This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

IGE+XAO Polityka Ochrony Danych Osobowych

Powitanie › IGE+XAO Polityka Ochrony Danych Osobowych

Zmiany wprowadzone w Polityce Ochrony Danych Osobowych

W razie potrzeby IGE+XAO może zmienić niniejszą Politykę Ochrony Danych
Osobowych.

 • IGE+XAO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityko Ochrony Danych (dalej
  zwanej “Polityką”) jeśli okaże się to konieczne, a w szczególności w celu dostosowania jej do
  zmian legislacyjnych, regulacyjnych lub odnoszących się do praktyk i procedur Grupy
  IGE+XAO będącej częścią struktur Schneider Electric, a także w odpowiedzi na wniosek
  organów nadzorczych.
  W takim przypadku, IGE+XAO poinformuje osoby, których te dane dotyczą, o istotnych
  zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki. Nowa wersja Polityki zostanie opublikowana
  na stronie internetowej IGE+XAO.

 

 • 1. Jaki jest cel niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych?

IGE+XAO aktywnie angażuje się w ochronę prawa do prywatności oraz ochronę danych
osobowych, a także w przestrzeganie krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych.
Niniejsza Polityka opisuje sposób w jaki IGE+XAO przetwarza i chroni dane osobowe osób
korzystających z jej witryn internetowych lub innych treści cyfrowych oraz uczestniczących w
jej działalności biznesowej offline.
IGE+XAO przyjęła wewnętrzną Politykę ochrony danych osobowych na poziomie
międzynarodowym, która ma zastosowanie do wszystkich jej spółek zależnych w zakresie
gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania, rozpowszechniania, przekazywania oraz
przechowywania danych osobowych. Nakłada to na wszystkie spółki zależne we wszystkich
krajach, w których Grupa jest zlokalizowana, wspólne zasady mające na celu zagwarantowanie
wysokiego poziomu ochrony danych osobowych.
2. Jaki jest zakres niniejszej Polityki Ochrony Danych
Osobowych? Kto odpowiada za przetwarzanie
danych?
IGE+XAO to międzynarodowa firma z podmiotami prawnymi, procesami operacyjnymi,
usługami zarządzania oraz międzynarodowymi systemami technicznymi. Niniejsza Polityka
ma zastosowanie do wszystkich działań IGE+XAO związanych z przetwarzaniem danych przez
spółki zależne będące jej własnością, włączając w to oferty produktów i usług oraz kontenty
cyfrowe (np. witryny internetowe, aplikacje, tutoriale, szkolenia online, newslettery, reklamy,
biuletyny informacyjne). Może być jednak uzupełniona poprzez wskazanie określonej pozycji
informacyjnej/deklaracji/polityki („polityka”) lub nawet zastąpione innym wskazaniem lub
polityką specyficzną dla programu, produktu, usługi, treści lub innego podmiotu IGE+XAO.
Administratorami danych są spółki zależne Grupy IGE+XAO, które określiły sposoby i cele
przetwarzania danych. Mogą się różnić w zależności od sytuacji. W wielu przypadkach spółki
Schneider Electric Energy Management Software France (spółka matka Grupy IGE+XAO)
oraz INFORMATIQUE GRAPHISME ENERGETIQUE, zlokalizowane przy 16 Boulevard
Déodat de Séverac – 31770 Colomiers – Francja, są odpowiedzialne za przetwarzanie danych
międzynarodowych na poziomie Grupy, w tym na stronie www.ige-xao.com.
Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkie spółki zależne należące do Grupy oraz ich
pracowników. Wszystkie zamówienia składane online podlegają również ogólnym warunkom
mającym zastosowanie do wspomnianych stron internetowych.

3. Dlaczego IGE+XAO gromadzi i wykorzystuje dane
osobowe?
Głównym celem gromadzenia informacji jest zapewnienie lepszej jakości usług klientom i
innym użytkownikom oraz zapewnienie spersonalizowanego, wydajnego i bezproblemowego
korzystania z treści cyfrowych IGE+XAO.
IGE+XAO gromadzi dane osobowe w poniższych celach:
– Przetwarzanie zamówień na produkty, usługi i treści cyfrowe. Informacje te są gromadzone
w celu realizacji zamówień, otrzymywania płatności, przekazywania informacji o statusie
zamówienia oraz w celu realizacji umowy.
– Rozpatrywanie aplikacji na oferty pracy.
– Udzielanie odpowiedzi na prośby o informacje. IGE+XAO przechowuje ewidencję
korespondencji lub komentarzy, w tym dane osobowe, w dedykowanym do tego pliku.
IGE+XAO wykorzystuje te informacje do świadczenia spersonalizowanych usług w przypadku
przyszłej komunikacji.
– Oferowanie niezbędnej pomocy technicznej. Te dane osobowe są przydatne do identyfikacji
systemów, zrozumienia konfiguracji produktów, analizy zapytań oraz dostarczania rozwiązań.
– Zarządzanie relacjami. Obejmuje to komunikację, w tym za pośrednictwem poczty
elektronicznej oraz biuletynów informacyjnych, na temat produktów, usług oraz treści
cyfrowych pozyskiwanych w celu optymalizacji ich wykorzystania. Na przykład, niektóre dane
dotyczące lokalizacji geograficznej mogą być wykorzystywane w celu wskazania dostępności
produktów lub usług wsparcia w dogodnej lokalizacji.
– Prowadzenie badań i ankiet. Dane osobowe są zbierane od osób, które zgłaszają się do
udziału w badaniach lub ankietach.
– Wprowadzanie ulepszeń w produktach, usługach i treściach cyfrowych.
– Uzyskanie informacji o aktywności użytkowników związanej z wyszukiwaniem i nawigacją
w sieci. Niektóre dane osobowe są gromadzone, gdy przeglądasz treści cyfrowe IGE+XAO lub
klikasz łącza do produktów i usług. Informacje te są gromadzone w celu poprawy komfortu
użytkownika podczas przyszłych wizyt (np. wybór kraju lub docelowej zawartości), w celu
wydajniejszego działania naszych witryn, zbierania ogólnych danych demograficznych w celu
analizy aktywności i wydajności witryny oraz oceny skuteczności reklam. IGE+XAO może
używać plików cookie oraz innych znaczników lub podobnych technologii (zwanych dalej
„plikami cookie”) w celu uzyskania informacji o stronie odsyłającej, rodzaju używanej
przeglądarki, odwiedzanych treściach oraz dacie i godzinie dostępu do cyfrowych zawartości.
– Zarządzanie kontem użytkownika. Do rejestracji użytkownika firma IGE+XAO wykorzystuje
dane osobowe w celu zapewnienia dostępu do treści cyfrowych oraz oferowanych usług, a także
do uwierzytelniania i interakcji z użytkownikiem.
– IGE+XAO zbiera Twoje dane osobowe gdy zapisujesz się do programu, akcji promocyjnej
lub konkursu z nagrodami, w celu realizacji tych programów i działań promocyjnych.
Informacje te są wykorzystywane do realizacji tych programów, wysyłania wiadomości e-mail
z tym związanych, powiadamiania zwycięzców i upubliczniania listy zwycięzców zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
– Przesyłanie przez IGE+XAO (w tym jej podmioty zależne) oraz starannie dobrane podmioty
trzecie, informacji marketingowych listownie, telefonicznie, SMS-em oraz pocztą
elektroniczną w tym wiadomości o promocjach, informacji o Grupie oraz nowych produktach
lub usługach, które mogą Cię zainteresować, zgodnie z wymogami dotyczącymi uzyskania
zgody oraz jej cofnięcia.
– Oferowanie za pośrednictwem wyskakujących okienek, banerów, filmów wideo, wiadomości
e-mail oraz wszelkich innych formatów reklamowych informacji i/lub reklam
ukierunkowanych na produkty i usługi.
– Łączenie informacji uzyskanych online i danych zebranych offline w celu stworzenia profilu
wykorzystywanego w późniejszym czasie do oferowania spersonalizowanych usług.
– Zapewnienie bezpieczeństwa produktów, usług, a także treści cyfrowych związanych z
działalnością IGE+XAO oraz innych podmiotów, ochrony przed oszustwami w zgodzie z
naszymi ogólnymi warunkami oraz niniejszą Polityką. IGE+XAO może również badać
potencjalne naruszenia.
– Prowadzenie lub zarządzanie działalnością taką jak kontrola jakości oraz skonsolidowana
sprawozdawczość.
– Ułatwienie dokonywania korporacyjnych transakcji lub reorganizacji, w których
zaangażowana jest firma IGE+XAO.
– Zapewnienie ciągłości biznesowej oraz możliwości odzyskiwania danych po awariach.
– Wypełnianie obowiązków prawnych, którym podlega IGE+XAO, takich jak wymogi
księgowe czy podatkowe.
– W jakimkolwiek innym celu, który został Ci przedstawiony.
4. Jakie rodzaje danych osobowych przetwarza
IGE+XAO?
Informacje osobowe (zwane również danymi osobowymi) to wszelkie informacje o
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie. Możliwa do zidentyfikowania
osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w tym
poprzez odniesienie do identyfikatora lub jednego bądź kilku szczególnych cech, specyficznych
dla jej fizycznej, fizjologicznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej
tożsamości.
Rodzaj przetwarzanych przez nas danych obejmuje:
 dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, firma, adres e-mail, numer
telefonu, dane kontaktowe
 informacje biznesowe, takie jak typ klienta, rola, stanowisko, uprawnienia decyzyjne,
okres zakupu; pozyskiwanie i korzystanie z produktów, usług i treści cyfrowych
IGE+XAO; lub w przypadku ubiegania się o pracę, szkolenia oraz ścieżki kariery
 preferencje, takie jak preferencje w zakresie produktów i usług, kontaktów, działań
marketingowych lub, w przypadku kandydatów odpowiadających na ofertę pracy,
preferencje dotyczące zatrudnienia
 wymiana informacji z IGE+XAO, takich jak prośby, zamówienia, skargi, odpowiedzi
na ankiety
 „dane o ruchu” takie jak adresy IP, identyfikatory urządzenia i systemu, identyfikatory
użytkownika i hasło IGE+XAO, dane logowania, strona, do której się odnosi, typ
używanej przeglądarki, odwiedzane treści i lokalizacja określona na podstawie adresu
IP lub uzyskana z informacji przesyłanych przez Twoje urządzenie mobilne.
 treści, przekazane za pośrednictwem forów internetowych lub w inny sposób (patrz
Artykuł 5 „Treści użytkownika” poniżej).
Udostępnienie niektórych danych osobowych jest warunkiem koniecznym do poprawnego
korzystania z treści cyfrowych. Jeśli dane nie zostaną udostępnione, może okazać się, że
niemożliwym będzie korzystanie z niektórych lub wszystkich treści cyfrowych.
Niniejsza Polityka nie obejmuje danych osobowych, które są anonimowe, tj. w przypadku, gdy
osoby nie są już możliwe do zidentyfikowania lub mogą być zidentyfikowane tylko po
nieproporcjonalnych kosztach i staraniach. Jeśli anonimowe dane staną się możliwe do
zidentyfikowania, zastosowanie będzie miała niniejsza Polityka.
W większości przypadków informacje te są pozyskiwane bezpośrednio od Ciebie lub Twojego
pracodawcy. Informacje można również uzyskać od sprzedawcy lub partnera biznesowego,
kupując listy klientów od agencji marketingowych, z przeglądania Internetu, z sieci
społecznościowych, gdy logujesz się przy użyciu danych uwierzytelniających tych sieci oraz
za pomocą plików cookie (patrz dalej informacja o plikach cookie). W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat osób trzecich (jeśli istnieją), które dostarczyły dane
osobowe, kontaktując się z nami pod adresem e-mail wskazanym w art. 9.
5. KONTENT
Treści, które są nam przekazywane, muszą respektować prawa i interesy osób trzecich, w tym
ich prawa do ochrony danych osobowych oraz prawo do prywatności. Nie mogą być obraźliwe,
lekceważące ani w żaden sposób szkodliwe.
Jeśli przekazujesz nam informacje o innych osobach, potwierdzasz, że wcześniej uzyskałeś ich
zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, w tym danych wrażliwych, oraz że
poinformowałeś ich o naszej tożsamości i celach, dla których (opisanych powyżej) ich dane
osobowe będą przetwarzane.
Wszelkie informacje, komentarze, zainteresowania lub dane osobowe, w tym zdjęcia, które
udostępniasz na forum, w sieci społecznościowej, blogu lub innym forum, mogą być czytane,
przeglądane, gromadzone lub wykorzystywane przez innych użytkowników tych forów i mogą
być wykorzystywane do kontaktu z Tobą w celu wysyłania niechcianych wiadomości lub w
celach, nad którymi ani Ty, ani IGE+XAO nie macie żadnej kontroli. IGE+XAO nie ponosi
odpowiedzialności za dane osobowe, które decydujesz się umieszczać na tych forach.
6. Komu IGE+XAO udostępnia dane osobowe?
IGE+XAO udostępnia dane osobowe swoim spółkom zależnym oraz usługodawcom
zaangażowanym w jej działalność, a także agencjom marketingowym i reklamowym,
sieciom społecznościowym, jeśli logujesz się przy użyciu ich danych logowania, witrynom
zewnętrznym, jeśli rejestrujesz się na nich za pomocą danych logowania IGE+XAO,
organom nadzorczym, władzom oraz nowym właścicielom korporacyjnym w przypadku
fuzji, nabycia lub sprzedaży przedsiębiorstwa.
Informacje udostępniane są w następujący sposób:
–– W celach reklamowych firma IGE+XAO może udostępniać pewne ograniczone dane
osobowe (np. identyfikatory urządzeń i pliki cookie) platformom zajmującym się obrotem
powierzchnią reklamową lub agencjom, które zarządzają reklamami w aplikacjach i witrynach
internetowych osób trzecich oferujących reklamy.
– Możesz również uzyskać dostęp do treści cyfrowych IGE+XAO i/lub zarejestrować się,
korzystając z danych uwierzytelniających do stron internetowych osób trzecich (takich jak
Facebook i LinkedIn). Jeśli to zrobisz, IGE+XAO będzie mieć dostęp do pewnych informacji,
udostępnionych w tych sieciach społecznościowych, aby umożliwić wstępne wypełnienie
formularza rejestracji treści cyfrowych IGE+XAO. Korzystając z danych logowania tych
zewnętrznych witryn internetowych, możesz jednocześnie poinformować osoby znajdujące się
w Twoich kontaktach tych witryn, że utworzyłeś konto w IGE+XAO. Aby uzyskać więcej
informacji na temat danych dostępnych dla Twoich kontaktów za pośrednictwem tych stron
oraz jak ograniczyć ich dostępność, należy zapoznać się z ich warunkami użytkowania oraz
polityką ochrony danych osobowych.
– Kiedy logujesz się na innych stronach internetowych za pomocą swoich danych
uwierzytelniających do witryny IGE+XAO, IGE+XAO może udostępniać Twoje dane
osobowe wydawcom tych witryn zewnętrznych (takie jak imię i nazwisko, specjalizacja, zawód
i adres e-mail, ale z wyłączeniem danych logowania IGE+XAO). Przed zalogowaniem się do
takich witryn zewnętrznych przy użyciu danych logowania IGE+XAO zaleca się zapoznanie
się z polityką ochrony danych danej witryny. Jeśli polityka ochrony danych osobowych tych
zewnętrznych witryn internetowych pozwala na to, firma IGE+XAO może otrzymywać
informacje o korzystaniu z tej witryny i korzystać z niej zgodnie z niniejszą Polityką.
– IGE+XAO może, w razie potrzeby, ujawnić dane osobowe potencjalnym nabywcom i
dowolnym beneficjentom w celu ułatwienia fuzji, konsolidacji, przeniesienia kontroli lub
jakiejkolwiek innej reorganizacji działalności, w której uczestniczy IGE+XAO.
– IGE+XAO ujawni dane osobowe agencjom rządowym, organom regulacyjnym i właściwym
organom, jeśli jest to wymagane przez prawo lub wyrok, lub w celu ochrony naszych praw.
– W inny sposób opisany w niniejszej Polityce, lub na który wyraziłeś zgodę
– Zebrane z innymi informacjami, w taki sposób, aby nie było możliwe ustalenie Twojej
tożsamości (np. zestawienia statystyczne).
– IGE+XAO zobowiązuje się nie sprzedawać i nie wypożyczać danych osobowych osobom
trzecim bez uzyskania wcześniejszej zgody.

7. W jaki sposób IGE+XAO chroni dane osobowe?
IGE+XAO przestrzega powszechnie uznanych zasad ochrony danych (uczciwości,
ograniczenia celu, jakości danych, przechowywania danych, poszanowanie praw osób,
bezpieczeństwa) oraz podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa
danych osobowych:
1. Przetwarzanie danych osobowych musi być rzetelne i zgodne z prawem.
2. Dane osobowe są gromadzone w określonych i zgodnych z prawem celach, a następnie
są przetwarzane zgodnie z tymi celami.
3. Zbierane dane osobowe są istotne i nienadmierne w stosunku do celów, dla których są
gromadzone i przetwarzane. Informacje mogą być anonimowe tam, gdzie jest to
możliwe i właściwe, w zależności od charakteru danych i ryzyka związanego z
zamierzonym wykorzystaniem.
4. Dane osobowe będą kompletne i aktualizowane w razie potrzeby. Zostaną podjęte
rozsądne środki w celu poprawienia lub usunięcia niedokładnych lub niekompletnych
danych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny ze względu na cele, w
jakich są gromadzone i przetwarzane.
6. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się zgodnie z prawami osób
fizycznych.
7. Podejmowane będą wszelkie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne, aby zapobiec
nieuprawnionemu dostępowi, bezprawnemu przetwarzaniu oraz nieuprawnionej lub
przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu danych osobowych.
8. W przypadku przetwarzania wrażliwych danych osobowych zapewniamy, że
przekazane informacje, udzielona zgoda oraz przetwarzanie będą zgodne z
obowiązującym prawem.
IGE+XAO i jej spółki zależne zobowiązują się do podjęcia uzasadnionych z handlowego
punktu widzenia środków technicznych, fizycznych i organizacyjnych w celu ochrony danych
osobowych przed nieuprawnionym dostępem, nielegalnym zniszczeniem, niezgodnym z
prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą lub uszkodzeniem.
Proponujemy korzystanie z bezpiecznego serwera w celu umożliwienia składania zamówień
oraz dostępu do informacji dotyczących konta. Wdrożone zostały środki kontroli dostępu do
naszych systemów wewnętrznych zawierających dane osobowe. Autoryzowani użytkownicy
mają dostęp do tych systemów poprzez unikalny login i hasło. Dostęp do danych osobowych
jest udzielany pracownikom IGE+XAO wyłącznie w celu umożliwienia im wykonywania ich
obowiązków służbowych. Pracownicy IGE+XAO są świadomi właściwego wykorzystywania
i zarządzania danymi osobowymi. IGE+XAO wymaga również, aby jej dostawcy usług podjęli
środki bezpieczeństwa podobne do tych wdrożonych przez IGE+XAO.
IGE+XAO wdrożyło odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu identyfikacji
zarejestrowanych użytkowników, aby możliwe było przestrzeganie obowiązujących
ograniczeń i praw. W przypadku zarejestrowanych użytkowników, IGE+XAO używa zarówno
identyfikatorów logowania, jak i haseł służących ich uwierzytelnieniu. Twoim obowiązkiem
jest upewnienie się, że Twoje dane logowania są przechowywane w bezpieczny sposób.
Korzystając z treści cyfrowych IGE+XAO lub podając dane osobowe, upoważniasz firmę
IGE+XAO do komunikowania się z Tobą drogą elektroniczną lub w inny sposób w zakresie
bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, wykorzystania i zarządzania takimi
informacjami. Pomimo wysiłków zmierzających do wdrożenia wszystkich odpowiednich
środków bezpieczeństwa, nawigacja online wiąże się nieodłącznie z zagrożeniami. W żadnych
okolicznościach nie ma możliwości zagwarantowania nawigacji bez ryzyka.
8. Zewnętrzne strony internetowe oraz sieci
społecznościowe
IGE+XAO zaleca zapoznanie się z polityką ochrony danych zewnętrznych stron
internetowych oraz portali społecznościowych, a następnie dostosowanie indywidualnych
ustawień dotyczących prywatności zgodnie z własnymi preferencjami. Te strony
internetowe nie są objęte niniejszą Polityką.
Witryny lub usługi IGE+XAO mogą zawierać łącza do aplikacji, produktów, usług lub witryn
zewnętrznych w celu ułatwienia nawigacji oraz uzyskania informacji. Klikając w te linki
opuszczasz witrynę IGE+XAO, a IGE+XAO nie kontroluje tych witryn zewnętrznych ani ich
praktyk w zakresie poufności i ochrony danych. IGE+XAO nie finansuje ani nie reprezentuje
żadnej z tych zewnętrznych stron internetowych i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za
ich treść oraz praktyki w zakresie ochrony danych osobowych. Dane osobowe, które
użytkownik zdecyduje się udostępnić za pośrednictwem takich witryn internetowych lub, które
są gromadzone przez takie strony zewnętrzne, nie są objęte Polityką ochrony danych
osobowych IGE+XAO. Zaleca się zapoznanie się z polityką prywatności witryny internetowej,
z którą wchodzisz w interakcję, przed zezwoleniem na gromadzenie i wykorzystywanie
przekazywanych danych osobowych.
IGE+XAO udostępnia również łącza do sieci społecznościowych, które umożliwiają
udostępnianie informacji w poszczególnych sieciach społecznościowych oraz interakcję z
IGE+XAO na różnych portalach społecznościowych. W przypadku korzystania z tych linków,
informacje o Tobie mogą być gromadzone lub udostępniane. Zaleca się zapoznanie się z
polityką prywatności i ustawieniami sieci społecznościowych, z którymi wchodzisz w
interakcję w celu pozyskania wiedzy jakie informacje mogą być gromadzone, wykorzystywane
lub udostępniane przez te witryny oraz, aby dostosować te ustawienia do swoich preferencji.
9. Jakie przysługują Ci prawa?
IGE+XAO szanuje prawa użytkowników do dostępu i poprawiania danych osobowych. Możesz
zapytać o charakter danych osobowych, które Ciebie dotyczą, które są przechowywane lub
przetwarzane przez dowolny podmiot IGE+XAO oraz uzyskać dostęp do Twoich danych
osobowych, niezależnie od tego gdzie te dane są przetwarzane i przechowywane.
Jeśli dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możesz zażądać ich zmiany lub usunięcia.
Wnioski można przesyłać na adres: info@ige-xao.com.
Zawsze masz prawo sprzeciwić się przesyłaniu ofert marketingowych. Twoja wcześniejsza
zgoda jest wymagana jedynie w przypadku, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo.
Aby nie otrzymywać więcej wiadomości e-mail, wystarczy użyć funkcji znajdującej w dole
każdej otrzymanej wiadomości e-mail.
Artykuły specyficzne dla poszczególnych krajów mogą stanowić uzupełnienie do niniejszego
dokumentu.

10. Ważne informacje dla osób z Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG)
Działając na terenie EOG, firma IGE+XAO spełnia również określone wymogi RODO, w
tym dotyczące podstaw prawnych odnoszących się do przetwarzania danych,
transgranicznego transferu danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz
profilowania, przechowywania danych, dodatkowych praw i skarg oraz danych
kontaktowych Inspektora Ochrony Danych.
10.1 Podstawa prawna stosowana przez IGE+XAO przy wykorzystywaniu
danych osobowych
Zgodnie z celami wymienionymi wcześniej w art. 3 wykorzystywanie danych osobowych jest
konieczne z następujących powodów:
 Realizacji umowy zawartej z IGE+XAO na korzystanie z produktów, usług lub treści
cyfrowych. Realizacja umowy pociąga za sobą wymóg ujawnienia tożsamości Stron,
ich specjalizacji oraz możliwość interakcji i kontaktów w celu wykonania umowy.
Obejmuje to również przetwarzanie wniosków o informacje oraz wsparcie techniczne,
a także przetwarzanie ofert pracy, zarządzanie kontami i rejestrację w naszych
programach, a także przestrzeganie ogólnych warunków oraz niniejszej Polityki.
 Przestrzegania obowiązków prawnych, którym podlega IGE+XAO. Może to dotyczyć
zarówno obowiązków podatkowych, księgowych jak również obowiązków współpracy
z organami regulacyjnymi.
W zakresie:
• Ankiet: niektóre z nich są przeprowadzane w uzasadnionym interesie IGE+XAO,
ponieważ służą mierzeniu satyfakcji klientów z zamówionych usług. W przypadku
innych ankiet wymagana jest wcześniejsza zgoda.
• Wysyłania ukierunkowanych prospektów handlowych i reklam: działania te
prowadzone są w uzasadnionym interesie IGE+XAO. Zawsze jednak istnieje
możliwość wyrażenia sprzeciwu, a tam, gdzie jest to określone prawem, wymagana jest
uprzednia zgoda.
• Wykorzystywania danych dotyczących geolokalizacji przesyłanych przez telefon
komórkowy lub inne urządzenie mobilne: w przypadkach określonych prawem
wymagana jest uprzednia zgoda.
IGE+XAO może również przetwarzać dane osobowe w swoim prawnie uzasadnionym
interesie, pod warunkiem, że przetwarzanie nie narusza praw i wolności osób, w szczególności
do:
 Zapewnienia własnej ochrony oraz innych osób przed zagrożeniami (takimi jak
zagrożenie bezpieczeństwa lub groźby oszustw);
 Przestrzegania praw, którym podlega IGE+XAO na całym świecie;
 Ulepszania produktów, usług oraz treści cyfrowych;
 Wykorzystywania profilowania w celu dostarczania ukierunkowanych treści i reklam
opartych na indywidualnych zainteresowaniach;
 Dzielenia się informacjami pomiędzy spółkami zależnymi IGE+XAO oraz dostawcami
usług, jak opisano to w art. 6;
 Zrozumienia oraz ulepszenia działalności IGE+XAO w tym również online, jej działań
biznesowych, a bardziej ogólnie jej relacji z klientami;
 Prowadzenia lub zarządzania swoją działalnością, w szczególności w zakresie kontroli
jakości oraz skonsolidowanej sprawozdawczości;
 Zarządzania transakcjami biznesowymi, takimi jak fuzje czy przejęcia.
10.2 Czy dane osobowe mogą być przekazywane za granicę?
Ponieważ IGE+XAO jest firmą międzynarodową, dlatego zespoły zajmujące się
przetwarzaniem informacji mogą mieć w swoich obowiązkach zadania obejmujące swoim
zasięgiem obszary międzynarodowe. Mogą znajdować się w dowolnym miejscu na świecie, w
którym działa IGE+XAO, nawet poza Unią Europejską, w krajach, które nie mają takich
samych standardów ochrony danych osobowych, co kraj, w którym się znajdujesz. IGE+XAO
może również przekazywać dane dostawcom usług spoza UE, w tym ze Stanów Zjednoczonych
Ameryki. W przypadku przekazywania danych osobowych do kraju, którego ustawodawstwo
nie podlega decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony,
IGE+XAO zapewnia, że przekazanie danych następuje zgodne z obowiązującymi przepisami
wymagającymi podpisania standardowych klauzul umownych lub zgodnie z wiążącymi
regułami korporacyjnymi (BCR binding corporate rules) dla transferów w ramach Grupy w
charakterze administratora danych. W celu uzyskania informacji na ten temat oraz, w
uzasadnionych przypadkach, kopii gwarancji udzielonych w celu autoryzacji transferu, należy
skontaktować się z: info@ige-xao.com.
10.3 Czy firma IGE+XAO korzysta z profilowania?
Profilowanie może być wykorzystywane do dostarczania treści online, które są
dopasowane do indywidualnych zainteresowań. Dane rejestracyjne, takie jak
np. specjalizacja zawodowa są połączone z informacjami o aktywności online
po to, aby lepiej poznać użytkownika i zaoferować mu treści online, które lepiej
pasują do jego profilu.
IGE+XAO nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, które mogą mieć na Ciebie
znaczący wpływ, chyba że (1) decyzja jest wymagana na mocy wiążącej umowy, (2) wyraziłeś
wyraźną zgodę lub (3) prawo wymaga skorzystania z tej technologia. W takim przypadku
zostaniesz o tym należycie poinformowany.
10.4 Jak długo będą przechowywane dane osobowe?
Firma IGE+XAO będzie przechowywać dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do
celów określonych w niniejszej Polityce oraz przez dodatkowy okres, który może być
wymagany lub dozwolony przez prawo. Bardziej precyzyjne informacje znajdują się w notkach
informacyjnych dotyczących konkretnych treści cyfrowych.
Czas przechowywania danych jest definiowany z uwzględnieniem następujących elementów:
 Czas trwania współpracy z IGE+XAO (tj. czas realizacji umowy, dezaktywacja konta,
uzasadniona potrzeba identyfikacji podczas kontaktu z IGE+XAO)
 Wymogi prawne dotyczące przechowywania danych
 Okresy przedawnienia
IGE+XAO przechowuje dane klientów przez okres trzech lat po rozwiązaniu umowy lub po
dacie ostatniego kontaktu w celach komercyjnych. Dane kontaktowe są również
przechowywane przez okres trzech lat od ostatniego kontaktu w tych samych celach.
10.5 Pozostałe prawa.
Oprócz praw określonych powyżej w art. 9, możesz zażądać usunięcia i przeniesienia swoich
danych osobowych oraz sprzeciwić się ich wykorzystaniu. Masz również prawo do żądania
ograniczenia przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie informacji odbywa się na podstawie Twojej
zgody, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając żądanie na
następujący adres e-mail: info@ige-xao.com. W przypadku przetwarzania niezbędnego do
wykonania umowy lub w oparciu o uzasadniony interes, IGE+XAO może nie przychylić się do
Twojego żądania zakończenia przetwarzania. Jeśli jednak firma IGE+XAO zaakceptuje
żądanie zaprzestania przetwarzania danych, może to spowodować zablokowanie dostępu do
usług lub treści online.
10.6 Dane kontaktowe w przypadku pytań i reklamacji.
Pytania lub komentarze dotyczące praktyk IGE+XAO w zakresie ochrony danych osobowych
lub niniejszej Polityki można przesyłać do Inspektora Ochrony Danych Grupy Schneider
Electric (IOD):
DPO@schneider-electric.com
DPO
35 rue Joseph Monier CS3023
92506 Rueil Malmaison-France
Jeśli uważasz, że firma IGE+XAO przetwarzała Twoje dane osobowe z naruszeniem
obowiązującego prawa lub niniejszej Polityki, możesz złożyć skargę do Inspektora Ochrony
Danych Osobowych Grupy, korzystając z powyższych danych kontaktowych lub do organu
nadzorczego.
Informacja o plikach cookie
Plik cookie to informacja w postaci bardzo małego pliku tekstowego umieszczanego na dysku
twardym internauty. Jest generowany przez serwer strony internetowej, czyli komputer
obsługujący serwis. Informacje zawarte w pliku cookie są ustawiane przez serwer i mogą być
wykorzystywane przez serwer przy każdej wizycie użytkownika na stronie. Plik cookie można
uznać za dowód tożsamości użytkownika sieci. Informuje on serwis WWW, że użytkownik
powrócił do serwisu (Źródło). IGE+XAO może również korzystać z innych podobnych
technologii takich jak znaczniki pikselowe (pixel tags) czy znaczniki nawigacyjne (web
beacons) itp.), gdy odwiedzasz witrynę internetową IGE+XAO i korzystasz z jej aplikacji
mobilnych, które wyszukują informacje przechowywane na Twoich urządzeniach. Na potrzeby
niniejszej informacji wszystkie te technologie są określane jako „pliki cookie”.
Wykorzystywanie przez IGE+XAO plików cookie pozwala nam na oferowanie określonych
funkcji oraz informacji odnośnie wizyt na naszej stronie internetowej jak również korzystanie
z naszych aplikacji. IGE+XAO może również używać plików cookie, aby aplikacje i witryny
były bardziej przyjazne dla użytkownika. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje
pliki cookie, ale nie musisz tego robić. Istnieje możliwość zmodyfikowania przeglądarki tak,
aby uniemożliwić przyjmowanie plików cookie, a jednocześnie korzystanie z większości
funkcji dostępnych na stronach internetowych. Urządzenie mobilne udostępnia również
narzędzia do zarządzania możliwością dostępu aplikacji do informacji przechowywanych na
urządzeniu.
W celu usunięcia plików cookie już znajdujących się na Twoim komputerze lub zatrzymania
ich akceptacji w przyszłości, należy zapoznać się z instrukcjami wydawcy przeglądarki,
klikając „Pomoc” w menu przeglądarki.
 Chrome
• Mozilla
• Internet Explorer
• Safari.
Zewnętrzne pliki cookies wykorzystywane do przeprowadzania analiz.
W celu zapewnienia lepszej obsługi swoim odwiedzającym, IGE+XAO mierzy liczbę odsłon
strony, liczbę wizyt, działania wykonywane przez odwiedzających na stronie internetowej,
położenie geograficzne odwiedzających oraz liczbę ich powrotów na stronę internetową. W
tym celu wykorzystywane są trzy programy analityczne Google Analytics.
Informacje dot. Google Analytics
Ta strona korzysta również z usługi analizy ruchu Google Analytics oferowanej przez Google
Inc. („Google”). Do analizy sposobów, w jaki ludzie korzystają z witryn internetowych Google
Analytics używa „plików cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze
użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z witryny będą
przesyłane do Google i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Jeśli anonimizacja adresu IP jest włączona na stronie internetowej, adres IP zostanie skrócony
już w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stronach, będących
sygnatariuszami Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych
przypadkach cały adres IP zostanie najpierw przesłany na serwer Google w Stanach
Zjednoczonych, a następnie tam skrócony. Anonimizacja adresu IP jest włączona na tej stronie
Web.
Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora witryny do oceny korzystania
z witryny, sporządzania raportów z działalności witryny dla operatorów oraz świadczenia
innych usług związanych z działalnością witryny i korzystaniem z Internetu.
Adres IP, który Twoja przeglądarka przesyła do Google Analytics, nie będzie łączony z innymi
danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając
odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, ale pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie być
w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również zrezygnować z śledzenia
przez Google Analytics w przyszłości, pobierając i instalując rozszerzenie Google Analytics
Opt-out dla Twojej aktualnej przeglądarki internetowej: Google Analytics Opt-out Browser
Add-on.