This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Heeft u vragen?
Neem gerust contact op!
+31 (0)45 561 16 36

Beleid inzake gegevensbescherming van de Groep IGE+XAO

Welkom › Beleid inzake gegevensbescherming van de Groep IGE+XAO

Wijzigingen in dit beleid inzake gegevensbescherming

 

IGE+XAO behoudt zich het recht voor dit beleid inzake gegevensbescherming (het “Beleid”) te wijzigen indien dit noodzakelijk is, met name om te voldoen aan wijzigingen in de wet- en regelgeving of met betrekking tot de praktijken en procedures van IGE+XAO, een groep die eigendom is van Schneider Electric, en ook om te voldoen aan verzoeken van de toezichthoudende autoriteiten.

In dat geval zal IGE+XAO de betrokkenen op de hoogte brengen van substantiële wijzigingen die in dit beleid worden aangebracht. IGE+XAO zal de nieuwe versies op haar website publiceren.

 1. Het doel van dit Beleid inzake Gegevensbescherming.

IGE+XAO zet zich actief in voor de bescherming van het recht op privacy en gegevensbescherming, alsook voor de naleving van nationale en internationale wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Dit Beleid beschrijft hoe IGE+XAO de persoonsgegevens verwerkt en beschermt van de personen die haar websites of andere digitale inhoud gebruiken, en deelnemen aan haar offline bedrijfsactiviteiten.

IGE+XAO heeft op internationaal niveau een intern beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens aangenomen, dat voor al haar dochterondernemingen geldt voor het verzamelen, verwerken, gebruiken, verspreiden, doorgeven en opslaan van persoonsgegevens. Het legt gemeenschappelijke regels op aan al haar dochterondernemingen in alle landen waar de Groep gevestigd is, die tot doel hebben een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

 1. Wat is het toepassingsgebied van dit gegevensbeschermingsbeleid? Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

IGE+XAO is een internationale groep, met juridische entiteiten, operationele processen, beheersdiensten en transnationale technische systemen. Dit beleid is van toepassing op alle gegevensverwerkingsactiviteiten van IGE+XAO die worden beheerd door haar volledige dochterondernemingen, met inbegrip van product- en dienstaanbiedingen en digitale inhoud (d.w.z. websites, toepassingen, handleidingen, online opleidingen, nieuwsbrieven, advertenties, mededelingen). Zij kan echter worden aangevuld met een vermelding van een specifiek informatieonderdeel/verklaring/beleidslijn (“beleid”) of zelfs worden vervangen door een andere vermelding of beleidslijn die specifiek is voor een IGE+XAO-programma, product, dienst, inhoudsonderdeel of andere entiteit.

De verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens zijn de dochterondernemingen van de Groep IGE+XAO die de middelen en doeleinden van de gegevensverwerking hebben vastgesteld. Zij kunnen variëren naargelang de situatie. In vele gevallen zijn de vennootschappen Schneider Electric Energy Management Software France (moedervennootschap van de Groep IGE+XAO) en INFORMATIQUE GRAPHISME ENERGETIQUE, gevestigd te 16 Boulevard Déodat de Séverac – 31770 Colomiers

Frankrijk, verantwoordelijk voor de verwerking van internationale gegevens die op het niveau van de Groep worden uitgevoerd, met inbegrip van de website www.ige-xao.com.

 

Dit beleid is bindend voor alle dochterondernemingen van de Groep en hun werknemers.

Alle online geplaatste bestellingen zijn eveneens onderworpen aan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de websites in kwestie.

 1. Waarom verzamelt en gebruikt IGE+XAO persoonlijke informatie?

Het belangrijkste doel van het verzamelen van informatie is om klanten en andere gebruikers een betere kwaliteit van dienstverlening te bieden en om een gepersonaliseerde, efficiënte en naadloze ervaring te bieden bij het gebruik van digitale inhoud van IGE+XAO.

IGE+XAO verzamelt persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om bestellingen van producten, diensten en digitale inhoud te verwerken. Deze informatie wordt verzameld om bestellingen te leveren, betalingen te ontvangen, u informatie te verstrekken over de status van uw bestelling en voor contractbeheerdoeleinden.
 • Om sollicitaties voor vacatures te verwerken.
 • Om te reageren op verzoeken om informatie. IGE+XAO bewaart de gegevens van correspondentie of commentaar, met inbegrip van uw persoonlijke informatie, in een speciaal aan u gewijd dossier. IGE+XAO gebruikt deze informatie om een gepersonaliseerde dienst te verlenen in toekomstige communicatie.
 • Om de nodige technische bijstand te verlenen. Deze persoonlijke informatie is nuttig om de systemen te identificeren, productconfiguraties te begrijpen, vragen te onderzoeken en oplossingen aan te reiken.
 • Voor relatiebeheer. Dit omvat communicatie, onder meer via e-mail en nieuwsbrieven, over de aangeschafte producten, diensten en digitale inhoud, om het gebruik ervan te optimaliseren. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde geo-positioneringsgegevens worden gebruikt om u te wijzen op de aanwezigheid van producten of ondersteuning bij u in de buurt.
 • Om studies en enquêtes uit te voeren. Persoonsgegevens worden verzameld van personen die vrijwillig deelnemen aan studies of onderzoeken.
 • Om de producten, diensten en digitale inhoud te verbeteren.
 • Om kennis te nemen van uw zoek- en navigatieactiviteiten. Sommige persoonlijke informatie wordt verzameld wanneer u digitale inhoud van IGE+XAO bekijkt of op links naar producten en diensten klikt. Deze informatie wordt verzameld om uw gebruikerservaring voor uw toekomstige bezoeken te verbeteren (bv. landselectie of gerichte inhoud), voor de efficiëntere werking van onze sites, om algemene demografische gegevens te verzamelen om de website-activiteit en -prestaties te analyseren en de doeltreffendheid van advertenties te beoordelen. IGE+XAO kan cookies en andere identificatie of gelijkaardige technologieën (hierna “cookies” genoemd) gebruiken om informatie te verkrijgen over de verwijzende website, het gebruikte type browser, de bezochte inhoud en de datum en het tijdstip van uw toegang tot de digitale inhoud.
 • Om uw account te beheren. Wanneer u zich registreert, gebruikt IGE+XAO uw persoonlijke informatie om u toegang te verlenen tot digitale inhoud en haar diensten, alsook om u te authenticeren en met u te interageren.
 • IGE+XAO verzamelt persoonlijke informatie van u wanneer u zich inschrijft voor een programma, promotieactiviteit of prijsvraag, om haar promotieprogramma’s en -activiteiten uit te voeren. Deze informatie wordt gebruikt om het programma of de activiteit te beheren, u relevante e-mails te sturen over dit programma of deze activiteit, de winnaars op de hoogte te brengen en de lijst van winnaars openbaar te maken in overeenstemming met de toepasselijke reglementering en wetten.
 • Om de vennootschappen van de Groep IGE+XAO en bepaalde zorgvuldig geselecteerde derden in staat te stellen u per brief, fax, telefoon, sms en e-mail marketinginformatie te sturen, evenals elektronische mededelingen over promoties, informatie over de Groep en nieuwe producten of diensten die voor u interessant kunnen zijn, in overeenstemming met de vereisten inzake toestemming en intrekking van toestemming.
 • Om u, via pop-upvensters, banners, video’s, e-mails en elke andere reclamevorm, bepaalde mededelingen en/of reclame aan te bieden die gericht zijn op producten en diensten.
 • Om de online verkregen informatie en de offline over u verzamelde gegevens te combineren om een profiel op te stellen dat op een later tijdstip wordt gebruikt om u gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

 

 • Om de veiligheid van de producten, diensten en de digitale inhoud van de activiteiten van IGE+XAO en van anderen te verzekeren, om te waken tegen fraude en om onze algemene voorwaarden en dit Beleid na te leven. IGE+XAO kan ook mogelijke schendingen onderzoeken.
 • Om haar activiteiten uit te voeren of te beheren, zoals kwaliteitscontrole en geconsolideerde rapportering.
 • Om bedrijfstransacties of reorganisaties te vergemakkelijken waarbij IGE+XAO betrokken is.
 • Voor bedrijfscontinuïteit en noodherstel.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan IGE+XAO onderworpen is, zoals boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.
 • Voor elk ander doel dat aan u is meegedeeld.
 1. Welke soorten persoonlijke informatie verwerkt IGE+XAO?

Persoonlijke informatie (ook persoonsgegevens genoemd) is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, onder meer aan de hand van een identificateur of van een of meer specifieke factoren die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Het soort persoonlijke informatie dat wij verwerken omvat:

 • identiteits- en contactinformatie, zoals uw naam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens
 • bedrijfsinformatie, zoals klanttype, rol, functietitel, beslissingsbevoegdheid, aankoopperiode; verwerving en gebruik van IGE+XAO-producten, -diensten en digitale inhoud; of, indien u solliciteert op een vacature, uw opleiding en uw loopbaantraject
 • uw voorkeuren, zoals voorkeuren met betrekking tot producten en diensten, contacten, marketingactiviteiten of, voor sollicitanten die reageren op een werkaanbieding, uw werkvoorkeuren
 • uw interacties met IGE+XAO, zoals uw verzoeken, bestellingen, klachten, antwoorden op enquêtes
 • “verkeersgegevens”, zoals IP-adressen, apparaat- en systeemidentificaties, uw IGE+XAO-gebruikersidentificatie en -wachtwoord, uw inloggegevens, de verwijzende website, het gebruikte type browser, de bezochte inhoud en uw locatie bepaald op basis van uw IP-adres of van informatie die door uw mobiele apparaat wordt doorgegeven
 • inhoud die u aan ons hebt verstrekt via online forums of op een andere manier (zie artikel 5 “Uw inhoud” hieronder).

Het beschikbaar stellen van bepaalde persoonlijke informatie is vereist om van digitale inhoud te kunnen genieten. Als u deze niet verstrekt, kunt u mogelijk niet genieten van sommige of alle digitale inhoud.

Dit beleid heeft geen betrekking op persoonsgegevens die anoniem zijn gemaakt, d.w.z. waarbij personen niet langer identificeerbaar zijn of alleen na onevenredig hoge kosten en inspanningen kunnen worden geïdentificeerd. Als anonieme gegevens identificeerbaar worden, is dit beleid van toepassing.

In de meeste gevallen wordt deze informatie rechtstreeks bij u of uw werkgever verzameld. Informatie kan ook worden verkregen via een wederverkoper of zakenpartner, via de aankoop van klantenlijsten van marketingbureaus, via uw online browsen, via sociale netwerken wanneer u zich aanmeldt met de inloggegevens van deze netwerken en via cookies (Zie onze Cookie notitie). U kunt meer specifieke details verkrijgen over de derde partij (indien van toepassing) die de persoonlijke informatie heeft verstrekt door contact met ons op te nemen op het e-mailadres vermeld in artikel 9.

 1. Uw inhoud

De inhoud die u aan ons verstrekt, moet de rechten en belangen van anderen respecteren, met inbegrip van hun recht op bescherming van persoonsgegevens en het recht op privacy. De inhoud mag op geen enkele wijze beledigend, respectloos of schadelijk zijn.

Indien u ons informatie over een andere persoon verstrekt, bevestigt u dat u vooraf toestemming hebt verkregen voor de verwerking van hun persoonsgegevens, met inbegrip van hun gevoelige persoonsgegevens, en dat u hen op de hoogte hebt gebracht van onze identiteit en van de doeleinden waarvoor (hierboven beschreven) hun persoonsgegevens zullen worden verwerkt.

Alle informatie, commentaar, interesses of persoonlijke informatie, inclusief foto’s, die u deelt op een forum, sociaal netwerk, blog of ander forum, kunnen worden gelezen, bekeken, verzameld of gebruikt door andere gebruikers van die forums en kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen, u ongevraagde berichten te sturen of voor doeleinden waarover noch u noch IGE+XAO enige controle hebben. IGE+XAO is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die u verkiest te communiceren op deze forums.

 1. Met wie deelt IGE+XAO persoonlijke informatie?

IGE+XAO deelt persoonlijke informatie met de dochterondernemingen van de Groep en dienstverleners die betrokken zijn bij zijn activiteiten, evenals met marketing- en reclamebureaus, sociale netwerken als u inlogt met hun inloggegevens, met sites van derden als u zich registreert met uw IGE+XAO-inloggegevens, met toezichthoudende instanties en autoriteiten en de nieuwe bedrijfseigenaren in het geval van een fusie, overname of verkoop van een bedrijf.

De informatie wordt als volgt gedeeld:

 • Voor reclamedoeleinden kan IGE+XAO bepaalde beperkte persoonlijke informatie (bijv. apparaat identificateurs en cookies) delen met handelsplatforms voor advertentieruimte of agentschappen die advertenties beheren op applicaties en websites van derden die reclame aanbieden.
 • U kunt ook toegang krijgen tot de digitale inhoud van IGE+XAO en/of u registreren met behulp van aanmeldingsgegevens voor websites van derden (zoals Facebook en LinkedIn). Als u dit doet, heeft IGE+XAO toegang tot bepaalde informatie die u op deze sociale netwerken hebt geregistreerd, om u te helpen uw registratieformulier voor digitale inhoud van IGE+XAO vooraf in te vullen. Door de inloggegevens van deze websites van derden te gebruiken, kunt u tegelijkertijd uw contacten op deze sites informeren dat u een account bij IGE+XAO hebt aangemaakt. Voor meer details over de informatie die toegankelijk is voor uw contacten op deze sites en hoe u hun communicatie kunt beperken, kunt u hun gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsbeleid lezen.
 • Wanneer u inlogt op websites van derden met uw IGE+XAO inloggegevens, kan IGE+XAO uw persoonlijke informatie delen met de uitgevers van deze sites van derden (zoals uw naam, specialisatie, beroep en e-mailadres, maar met uitzondering van uw IGE+XAO inloggegevens). Alvorens in te loggen op dergelijke sites van derden met uw inloggegevens voor IGE+XAO, raden wij u aan het gegevensbeschermingsbeleid van de website in kwestie te lezen. Indien het gegevensbeschermingsbeleid van deze websites van derden dit toelaat, kan IGE+XAO informatie ontvangen over uw gebruik van deze website en deze gebruiken in overeenstemming met dit Beleid.
 • IGE+XAO kan, indien nodig, persoonlijke informatie bekendmaken aan potentiële kopers en eventuele begunstigden om een fusie, consolidatie, overdracht van zeggenschap of enige andere bedrijfsreorganisatie waaraan IGE+XAO deelneemt, te vergemakkelijken.
 • IGE+XAO zal persoonlijke informatie bekendmaken aan overheidsagentschappen, regelgevende instanties en bevoegde autoriteiten, indien vereist door de wet of een vonnis of om onze rechten te beschermen.
 • Op andere manieren die in dit Beleid worden beschreven of waarmee u hebt ingestemd.
 • Geaggregeerd met andere informatie, zodat uw identiteit redelijkerwijs niet kan worden achterhaald (bv. het samenstellen van statistieken).

IGE+XAO verbindt zich ertoe geen persoonlijke informatie te verkopen of te verhuren aan derden zonder toestemming.

 1. Hoe beschermt IGE+XAO uw persoonlijke informatie?

IGE+XAO leeft de algemeen erkende beginselen inzake gegevensbescherming na (billijkheid, beperking van het doel, kwaliteit van de gegevens, bewaring van gegevens, eerbiediging van de rechten van personen, veiligheid) en neemt redelijke maatregelen om de veiligheid van persoonlijke informatie te waarborgen:

 1. De verwerking van persoonlijke informatie moet eerlijk en rechtmatig zijn.
 2. Persoonsgegevens worden verzameld voor specifieke en legitieme doeleinden, en worden vervolgens niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.
 3. De verzamelde persoonsgegevens zijn relevant en niet buitensporig in verhouding tot de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt. De informatie kan waar mogelijk en passend anoniem worden gemaakt, afhankelijk van de aard van de gegevens en de risico’s die verbonden zijn aan het beoogde gebruik.
 4. De persoonlijke informatie zal nauwkeurig worden bijgehouden en zo nodig bijgewerkt. Er zullen redelijke maatregelen worden genomen om onnauwkeurige of onvolledige gegevens te corrigeren of te wissen.
 5. De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de periode die nodig is gezien de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt.
 6. Bij de verwerking van de persoonsgegevens zullen de rechten van personen in acht worden genomen.
 7. Er zullen technische, fysieke en organisatorische maatregelen worden genomen om ongeoorloofde toegang, onwettige verwerking en ongeoorloofd of onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van persoonsgegevens te voorkomen.
 8. Bij de verwerking van gevoelige persoonlijke informatie zorgen wij ervoor dat de juiste informatie wordt verstrekt, toestemming wordt verleend en de verwerking in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.

De vennootschappen van de Groep IGE+XAO verbinden zich ertoe commercieel redelijke technische, fysieke en organisatorische maatregelen te treffen om persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onwettige vernietiging, onwettige verwerking en onopzettelijk verlies of beschadiging.

Het gebruik van een beveiligde server wordt aangeboden om u in staat te stellen uw bestellingen te plaatsen of toegang te krijgen tot uw rekeninginformatie. Er worden maatregelen genomen om de toegang tot onze interne systemen die persoonlijke informatie bevatten te controleren. Geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot deze systemen via een unieke login en wachtwoord. Toegang tot persoonlijke informatie wordt uitsluitend verleend aan werknemers van IGE+XAO om hen in staat te stellen hun taken uit te voeren. De werknemers van IGE+XAO worden bewust gemaakt van het gepaste gebruik en beheer van persoonlijke informatie. IGE+XAO eist ook dat haar dienstverleners veiligheidsmaatregelen nemen die vergelijkbaar zijn met haar eigen maatregelen.

IGE+XAO implementeert veiligheidsmaatregelen om de identiteit van geregistreerde gebruikers vast te stellen zodat de gepaste beperkingen en rechten kunnen worden gerespecteerd. Indien u een geregistreerde gebruiker bent, gebruikt IGE+XAO zowel login identificatie als paswoorden om u te authentiseren. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw inloggegevens veilig worden bewaard.

Door digitale inhoud van IGE+XAO te gebruiken of door persoonlijke informatie te verstrekken, geeft u IGE+XAO toestemming om elektronisch of op een andere manier met u te communiceren met betrekking tot de veiligheid, de bescherming van persoonlijke informatie, het gebruik en het beheer van dergelijke informatie. Ondanks inspanningen om alle passende veiligheidsmaatregelen te implementeren, houdt online navigatie inherente risico’s in. Risicovrije navigatie kan in geen geval worden gegarandeerd.

 1. Websites van derden en sociale netwerken

IGE+XAO raadt u aan het gegevensbeschermingsbeleid voor websites van derden en sociale netwerken te lezen, en vervolgens de privacy instellingen aan te passen aan uw voorkeuren. Deze websites vallen niet onder dit beleid.

De websites of diensten van IGE+XAO kunnen links bevatten naar toepassingen, producten, diensten of websites van derden om uw navigatie te vergemakkelijken en voor uw informatie. Wanneer u deze links volgt, verlaat u de IGE+XAO website en IGE+XAO heeft geen controle over deze sites van derden of hun praktijken op het gebied van vertrouwelijkheid en gegevensbescherming. IGE+XAO financiert of vertegenwoordigt geen enkele van deze websites van derden en wijst elke aansprakelijkheid af voor hun inhoud en praktijken inzake de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens die u verkiest te verstrekken via deze websites of die door dergelijke derden worden verzameld, vallen niet onder het IGE+XAO-beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens. Het wordt aanbevolen dat u het privacy beleid raadpleegt van elke website waarmee u interrogeert voordat u toestaat dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt.

IGE+XAO biedt ook links aan naar sociale netwerken die u toelaten informatie te delen met uw eigen sociale netwerken en te interageren met IGE+XAO op verschillende sociale netwerken. Wanneer u deze links gebruikt, kan informatie over u worden verzameld of gedeeld. Het wordt aanbevolen dat u het privacy beleid en de instellingen van de sociale netwerken waarmee u interrogeert doorneemt, zodat u weet welke informatie kan worden verzameld, gebruikt of gedeeld door deze websites en zodat u deze instellingen kunt aanpassen aan uw voorkeuren.

 1. Wat zijn uw rechten?

IGE+XAO zal uw rechten op toegang tot en rectificatie van uw persoonlijke informatie respecteren. U kunt inlichtingen inwinnen over de aard van de persoonlijke informatie die op u betrekking heeft en die door elke entiteit van IGE+XAO wordt opgeslagen of verwerkt, en u kunt toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie, ongeacht waar de gegevens worden verwerkt en opgeslagen.

Indien persoonlijke informatie onnauwkeurig of onvolledig is, kunt u verzoeken om deze te wijzigen of te wissen.

Verzoeken kunnen worden gericht aan het volgende adres: info@ige-xao.com.

U hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen marketingcommunicatie. Uw voorafgaande toestemming is vereist wanneer dit door de toepasselijke wetgeving wordt vereist. Om geen e-mails meer te ontvangen, gebruikt u gewoon de functie onderaan elke e-mail die u ontvangt.

Land specifieke artikelen kunnen dit artikel aanvullen.

 

 1. Belangrijke informatie voor personen binnen de Europese Economische Ruimte (EER)

 

Als u zich in de EER bevindt, voldoet IGE+XAO ook aan bepaalde specifieke vereisten van de GDPR, waaronder die met betrekking tot de rechtsgrondslagen voor gegevensverwerking, grensoverschrijdende gegevensoverdracht, geautomatiseerde besluitvorming en profilering, gegevensbewaring, aanvullende rechten en klachten en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming.

10.1 Op welke rechtsgrondslagen baseert IGE+XAO zich voor het gebruik van persoonlijke informatie?

Overeenkomstig de eerder in artikel 3 vermelde doeleinden is het gebruik van persoonlijke informatie om de volgende redenen noodzakelijk:

 • Uitvoering van de met IGE+XAO gesloten overeenkomst voor het gebruik van digitale producten, diensten of inhoud. Deze contractuele uitvoering impliceert kennis van uw identiteit, uw specialisatie, en de mogelijkheid van interactie met u om de overeenkomst uit te voeren. Dit omvat ook de verwerking van uw verzoeken om informatie en bijstand, evenals uw sollicitaties voor vacatures, het beheer van uw accounts en de inschrijving voor onze programma’s, evenals de naleving van de algemene voorwaarden en dit beleid.
 • Naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan IGE+XAO is onderworpen. Deze kunnen belasting- en boekhoudkundige verplichtingen omvatten, evenals de verplichting om te reageren op verzoeken van regelgevende instanties en toezichthouders.
 • Met betrekking tot:
  • Enquêtes: sommige worden uitgevoerd in het legitieme belang van IGE+XAO, omdat ze worden gebruikt om uw tevredenheid te meten met betrekking tot de diensten die u hebt aangevraagd. Voor andere enquêtes zal uw toestemming worden gevraagd.
  • Het verzenden van gerichte commerciële prospectie en reclame: deze activiteiten worden uitgevoerd in het legitieme belang van IGE+XAO. U zult steeds de mogelijkheid hebben om er bezwaar tegen te maken en, wanneer de wet dat vereist, zal uw voorafgaande toestemming worden gevraagd.
  • Gebruik van geo-positioneringsgegevens die door uw mobiele telefoon of ander mobiel toestel worden doorgegeven: uw voorafgaande toestemming zal worden gevraagd wanneer de wet dit vereist.

IGE+XAO kan ook persoonlijke informatie verwerken in haar rechtmatig belang, op voorwaarde dat de verwerking niet in strijd is met uw rechten en vrijheden, met name om:

 • Uw bescherming, de hare of die van andere personen te verzekeren tegen bepaalde bedreigingen (zoals bedreigingen van de veiligheid of bedreigingen van fraude);
 • De wetten na te leven waaraan IGE+XAO wereldwijd is onderworpen;
 • De producten, diensten en digitale inhoud te verbeteren;
 • Profilering uit te voeren om gerichte inhoud en advertenties te leveren op basis van uw interesses;
 • Informatie te delen tussen dochterondernemingen van IGE+XAO en dienstverleners zoals beschreven in artikel 6;
 • De activiteit van IGE+XAO te begrijpen en te verbeteren, met inbegrip van online, haar activiteiten, haar klanten en in het algemeen haar relaties met klanten;
 • haar activiteiten uit te voeren of te beheren, met name op het vlak van kwaliteitscontrole en geconsolideerde rapportering
 • het beheren van zakelijke transacties, zoals fusies of overnames.

10.2 Wordt persoonlijke informatie naar het buitenland doorgegeven?

Aangezien IGE+XAO een internationale onderneming is, kunnen de teams die de informatie verwerken internationale taken hebben. Zij kunnen overal ter wereld gevestigd zijn waar IGE+XAO actief is, zelfs buiten de Europese Unie, in landen die niet dezelfde normen inzake de bescherming van persoonsgegevens hanteren als het land waar u gevestigd bent. IGE+XAO kan ook gegevens overdragen aan dienstverleners buiten de EU, met inbegrip van de Verenigde Staten van Amerika. Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land waarvan de wetgeving niet is onderworpen aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, zal IGE+XAO ervoor zorgen dat de doorgifte in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, zoals de ondertekening van standaard contractuele clausules of via haar bindende bedrijfsregels (BCR) voor doorgiften binnen de groep in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. Voor meer details over deze overdrachten en, indien van toepassing, kopieën van de garanties die zijn gegeven om de overdracht toe te staan, kunt u contact opnemen met: info@ige-xao.com.

 

 

10.3 Maakt IGE+XAO gebruik van profilering en neemt zij geautomatiseerde beslissingen over u?

Profilering kan worden gebruikt om u online inhoud aan te bieden die lijkt aan te sluiten bij uw interesses. Uw registratiegegevens, zoals uw beroepsspecialisatie, worden gecombineerd met informatie over uw online-activiteiten om u beter te leren kennen en om u online-inhoud aan te bieden die overeenstemt met uw profiel.

IGE+XAO zal geen geautomatiseerde beslissingen over u nemen die significante gevolgen voor u kunnen hebben, tenzij (1) de beslissing vereist is in het kader van een bindende overeenkomst, (2) zij uw uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen, of (3) de wet het gebruik van deze technologie verplicht stelt. In dat geval wordt u daarvan naar behoren in kennis gesteld.

10.4 Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

IGE+XAO bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden die in dit beleid zijn vermeld en voor elke aanvullende periode die wettelijk vereist of toegestaan kan zijn. Meer precieze informatie wordt verstrekt in de informatiemededelingen die van toepassing zijn op specifieke digitale inhoud.

De bewaartermijnen van de gegevens worden over het algemeen bepaald door rekening te houden met het volgende:

 • De duur van uw relatie met IGE+XAO (d.w.z. de duur van de uitvoering van de overeenkomst, deactiveren van uw account, uw legitieme behoefte om te worden herkend wanneer u contact opneemt met IGE+XAO)
 • De wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens
 • Verjaringstermijnen

IGE+XAO bewaart de klantgegevens gedurende een periode van drie jaar na de beëindiging van het contract of de datum van het laatste contact voor commerciële prospectiedoeleinden. Contactgegevens worden voor dezelfde doeleinden eveneens bewaard gedurende een periode van drie jaar na het laatste contact.

10.5 Wat zijn uw andere rechten?

Naast de rechten die hierboven in artikel 9 zijn uiteengezet, kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen en over te dragen en kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. U hebt ook het recht om beperking van de verwerking te vragen. Wanneer de verwerking van de informatie op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door uw verzoek naar het volgende e-mailadres te sturen: info@ige-xao.com. In geval van verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of gebaseerd is op een rechtmatig belang, kan IGE+XAO misschien niet ingaan op uw verzoek om de verwerking te beëindigen. Indien IGE+XAO echter uw verzoek inwilligt door de verwerking stop te zetten, is het mogelijk dat u niet langer toegang hebt tot de online diensten of inhoud.

10.6 Contactgegevens voor vragen en klachten?

Vragen of opmerkingen met betrekking tot de praktijken van IGE+XAO op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens of dit beleid kunnen worden gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming van de Schneider Electric Group (DPO):

DPO@schneider-electric.com

DPO

35 rue Joseph Monier CS3023

92506 Rueil Malmaison-Frankrijk

Indien u van mening bent dat IGE+XAO uw persoonsgegevens heeft verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving of dit Beleid, kunt u een klacht indienen bij de Group DPO via bovenstaande contactgegevens of bij een toezichthoudende autoriteit.

Cookie-kennisgeving

Een cookie is een stukje informatie in de vorm van een zeer klein tekstbestand dat op de harde schijf van een web-gebruiker wordt geplaatst. Het wordt gegenereerd door een webpaginaserver, dat is de computer die de website beheert. De informatie in de cookie wordt door de server geplaatst en kan door de server worden gebruikt telkens wanneer de gebruiker de website bezoekt. Een cookie kan worden beschouwd als de identiteitskaart van een internetgebruiker. Het informeert de website dat de gebruiker is teruggekeerd naar de website (Bron). IGE+XAO kan ook andere soortgelijke technologieën gebruiken (d.w.z. pixel tags, web baken, enz.) wanneer u de IGE+XAO website bezoekt en haar mobiele toepassingen gebruikt, die naar informatie zoeken die op uw apparaten is opgeslagen. In het kader van deze mededeling worden al deze technologieën “cookies” genoemd.

Het gebruik van cookies stelt ons in staat u bepaalde functies en informatie aan te bieden met betrekking tot bezoeken aan de IGE+XAO website of het gebruik van haar toepassingen. IGE+XAO kan ook cookies gebruiken om toepassingen en sites gebruiksvriendelijker te maken. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u hoeft ze niet te accepteren. Over het algemeen kunt u uw browser zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd, terwijl u toch gebruik kunt maken van de meeste functies die op websites beschikbaar zijn. Uw mobiele apparaat biedt ook hulpmiddelen om het vermogen van de applicatie om toegang te krijgen tot de informatie die op uw apparaat is opgeslagen, te beheren.

Als u reeds op uw computer opgeslagen cookies wilt verwijderen of wilt voorkomen dat cookies in de toekomst worden geaccepteerd, dient u de instructies van de uitgever van uw browser te raadplegen door in uw browsermenu op “Help” te klikken.

Cookies van derden gebruikt om analyses uit te voeren

Om haar bezoekers beter van dienst te kunnen zijn, meet IGE+XAO het aantal bekeken pagina’s, het aantal bezoeken, de verschillende acties die bezoekers op onze website uitvoeren, de geo-positionering van onze bezoekers en het aantal keren dat zij terugkeren naar onze website. Voor dit doel gebruiken wij drie analyse softwareprogramma’s: Google Analytics.

Google Analytics-informatie

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics, een verkeersanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe mensen de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Als IP-adresanonimiteit op deze website is ingeschakeld, zal uw IP-adres worden ingekort in de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar ingekort. IP-adres anonimiteit is ingeschakeld op deze website.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de exploitant samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten te leveren.

Het IP-adres dat uw browser aan Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google in verband gebracht. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt er ook voor kiezen om in de toekomst niet meer door Google Analytics gevolgd te worden door de Google Analytics Opt-out extensie voor uw huidige webbrowser te downloaden en te installeren: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.