This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

V8R3

Release notes

Powitanie  ›  Release notes  ›  V8R3

SEE Electrical SEE ELECTRICAL V8R3


New features

Style

basic

W celu zwiększenia komfortu użytkowania i dodania SEE Electrical nowoczesnego wyglądu, wprowadzono nowe style. Teraz możliwe jest wybranie jednej z dwunastu opcji wyglądu aplikacji, co czyni ją jeszcze bardziej przyjazną dla użytkownika.

Możliwość przywrócenia ustawień domyślnych interfejsu użytkownika

basic

W zakładce Kolor i warstwa w Konfiguracji programu można teraz przywrócić ustawienia domyślne interfejsu użytkownika dostępne w programie SEE Electrical. Polecenie usuwa wszystkie niestandardowe ustawienia, takie jak pozycje okien dialogowych, skróty, pozycje menu szybkiego dostępu i kolor interfejsu.

Określanie informacji o nowo utworzonym projekcie

basic

Tworzenie nowego obszaru roboczego zawiera jeden dodatkowy etap, w którym po wybraniu szablonu obszaru roboczego możliwe jest zdefiniowanie wszystkich atrybutów projektu. Lista zawiera wszystkie atrybuty określone dla szablonu, który jest używany, w tym wstawione wartości.

Drukowanie według funkcji lub lokalizacji

standard

Możliwe jest teraz drukowanie rysunków według wybranych funkcji lub lokalizacji. Drukowanie obejmuje wszystkie schematy bez względu na ich rodzaj i porządkuje je według budowy obszaru roboczego. W trybie tym nie można drukować schematów bez przypisanej funkcji/lokalizacji.

Przeglądanie schematów w Podglądzie wydruku

basic

Jeśli funkcja Podgląd wydruku jest uruchamiana z menu Plik, to możliwe jest od teraz użycie poleceń Następna strona i Poprzednia strona do przeglądania wszystkich rysunków w bieżącym obszarze roboczym. Jeśli funkcja ta została uruchomiona z okna dialogowego drukowania, to przeglądanie możliwe jest tylko w obrębie wybranego zakresu (Wybór funkcji, Lista wydruku itd.)

Polecenie dwie strony w Podglądzie wydruku

basic

Jeśli funkcja Podgląd wydruku jest uruchamiana z widoku bazy danych z wieloma kolumnami (gdzie nie jest możliwe wydrukowanie wszystkiego z użyciem wybranego rozmiaru strony), nowe polecenie Dwie strony jest włączone. Zastosowanie go pozwala na wyświetlanie dwóch stron obok siebie, dzięki czemu wszystkie dane są wyświetlane w jednym podglądzie.

Aktualizacja definicji kodów katalogowych po dokonaniu zmian w Katalogu aparatów

standard

W przypadku wprowadzenia zmian w dowolnym kodzie katalogowym urządzenia w Katalogu aparatów, użytkownik jest proszony o zaktualizowanie definicji typu zawartej w bieżącym projekcie.

Blokada modyfikacji symboli

basic

Nowe polecenie LockSymbols pozwala uniknąć modyfikacji graficznej symbolu zapisanego w bieżącej przestrzeni roboczej. Po użyciu tego polecenia i wybraniu hasła, nie ma możliwości rozgrupowania ani dodania elementów do symboli. Użycie tego samego polecenia umożliwia odblokowanie wcześniej zablokowanych symboli po podaniu hasła, które zostało wykorzystane do ich zablokowania.

Wyświetlanie pierwszego kodu katalogowego

basic

Teraz możliwe jest wyświetlenie wyłącznie głównego kodu katalogowego na schemacie. W tym celu należy wybrać opcję Główny w kolumnie Pokaż dostępne dla atrybutu Kod katalogowy (okno dialogowe Właściwości symbolu).

Możliwość wyboru atrybutów CatalogueID lub TypeID z SEE Web Catalogue jako typu

standard

W parametrach Katalogu aparatów można teraz zdefiniować, który z dwóch atrybutów „SWeC” będzie używany do identyfikacji pobranych kodów.

Atrybuty obszaru roboczego na schematach 3D Panel+

standard

Wszystkie wypełnione atrybuty projektu od teraz są wyświetlane na rysunkach 3D.

Ukrywanie elementów wyłączonych z list

standard

Funkcje Wstaw pozostałe symbole i Lista symbol do wstaniea mają dodatkową opcję Ukryj komponenty wykluczone z listy, która po włączeniu stosuje dodatkowy filtr. Filtr ten wyklucza wszystkie komponenty, które mają atrybut „wyłączone z listy komponentów” lub „tylko jako docelowe”.

Łatwiejszy dostęp do „Uwagi do wydania”

basic

W oknie dialogowym O programie (SEE Electrical) został dodany nowy przycisk Przeglądnij uwagi do wydania, który pozwala na otwarcie dokumentu bez konieczności szukania go w plikach programu.

Integracja z SEE Gen e-doc

basic

W V8R3 dodana została możliwość eksportu obszarów roboczych do SEE Gen e-doc za pomocą polecenia Eksport… > Projekt w formacie SEE Gen e-doc. Po uruchomieniu tego polecenia zostanie utworzone archiwum zip nazwane wg projektu i umieszczone w folderze „C:\\Użytkownicy \Publiczne dokumenty \IGE+XAO\SEE Electrical \V8R3\JsonFiles”. Jeśli są Państwo zainteresowani dodatkowymi informacjami na temat tej usługi, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem IGE+XAO.

Typy mostków

standard

Funkcja Mostek wprowadzona w V8R2 została rozszerzona. Możliwe jest teraz dowolne definiowanie i dostosowywanie Mostków poprzez zmianę nazw, wyłączenie automatycznego numerowania i określenie sposobu ich wyświetlania na wygenerowanej Listwie zaciskowej.

Wsparcie dla złączy w 3D Panel+

standard

Wszystkie informacje zdefiniowane dla złączy są przenoszone do modułu 3D Panel+, dzięki czemu możliwe jest ich wstawianie i trasowanie jak wszystkich pozostałych typów komponentów.

Szyny i korytka kablowe nieuwzględnione w zestawieniach

standard

Atrybut Występuje został dodany do korytek kablowych i szyn umieszczonych na schemacie szafy co pozwala na na zarządzanie zawartością generowanych zestawień jak również funkcjami Wstaw pozostałe symbole oraz Lista symboli do wstania.

Automatyczne obracanie symboli wstawianych za pomocą Wstaw pozostałe symbole

standard

Jeśli włączona jest opcja automatycznego obracania (dostępna na pasku narzędzi), wstawiane symbole są automatycznie obracane do istniejących ścian i obiektów w taki sam sposób, w jaki byłyby wstawiane z zakładki Symbole.

Zaznaczanie symboli za pomocą zaawansowanych filtrów

basic

Nowa funkcja Wybierz symbole pozwala na łatwe wybranie wielu symboli, które pasują do filtru zdefiniowanego przez użytkownika. Do dyspozycji użytkownika przekazaliśmy większość używanych atrybutów, takich jak Rozdzielnica, Obwód, Kod katalogowy, Typ symbolu i wiele innych. Dodatkowo, pozostawiając wszystkie kryteria puste, zaznacza wszystkie symbole elektryczne.

Modyfikacja położenia kabli w Planach instalacji

basic

Istnieje możliwość zmiany trasy wstawionego kabla za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” (na trackerach zdefiniowanych przez punkty wstawienia). Po wykonaniu zmiany długość kabla jest ponownie przeliczana.

Ustawienia tworzenia i wyświetlania pomieszczeń

basic

W oknie Plany instalacji – właściwości dodano możliwość definiowania ustawień tworzenia pomieszczeń jako nową zakładkę Pomieszczenia. Teraz można dostosować szerokość, rozmiar i styl linii, a także kolor i styl linii. Dodatkowo istnieje możliwość zmiany widoczności wszystkich elementów tworzących pomieszczenia, takich jak nazwa, opis i grafika.

Oznaczenie symboli w Planach instalacji

basic

Opcja Oznaczenie symboli dostępne w oknie dialogowym Plany instalacji – właściwości pozwala teraz na zdefiniowanie metody nazywania wstawianych symboli. Do dyspozycji użytkownika oddane zostały wszystkie standardowe metody jak również możliwość określenia własnej.

Wyświetlanie grupy symboli dla kabli

basic

Przewody połączone z symbolami przejmują atrybut wyświetlania grupy symbolu i jego widoczność.

Zarządzanie zmianami układów atrybutów

basic

Nowy atrybut Porządkuj symbole pozwala określić, czy wszystkie widoczne atrybuty na schematach instalacji budynkowych mają zostać uporządkowane według widoczności, czy też nie.

Opcja określenia lewej i prawej adresacji symbolu

standard

W oknie dialogowym Schematy jednokreskowe – właściwości można teraz określić, które symbole adresacji krosowej są umieszczane po lewej lub po prawej stronie wygenerowanego schematu.

Mapowanie atrybutów dla symboli schematów jednokreskowych

standard

Jeśli kod katalogowy dla symbolu Schematu jednokreskowego jest zdefiniowany, to wszystkie kluczowe atrybuty takie jak Napięcie znamionowe, Prąd znamionowy, Obciążalność znamionowa, Liczba biegunów itp. są wypełniane danymi wprowadzonymi w kodzie katalogowym.

ddzielenie ustawień dla modułu Generator PDF od ustawień drukowania

basic

Polecenia modułu Generator PDF (Drawing2PDF, Workspace2PDF, PrintList2PDF) zostały połączone w jedno o nazwie GeneratePDF. Wszystkie parametry opisujące generowanie plików PDF zostały oddzielone od drukowania i dołączone do okna dialogowego tego polecenia wraz z obszarem drukowania znanym z funkcji drukowania. Możliwe jest również wygenerowanie pliku PDF bezpośrednio z menu Plik.

Improvements

Zmiana struktury Menu Plik

basic

Menu Plik zostało przerobione tak, aby było bardziej intuicyjne dla użytkowników:
• Nowy węzeł Eksport zawiera wszystkie polecenia, które pozwalają na wyeksportowanie rysunków lub całego projektu do plików, których nie można zaimportować z powrotem bez utraty informacji elektrycznych (PDF, Metafile, DWG/DXF/DXB, SVG).
• Polecenia pozwalające na import rysunków zapisanych w stratnym formacie zostały przeniesione do węzła Import.
• Kolejność wszystkich punktów została dostosowana w celu poprawy ergonomii.

Ulepszenie funkcji Wstaw pozostałe symbole

standard

Funkcja Wstaw pozostałe symbole została znacznie ulepszona poprzez dodanie dodatkowych metod realizacji i zmianę ogólnego procesu pracy. Możliwe jest teraz wykonanie tej funkcji na wybranych elementach. Jeśli zaznaczony (łącznie z elementami graficznymi) jest tylko jeden komponent który może posiada niewstawione symbole, wówczas proces przechodzi bezpośrednio do wyboru symboli. Jeśli w obrębie zaznaczenia takich komponentów jest więcej, lista komponentów jest wstępnie filtrowana (z możliwością usunięcia filtra w razie potrzeby).

Ulepszenie polecenia Lista symboli do wstawienia

standard

W oknie Lista symboli do wstawnia wyświetlany jest teraz atrybut Opis symbolu, który pozwala na łatwiejszą identyfikację już wstawionych elementów. Dodatkowo, możliwe jest zdefiniowanie sortowania i filtrów, które mogą być dowolnie zapisywane i wczytywane.

Ulepszenie blokady oznaczenia zacisków

basic

Jeśli symbol zacisku jest zablokowany (poprzez zmianę atrybutu Blokada oznaczenia na Włączony), nie jest już możliwa zmiana atrybutów Numer zacisku, Sortowanie zacisku, Symbol listwy itd. Wykonanie polecenia Przenumeruj wszystkie wyświetlone zaciski z Edytora zacisków nie zmieni atrybutów, które są przypisane do zacisków z włączoną blokadą.

Pozycja tekstu dla Funkcji i Lokalizacji

standard

We właściwościach projektu możliwe jest teraz zdefiniowanie pozycji atrybutów tekstowych wyświetlanych za pomocą obrysów Funkcji/Lokalizacji. Dostępne opcje to: wewnątrz, na zewnątrz po lewej i na zewnątrz po górze. Dodatkowo atrybuty tekstowe nie są rozciągane podczas zmiany rozmiaru i automatycznie dostosowywane w celu zachowania najlepszej widoczności tego typu symbolu.

Wymiarowanie wykluczone z tłumaczeń

basic

Wszystkie wymiary wprowadzone za pomocą SEE Electrical są teraz wykluczone z tłumaczeń.

Zoom w podglądzie wydruku

basic

Stopnie powiększenia dostępne w oknie dialogowym Podgląd wydruku została zmodyfikowana tak, aby możliwe było ustawienie jej na 100%, 25% i 12,5%.

Wstawienie wygenerowanej legendy

basic

Zmieniono sposób wstawiania wygenerowanego wygenerowanej legendy – zamiast umieszczania jej we  współrzędnych 0,0, jest on dołączany do kursora, co pozwala na swobodną manipulację przed wstawieniem, w tym obrót i skalowanie (za pomocą skrótów klawiszowych).

Domyślny folder legendy

basic

W oknie dialogowym Plany instalacji – Właściwości można teraz ustawić nazwę folderu, w którym przechowywane są tabele legend, co pozwala zaoszczędzić czas poświęcony na przeglądanie symboli za każdym razem, gdy wykonywane jest polecenie GenerateLegend. Zdefiniowana wartość jest używana do wstępnego filtrowania wszystkich bibliotek symboli i wyświetlania tylko folderów (i ich symboli) o danej nazwie.

Domyślne ustawienie funkcji Znajdź i zamień

advanced

Domyślna wartość funkcji Znajdź i zamień dostępna dla bloków, została zmieniona z „Cała przestrzeń robocza” na „Wybrane elementy”.

Skalowanie za pomocą edytora DWG

basic

Edytor DWG pozwala na m.in. skalowanie rysunków przed wstawieniem na kartkę. Teraz można wybrać jedną z predefiniowanych wartości, np. 1:50 lub 1:100, aby przyspieszyć ten proces. Zachowano również możliwość zdefiniowania własnej skali.

Zmiana numeracji zacisków wielopoziomowych

standard

Po wykonaniu polecenia Ponumeruj wszystkie widoczne numery zacisków dostępne w Edytorze zacisków, zaciski wielopoziomowe są traktowane jako jeden komponent i poprawnie numerowane.

Tworzenie kolejnych zacisków podczas kopiowania rysunków

standard

Do definicji kopiowania stron została dodana nowa opcja Utwórz aktualną numerację zacisków, jeżeli opcja Wolny jest ustawiona dla nazewnictwa listw zaciskowych. Pozwala ona na automatyczną zmianę numeracji zacisków podczas kopiowania stron pomiędzy projektami. W ramach tej opcji zdefiniowaliśmy dwa różne sposoby w zależności od składni numeru zacisku – inkrementowane są tylko atrybuty numery zacisków. Jeśli numer zacisku jest pusty lub alfanumeryczny, wówczas atrybut Wskaźnik zacisku jest zwiększany.

Usprawnienie połączeń wielożyłowych

advanced

Możliwe jest używanie adresacji krosowych i połączeń wielożyłowych do podłączania symboli na różnych stronach oraz definiowania parametrów tekstowych stosowanych dla symbolu.

Nazewnictwo symboli adresacji krosowej dla schematów jednokreskowych

standard

Zmodyfikowano metodę oznaczania adresacji krosowych użytych w schematach jednokreskowych – atrybut Produkt jest dziedziczony z nazwy szafy dla której generowane jest odniesienie, a Indeks pochodzi z numeru strony, na której pierwotnie umieszczono symbol.

Rozbudowa okna dialogowego Schematy jednokreskowe - Właściwości

standard

Ze względu na dodanie funkcjonalności które są wymagane dla modułu Schematy jednokresowe, okno dialogowe Schematy jednokreskowe – właściwości zostało przeprojektowane w celu poprawy czytelności.