This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

V8R3 SP2

Release notes

Powitanie  ›  Release notes  ›  V8R3 SP2

SEE Electrical SEE ELECTRICAL V8R3 SP2


New features

Moduł Caneco Connect

standard

Nowy moduł Caneco Connect pozwala na generowanie schematów wieloliniowych z projektów CanecoBT. Caneco BT to program do automatycznych obliczeń, wymiarowania i tworzenia schematów instalacji elektrycznych niskiego napięcia firmy ALPI. W celu wykonania procesu generowania schematów, na menu wstęgowym dodano nowe polecenie Plik > Importuj… > Import pliku XML CanecoBT do schematów wielofazowych. Dodatkowo, przed zaimportowaniem pliku XML należy zaznaczyć opcję Zarządzanie Funkcją/Lokalizacją dostępną we Właściwościach projektu.

Należy zauważyć, że proces generowania usuwa wszystkie istniejące rysunki schematów przed utworzeniem nowych według zaimportowanego pliku XML.

Codzienne kopie zapasowe

basic

Nowa opcja Automatyczne tworzenie codziennych kopii zapasowych projektów dostępna w zakładce Ogólne w Konfiguracji programu pozwala na automatyczne tworzenie kopii projektów przy każdym ich zamykaniu. Kopia zapasowa przechowywana jest w folderze „<Nazwa projektu> – pliki BACKUP”, który tworzony jest w tej samej lokalizacji co oryginalny projekt. Każda kopia zapasowa jest nazwana składnią „<Nazwa projektu> – <data>” co zapewnia, że zmiany dokonane w ciągu dnia podczas pracy nad projektami są przechowywane i zapisywane.

Funkcjonalność nie może być używana w trybie SafeMode.

Możliwość otwarcia bazy Katalogu aparatów w trybie wyboru lub edycji z poziomu właściwości symbolu

standard

Możliwe jest teraz otwarcie bazy danych katalogu aparatów w trybie wyboru lub edytora bezpośrednio z okna Właściwości symbolu poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonę Db znajdującą się po prawej stronie atrybutu Kod katalogowy i wybranie jednej z opcji dostępnych w menu kontekstowym.
Polecenie Otwórz bazę danych w trybie wyboru pozwala na dodawanie, zmianę kolejności oraz usuwanie kodów przypisanych do danego symbolu. Tryb ten jest również dostępny po kliknięciu na ikonę Db lewym klawiszem myszy (tryb domyślny).

Polecenie Otwórz bazę danych w trybie edytora pozwala na modyfikację dowolnego z kodów dostępnych w bazie Katalogu aparatów (analogicznie jak przy wykonaniu polecenia Przetwarzanie > Kody katalogowe > Katalog aparatów). Dodatkowo wszystkie kody katalogowe przypisane do bieżącego aparatu są już wyświetlane w oknie dialogowym, co przyspiesza edycję.

Zaznaczanie dostępnych wejść/wyjść połączeń

basic

Połączenie wejść i wyjść połączeń jest wizualizowane w oknie dialogowym Zarządzanie Funkcją/Lokalizacją/Produktem dla tego typu symboli.

Wszystkie symbole wejść lub wyjść adresowych, które nie są połączone (istnieje tylko jeden symbol) są podświetlone na pomarańczowo. Jeśli dwie z referencji są połączone (istnieje wejście i wyjście), zawartość jest podświetlone na zielono. W przypadku, gdy podłączone są więcej niż dwie referencje połączeń, wpis jest podświetlony na czerwono.

Eksport kodów katalogowych używanych w projekcie

standard

Nowe polecenie Eksport kodów katalogowych użytych w projekcie dostępne w menu Przetwarzanie pozwala wygenerować plik XML zawierający wszystkie informacje o aparatach użytych w aktywnym projekcie (poprzez przypisanie kodów katalogowych do symboli). Taki XML może zostać zaimportowany do bazy katalogu aparatów za pomocą przycisku Import bez żadnych dodatkowych modyfikacji.

Funkcja „Idź do” pomiędzy rysunkiem Planu instalacji a rysunkiem Schematy jednokreskowe

advanced

Istnieje możliwość użycia polecenia Idź do w celu nawigacji pomiędzy symbolami planu instalacji budynku i wygenerowanymi obwodami wyjściowymi odpowiadającymi im na schematach jednokreskowych. Funkcjonalność nie jest dostępna dla rysunku zabudowy aparatury w szafie.

Domyślne ustawienia dla szyn montażowych i korytek kablowych

standard

Ustawienia domyślne wstawiania Szyn i Kanałów kablowych wstawiane za pomocą poleceń dostępnych w menu wstęgowym Zabudowa aparatury > Element można dostosować do własnych potrzeb klikając na strzałkę znajdującą się w prawym dolnym rogu ramki. W wyświetlonym oknie dialogowym Domyślne właściwości można zdefiniować Kod katalogowy oraz Typ dla tych elementów zabudowy. Ważne jest, aby wiedzieć, że te ustawienia są przechowywane te same dla każdego projektu i nie są stosowane do symboli zdefiniowanych przez użytkownika.

Punkty wstawienia dla symboli aparatów do zabudowy szafy

standard

Możliwe jest teraz przeglądanie możliwych punktów wstawienia dowolnego symbolu w rysunkach planów zabudowy. Aby to zrobić, symbol musi być umieszczony na kursorze i musi być wciśnięty klawisz D. Punkty wstawienia są zdefiniowane przez wierzchołki i punkty środkowe prostokątnego obramowania symbolu oraz punkty końcówek. Punkt wstawienia symboli z listy wyboru nie może być zmieniony przy użyciu tego skrótu.

Dynamiczne wyświetlanie odległości dla ścian, okien i otworów

basic

Podczas wstawiania nowych ścian, okien i otworów w module Planów instalacji, automatycznie wyświetlane są odległości pomiędzy obiektem a końcami sąsiednich ścian. SEE Electrical rozpoznaje różne strony ścian (wewnętrzne i zewnętrzne) w zależności od położenia kursora.

Oznaczenie kabla

basic

Nowa funkcjonalność Oznaczenie kabla dostępna w menu Plany instalacji pozwala na wstawienie oznaczenia i typu wybranych kabli w formie tabeli. Po wykonaniu polecenia wyświetlane jest okno dialogowe Oznaczenie kabla – w tym oknie można zdefiniować właściwości takie jak składnia używana do wyświetlania poszczególnych wartości, parametry tekstowe oraz właściwości graficzne takie jak grubość linii itp. Po zdefiniowaniu wszystkich ustawień i naciśnięciu przycisku OK, w celu wstawienia Oznaczenia kabla należy narysować linię przecinającą kable – znacznik kabla zostanie wyświetlony na kursorze gotowym do umieszczenia na rysunku.

Wyklucz z grupy zabezpieczenia RCD

standard

W Definicjach wyjść pojawił się nowy parametr Wyklucz z obwodów zabezpieczonych RCD. Zaznaczenie tego parametru powoduje, że wyjście nie będzie się łączyć z symbolem RCD zdefiniowanym dla żadnego z poprzednich wyjść. Dodatkowo, jeżeli wyjście ma już zdefiniowany symbol RCD, to kolejne wyjścia nie będą grupowane pod tym RCD.

Możliwe jest również włączenie/wyłączenie tego parametru bezpośrednio z poziomu okna dialogowego Definicja rozdzielnicy.

Nowa zakładka „Symbol RCD” we właściwościach schematów jednokreskowych

standard

W oknie właściwości Schematów jednokreskowych pojawiła się nowa zakładka Symbol RCD, która łączy wszystkie ustawienia i opcje związane z tym rodzajem symboli. Dodatkowo dodano nowe funkcje, takie jak Wstaw symbol RCD w każdym N obwodzie wyjściowym oraz Automatyczne rozmieszczanie wyjść wyłączonych z grupy RCD.

Automatyczne rozmieszczenie obwodów

standard

W zakładce Symbol RCD we właściwościach schematów jednokreskowych dodano opcję Automatyczne rozmieszczanie wyjść wyłączonych z grupy RCD. Włączenie tej opcji powoduje, że wyjścia są sortowane w następującej kolejności:

 

 • Rozdzielnice,
 • Obwody wyjść z opcją ­– Wyklucz z obwodów zabezpieczonych RCD aktywną,
 • Gniazda,
 • Oświetlenie,
 • Inne obwody.

Wstaw symbol RCD w każdym N obwodzie wyjściowym

standard

We właściwościach schematów jednokreskowych pojawiła się nowa opcja Wstaw symbol RCD w każdym N obwodzie wyjściowym, która pozwala na automatyczne wstawianie symboli RCD co określoną liczbę wyjść. Symbol, który będzie używany musi być zdefiniowany w polu Standardowy symbol RCD do wstawiania automatycznego w zakładce Symbole RCD. Wszystkie wyjścia, które posiadają definicję wyjścia z włączoną opcją Wyklucz z obwodów zabezpieczonych RCD są ignorowane przy obliczaniu położenia symboli RCD.

Aktualizacja widoków 3D

standard

Nowa opcja Przy zapisie pytaj czy generować dostępne Widoki 3D dostępna we oknie właściwości Zabudowa aparatury 3D pozwala określić, czy widoki wydruku zdefiniowane w 3D Panel + mają być generowane przy każdym zapisie rysunku 3D, czy też system ma pytać czy taka operacja ma być wykonana.

Improvements

Nowa wersja modułu 3D Panel+

standard

Moduł 3D Panel+ kompatybilny z tą wersją SEE Electrical to V2R2.

Dostępność typów rysunków w oknie Definicji powiązań

basic

Od teraz możliwe jest definiowanie powiazań do symboli dla wszystkich typów rysunków niezależnie od modułów licencji.

Warstwa wstawianych obrazów

basic

Obrazy wstawione przy użyciu polecenia Ogólne > Wstaw > Plik graficzny są obecnie wstawione na aktywnej warstwie.

Środki zabezpieczające przed przenumerowaniem zablokowanych połączeń

standard

Jeżeli podczas numerowania połączeń włączona jest opcja Zablokowane – stosować z zachowaniem ostrożności (gdy włączony jest tryb Zaawansowanego zarządzania połączeniami), wyświetlony zostanie dodatkowy monit chroniący przed przypadkową zmianą numeracji.

Przeprojektowane menu Plany instalacji

basic

Menu Planu instalacji zostało przeprojektowane. Funkcje pozwalające na wstawianie ścian, okien i otworów zostały połączone w panelu Inne elementy. Dodatkowo połączono również polecenia Przesunięcie, Szerokość i Lokalizacji.

Kompresja projektu po przetłumaczeniu

basic

Po przetłumaczeniu strony wykonywany jest proces kompresji mający na celu usunięcie zbędnych danych i zmniejszenie rozmiaru pliku projektu. Proces ten jest również wykonywany podczas tłumaczenia wszystkich stron naraz za pomocą dedykowanego przycisku w oknie dialogowym Tłumaczenie.

Bug fixed

 • Wyeliminowano błąd, w którym kreskowanie nie mogło być usunięte po rozgrupowaniu obiektów.
 • Wyeliminowano błąd, w którym moduł Inteligentny PDF nie mógł generować plików PDF, jeśli projekt przekraczał określoną liczbę urządzeń.
 • Ze względu na oprogramowanie firm trzecich, które stale skanuje schowek, czasami nie można było wybrać symbolu z biblioteki symboli lub skopiować już wstawionych obiektów. Teraz ten problem już nie występuje
 • Nie jest już możliwe tworzenie aspektu Produkt podczas łączenia symboli We/Wy połączeń w określonej kolejności lub podczas umieszczania aparatów na szynach montażowych.
 • Znacznik zmiany wysokości wstawiany na rysunkach Planu instalacji, gdy odcinki kabli przebiegają na różnych wysokościach montażowych, jest poprawnie aktualizowany podczas korzystania z funkcji Przesuń symbol z połączeniem.
 • Hiperłącza nie są już usuwane z obrazów podczas generowania pliku PDF przy użyciu modułu Intelligent PDF.
 • SEE PDF Converter nie wyświetla błędu podczas minimalizacji do paska zadań.
 • Ustawienie dla Atrybutu używanego w ‘SEE WEB Cataloque’ jako kod katalogowy jest teraz widoczne we wszystkich wersjach językowych
 • Do niektórych list graficznych i widoków bazy danych dodano brakujący separator między funkcją/lokalizacją a produktem dla etykiet potencjałów.
 • Wyeliminowano problem, w którym symbole łączące przewody pomiędzy schematami były numerowane niepoprawnie, jeśli użyto formuły Schemat/Komórka/Numer.
 • Kable są teraz poprawnie oznaczane, jeśli używana jest metoda numeracji Rdzeń/Schemat/Numer.
 • Narzędzie konwertowania starych danych nie zwraca już fałszywych wartości ujemnych podczas konwersji baz danych ze starych wersji SEE Electrical.
 • Tekst informacyjny (ID 18001) nie tworzy już wpisów w programie Zarządzanie Funkcją/Lokalizacją/Produktem.
 • Wyeliminowano problem, gdy usunięcie komponentów z rysunków powodowało również ich usunięcie z Zarządzania Funkcją/Lokalizacją/Produktem