiujące komponenty są wysyłane do rysunków 3D. W tym celu dodano nowy atrybut Właściwości Aparatu do panelu właściwości dostępnego w module 3D Panel.

Aktualizacja właściwości żył w zależności od Kodu Katalogowego

standard

Od teraz, jeśli użytkownik przypisze kod do żyły, atrybuty Przekrój oraz Kolor są automatycznie aktualizowane i blokowane w celu dalszej modyfikacji, aż do momentu ich usunięcia. Aby prawidłowo zdefiniować typ katalogowy przewodu, atrybut Liczba żył musi być wypełniony tylko jednym wpisem. W przypadku zdefiniowania większej liczby wpisów używany jest tylko pierwszy.

Atrybut adresu PLC jako definicja numeru sygnału

standard

Polecenie Definiuj format numeracji potencjałowej dostępne w zakładce Schematyka menu wstęgowego pozwala na zdefiniowanie własnej numeracji połączeń podłączonych do końcówek danego symbolu. Od tej chwili, jeżeli dla symbolu Kanał PLC jest zdefiniowany numer potencjału, to w ramach składni można wybrać atrybut Adres.

Kod segregacji dla przewodów

basic

Dodano nowy atrybut Kod segregacji do połączeń. Atrybut ten pozwala na bardziej szczegółowe zarządzanie okablowaniem poprzez włączenie tego atrybutu do zestawień i/lub poprzez ponowne użycie tej wartości podczas tworzenia zabudowy szaf przy użyciu modułu 3D Panel.
Ważne jest, aby wiedzieć, że wartość tego atrybutu jest kasowana za każdym razem, gdy połączenie jest kopiowane lub zapisywane w bibliotece symboli. Nie dotyczy to kopiowania stron przy użyciu poleceń dostępnych w menu kontekstowym panelu Projekt lub polecenia CopyP.

Nowe polecenie do usunięcia importowanych informacji ze sterownika PLC

advanced

Nowe polecenie PLCClearImport pozwala na usunięcie wszystkich danych pozostawionych w projekcie po wykonaniu polecenia PLCImportExcel.

Nowe opcje adresacji krosowej

standard

Opcje Pokaż tylko inną Funkcję/Lokalizację oraz Pokaż pop./nast. rysunek z inną funkcją zostały dodane do zakładki Adresy krosowe w oknie dialogowym Schematy wg normy IEEE – Właściwości, co pozwala na bardziej precyzyjne dostosowanie stron i ich adresacji.

Możliwość generowania zestawień po wykonaniu automatycznej generacji schematów

advanced

Nowa opcja Generuj zestawienia dostępna w oknie Generowanie zestawień z okna Automatyczne generowanie schematów z Excel / Access pozwala wymusić generowanie list zestawień na końcu procesu. Definicja tego, które zestawienia mają być tworzone, jest dziedziczona z okna dialogowego Generuj zestawienia lub listy, dostępnego po wykonaniu polecenia Zestawienia > Generuj (polecenie z menu kontekstowego zakładki Projekt).
Opcja ta jest eksportowana wraz z plikiem konfiguracyjnym *.AutoGen. Możliwe jest również wymuszenie generowania graficznych list podczas korzystania z linii poleceń poprzez dodanie parametru „/g” w składni.

Improvements

Zmiana numeracji komponentów w funkcji "Wstaw/Usuń Ostęp"

standard

Jeśli oznaczanie symboli jest ustawione na Rdzeń\Schemat\Numer lub Rdzeń\Schemat\Komórka, podczas wykonywania poleceń Wstaw/Usuń odstęp przed tą stroną, możliwe jest włączenie automatycznej zmiany numeracji oznaczeń wszystkich symboli umieszczonych na stronach, których to dotyczy.

Spójność podczas korzystania z polecenia Skaluj

basic

Jeżeli skala rysunku jest ustawiona na inną wartość niż 1.0, to podczas skalowania obiektów za pomocą polecenia Skaluj dostępnego w menu kontekstowym, wartości wyświetlane po naciśnięciu klawisza Spacji nie są już mnożone przez współczynnik skali.

Eksport wybranych kodów katalogowych

standard

W Bazie Danych Kodów Katalogowych możliwy jest eksport danych do pliku XML. Opcja Wybrane kody katalogowe urządzeń została zmieniona, dzięki czemu nie eksportuje ona już wszystkich na liście kodów, a tylko te, które zostały zaznaczone.

Kopiuj z punktem początkowym w menu wstęgowym

basic

Kopiowanie z punktem początkowym, które było dostępne w menu kontekstowym, zostało dodane do menu wstęgowego, dzięki czemu można teraz przypisać do niego skrót klawiaturowy.

Zmiana nazwy polecenia Kopiuj do schowka

basic

Polecenie Kopiuj do schowka, które kopiuje aktywny rysunek do schowka zmieniło nazwę na Zrzut ekranu.

Idź do rysunku dla bazy technicznej

advanced

W celu poprawy użyteczności widoków bazy technicznej, dokonano przeglądu wszystkich list danych oraz oceniono możliwość zastosowania w nich polecenia Idź do rysunku. Dzięki temu dodano możliwość użycia polecenia w „Zestawienie potencjałów”, „Edytor dokumentów”, „Zestawienie pomieszczeń”, „Zestawienie mostków”, ” Zestawienie kart PLC” oraz usunięto z „Zestawienie materiałów wg pomieszczenia”, ” Zestawienie materiałów rozbite wg pomieszczenia”, ” Zestawienie materiałów skompresowane 1″, ” Zestawienie materiałów skompresowane 2″, ” Zestawienie materiałów skompresowane 3″, ” Lista obwodów”.

Globalna widoczność siatki w trybie przeglądarki

basic

Jeśli SEE Electrical jest uruchomiony w trybie przeglądarki, widoczność siatki (Widok > Pokaż/Ukryj > Siatka) jest teraz globalna dla wszystkich stron.

Funkcja/Lokalizacja w widoku, Zestawienie oznaczeń połączeń

standard

Atrybuty Funkcja oraz Lokalizacja zostały dodane do wartości wyświetlanych w bazie danych Widok, Etykiety przewodów.

Maksymalna liczba otwartych widoków

basic

W Konfiguracji SEE Electrical można określić, ile zakładek można otworzyć, zanim pierwsza zostanie automatycznie zamknięta. Nie można teraz wprowadzić wartości mniejszej niż 2 i większej niż 100.

Opis Potencjału

basic

Wszystkie potencjały wstawione do SEE Electrical V8R3 SP1 lub wersji wyższego będą miały dodany atrybut Opis, dzięki czemu możliwe jest wyświetlanie jego wartości na rysunkach i w oknie dialogowym Zarządzanie Funkcją / Lokalizacją / Produktem.

Numery żył połączeń z symbolem Czarnej skrzynki

basic

Numery połączeń wprowadzone dla przewodów połączonych do urządzenia przedstawionego symbolem Czarna skrzynka nie są już usuwane po utworzeniu nowej końcówki w tym symbolu.

Nowy tryb w poleceniu usuwającym numerację połączeń (Usuń zaznaczone)

standard

Polecenie Schematyka > Numeracja > Usuń zaznaczone ma teraz dwa tryby w zależności od początkowego wyboru. Jeśli połączenia są wybrane przed wykonaniem tego polecenia, to są z nich usuwane numery. Jeśli połączenia nie są zaznaczone, po uruchomieniu polecenia użytkownik może za pomocą kursora myszy kliknąć na połączenia, z których muszą zostać usunięte numery przewodów. Możliwe jest wyjście z tego trybu poprzez naciśnięcie klawisza Esc lub prawego przycisku myszy.

Położenie tekstów opisów żył dla domyślnego kabla

basic

Możliwe jest teraz sterowanie odsunięciem tekstów punktów końcówek wstawionych podczas tworzenia kabla za pomocą przycisku Standard. W tym celu konieczna jest zmiana wartości rejestru DefaultCableOffset dostępnego w HKEY_CURRENT_USER\Software\IGE+XAO\SEE Electrical\Version V8R3\1000 (dla Schematów zasadniczych) lub HKEY_CURRENT_USER\Software\CAE Development\SEE Electrical\Version V8R3\1001 (dla schematów wg normy IEEE). Wartość ta jest tworzona i ustawiana domyślnie na „0.25” przy pierwszym użyciu przycisku Standard. Zmiana wartości odsunięcia nie ma wpływu na kable, które są już utworzone.

Bug fixed

 • Możliwe jest teraz tworzenie i używanie bazy danych Katalogu aparatów utworzonej za pomocą polecenia SetTypeDb, które ma spację na końcu swojej nazwy.
 • Eliminacja problemu, powodującego, że nie można było zapisać projektu, gdy pojedyncze wykonanie polecenia PLCImportAssign posłużyło do zaimportowania danych do wielu symboli Kanał PLC.
 • Jeśli opcja Włączenie bazy Produktu jest włączona, numeracja widoków aparatów dla rysunków planów szaf jest przełączona na Wolny.
 • Usunięto duplikat obiektu typu korytko kablowe (ID 19484) z modułu Plany instalacji.
 • Naprawiono problem, w którym szyny i korytka kablowe, które nie miały przypisanego kodu katalogowego, pojawiały się dwukrotnie na zestawieniu materiałów.
 • Poprawiono błąd, w którym użycie klawisza Delete na głównym węźle w panelu Polecenia powodowało zawieszenie programu.
 • Wyeliminowany został problem, w którym w przypadku szablonów Zestawień tekst sterujący zawijaniem „%wt(n)” wspólnie z łączeniem tekstów „#FU” nie zawsze działał.
 • Naprawiono problem z migoczącym oknem dialogowym wstawiania bądź edycji tekstu podczas zmiany rozmiaru.
 • Skalowalne okna dialogowe zachowują się teraz poprawnie, gdy w ustawienia systemowe DPI tekstu ma wartość inną niż 100%.
 • Przyciski OK i Anuluj są teraz widoczne w oknie dialogowym Definicja bloku podczas dodawania nowego komponentu bez grafiki.
 • Pasek postępu i przycisk Zamknij w narzędziu Konwertuj stare dane ponownie działają poprawnie.
 • Naprawiono problem polegający na tym, że w przypadku zgrupowania symboli Styk mocy PRZ, Styk mocy ZR lub Styk mocy ZZ w Symbol ze stykami, ich atrybuty Funkcja, Lokalizacja, Produkt, Kod i Opis nie zostają usunięte.
 • Jeśli oznaczanie kabli jest ustawiona na Schemat\Rdzeń\Komórka i jest wklejanych kilka kabli, ich atrybut Produkt jest teraz prawidłowo przypisany.
 • Jeżeli projekt jest zapisywany w trybie bezpiecznym (Save Mode), atrybut Szablon projektu nie otrzymuje już wartości „temp$$$$”.
 • Problem z brakiem aktualizacji atrybutów żył kabla i końcówek złączy, jeśli ich kod katalogowy został zmieniony za pomocą okna Właściwości już nie występuje.
 • Polecenia Kopiuj/Wklej dla rysunków Zabudowa aparatury 3D i polecenie Właściwości dla Załączników zostały usunięte z menu.
 • Powiązania między głównymi i pomocniczymi symbolami (jak między cewką i stykami) są teraz prawidłowo utrzymywane podczas kopiowania stron za pomocą funkcji Kopiuj/Wklej oraz polecenia CopyP.
 • Naprawiono problem, który powodował, że niektóre teksty znikały z generowanych plików PDF.
 • Żyły, z połączeń, które używają symboli We/Wy do łączenia pomiędzy różnymi stronami są teraz poprawnie aktualizowane, gdy ich długość jest obliczana przy użyciu modułu 3D Panel.
 • Widok 3D utworzony w module 3D Panel jest teraz odpowiednio aktualizowany.
 • Błąd przy próbie zaimportowania lub wyeksportowania definicji zabudowy bez zdefiniowania nazwy pliku konfiguracyjnego został wyeliminowany.