This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Heeft u vragen?
Neem gerust contact op!
+31 (0)45 561 16 36

Algemene Voorwaarden

Welkom › Algemene Voorwaarden

VOOR SOFTWAREPRODUCTEN UITGEGEVEN DOOR DE IGE+XAO GROUP

De huidige voorwaarden worden gesloten tussen de distributeur van de IGE+XAO Group, hierna de distributeur genoemd,

en,

Aan de andere kant, de Licentienemer, die een softwarepakket wenst te verwerven dat moet worden gebruikt in overeenstemming met de Algemene Verkoopvoorwaarden.

De Licentienemer erkent, voorafgaand aan de bestelling, de huidige Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

Voordat het softwarepakket wordt gebruikt, moet de licentienemer de licentieovereenkomst voor eindgebruikers hebben geaccepteerd die volledig deel uitmaakt van de algemene verkoopvoorwaarden.

Elke inbreuk op de Algemene Voorwaarden van de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers zal leiden tot de beëindiging van deze Voorwaarden.

Softwarepakket: set van programma’s aangeboden door de uitgever, vermeld op de leveringsnota, afgeleverd door de verzending van of door download.

Editor: verwijst naar de juridische entiteit die de intellectuele eigendomsrechten bezit die verbonden zijn aan de softwarepakketten en die direct of indirect de conceptie, de ontwikkeling, de update, het onderhoud en de marketing van deze softwarepakketten beheert.

Licentienemer: betekent de juridische entiteit die het recht heeft om het Softwarepakket op haar computerapparatuur te installeren en te gebruiken binnen de limiet van de bepalingen die door de Levering worden gespecificeerd.

Distributeur: betekent de juridische entiteit die het recht heeft om softwarepakketlicenties aan u te verkopen en, indien nodig, onderhoudsdiensten met betrekking tot deze softwarepakketten binnen een bepaald gebied te verlenen volgens de bepalingen en voorwaarden van de eindgebruikerslicentieovereenkomst.

Eindgebruiker: elke persoon – die deel uitmaakt van de werknemers of contractueel geautoriseerd door de Licentienemer en op basis van zijn sites – die gerechtigd is om het Softwarepakket te gebruiken en die de vereiste opleidingscursussen heeft gevolgd die door de Uitgever zijn goedgekeurd. Het aantal geautoriseerde gebruikers staat vermeld op de leveringsnota en / of in de specifieke voorwaarden. De Licentienemer garandeert de naleving door elke Gebruiker van de voorwaarden van deze Licentie.

Afleveringsbewijs: verwijst naar het document dat aan de Licentienemer werd overhandigd bij de aflevering van de Licentie en de aflevering in de juiste vorm. De leveringsnota wordt aan de licentienemer verstrekt bij de levering van hardware of software wanneer het softwarepakket wordt gedownload. De leveringsnota bepaalt het aantal gebruikers, de beschermingsmodus die is gekoppeld aan het softwarepakket, de apparatuur en de site(s) waarop het softwarepakket zal worden gebruikt.

GEBRUIK VAN HET SOFTWARE-PAKKET
De gebruiksvoorwaarden van het Softwarepakket staan ​​vermeld in de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers, waarbij de Licentienemer zich ertoe verbindt om zich aan het Softwarepakket te houden.

GEBRUIKSPLAATS
De Licentienemer heeft het recht om het Softwarepakket uitsluitend te gebruiken op de site(s) vermeld in de Afleveringsbewijs en / of de specifieke voorwaarden van de licentieovereenkomst. Elk gebruik buiten deze sites valt onder de uitdrukkelijke toestemming van de distributeur.

BESTELLINGEN
Op iedere bestelling zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Elke gevalideerde bestelbon vormt een onherroepelijke verbintenis van de licentienemer die niet in twijfel kan worden getrokken.

In het geval dat de Licentienemer de versie die wordt geleverd op basis van de Afleveringsbewijs door een andere versie wenst te vervangen, met name na de ontwikkeling door de Editor van nieuwe versies van het Softwarepakket, zal de Licentienemer nieuwe bestellingen moeten plaatsen en de overeenkomstige vergoedingen. De Licentienemer neemt ook een abonnement op bij de Distributeur of de Uitgever op een onderhoudscontract inclusief de Software Package-updates.

LEVERING EN INSTALLATIE VAN HET SOFTWARE-PAKKET
Het softwarepakket waarnaar wordt verwezen in de leveringsnota wordt naar de licentienemer verzonden op de afgesproken plaats en binnen de aangegeven periode. Het geografische leveringsgebied komt overeen met het geografische gebied van de bestelling.

De levering omvat:

De verschillende programma’s die het softwarepakket vormen in een leesbare en uitvoerbare vorm.
Een kopie van de bijbehorende documentatie – papier of elektronisch – samengesteld uit een referentiehandleiding en een bijbehorende handleiding.
Het softwarepakket kan aan de licentienemer worden geleverd via (draagbare) media of via een downloadlink (service).
In alle gevallen, met uitzondering van specifieke bepalingen, zijn de verzendkosten en de douanerechten en belastingen die van toepassing zijn, geplaatst door de Licentienemer.
In het geval van verzending van te installeren ondersteuningen, zijn de standaard incoterms van de Distributeur als volgt:

Binnenlandse transacties binnen de Europese Unie: DDP
In de specifieke gevallen van uitreis uit het nationale grondgebied:

Europese transactie (verzending / introductie): DAP
Transactie buiten de Europese Unie: DAP
Aangepaste codering: Software 85234925

De levering van het softwarepakket wordt in elk geval gematerialiseerd door een leveringsnota.

Elke overdracht van het softwarepakket op een andere uitrusting dan die gespecificeerd in de leveringsnota naar een andere site dan degene die is overeengekomen, zal schriftelijk moeten worden aangevraagd.