This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

V8R3 SP3

Release notes

Powitanie  ›  Release notes  ›  V8R3 SP3

SEE Electrical SEE ELECTRICAL V8R3 SP3


New features

Moduł SEE EPD Ecodial Connect

standard

Nowy moduł SE EPD Ecodial Connect umożliwia generowanie schematów wielokreskowych z projektów EcoStructure Power Design – Ecodial. EcoStructure Power Design – Ecodial jest oprogramowaniem firmy Schneider Electric służącym do projektowania instalacji elektrycznych, optymalizacji pracy i doboru komponentów. W celu przeprowadzenia procedury generowania schematów zostało dodane polecenie Plik > Importuj… > Plik SE EPD Ecodial XML. Dodatkowo, przed importem pliku XML należy zaznaczyć opcję Włącz zarządzanie funkcją/lokalizacją znajdującą się we Właściwościach projektu oraz otworzyć dowolny schemat.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że generowanie nowych schematów usuwa wszystkie dotychczasowe schematy zasadnicze przed utworzeniem nowych, zgodnie z zaimportowanym plikiem XML.

Pobieranie kodów katalogowych i powiązanych z nimi symboli z Web Catalogue z użyciem pliku *.csv

standard

Od teraz istnieje możliwość automatycznego pobierania elementów i powiązanych z nimi symboli z SEE Web Catalogue za pośrednictwem pliku *.csv z wykorzystaniem przycisku Import znajdującego się w Katalogu aparatów. Kolumny niezbędne do automatycznego importu to: Producent i Kod katalogowy.

Funkcja Edytuj w arkuszu kalkulacyjnym dla poleceń BlockConfigurator ora DrawingConfigurator

advanced

Polecenia BlockConfigurator i DrawingConfigurator posiadają nową funkcję Edytuj w arkuszu kalkulacyjnym, które otwiera wbudowany arkusz kalkulacyjny. W edytorze tym można wyświetlać, tworzyć, modyfikować i usuwać dowolne ustawienia.

Przycisk +1 w oknie Informacje o rysunku

standard

Przycisk +1 został dodany do okna dialogowego Informacje o rysunku wyświetlanego podczas tworzenia nowej strony. Za pomocą tego przycisku można zwiększyć numer strony do największej możliwej wartości w bieżącym rodzaju rysunków, co jest wygodne podczas korzystania z folderów.

Nowe opcje kółka myszy

basic

Nowa opcja Przesuwanie za pomocą kółka przewijania myszy dostępna w zakładce Widok > Zoom > Ustawienia powiększenia wprowadza nowe ustawienia działania kółka myszy. Po włączeniu tej opcji, naciśnięcie i przytrzymanie kółka powoduje uruchomienie polecenia Rączka, które umożliwia wygodne poruszanie się po rysunku. Zwolnienie przycisku kończy działanie polecenia.

Skalowanie symboli w danym folderze

basic

Polecenie Skaluj symbole dostępne w menu kontekstowym folderu umożliwia błyskawiczne przeskalowanie wszystkich symboli w folderze, z jednoczesnym określeniem współczynnika skali.

Definiowanie ramek

standard

Polecenie Plany instalacji > Symbole > Zdefiniowanie zespołu umożliwia łączenie gniazdek i łączników w grupy o dodatkowych cechach.

 

Aby dodać gniazda lub łączniki do ramki, symbole muszą mieć dodane trzy atrybuty tekstowe:

 • Nazwa zespołu (ID 165120) – określa nazwę zespołu
 • Położenie (ID 165121) – określa położenie w zespole
 • Liczba pól (slotów) (ID 165122) – określa ile pól zajmuje symbol

 

 

 

 

Aby zaktualizować istniejącą bibliotekę symboli lub wcześniej umieszczone symbole na schematach Planów instalacji, należy skorzystać z polecenia Dodaj teksty do symboli (AddTextsToSymbols) i zaznaczyć opcję Dodaj teksty do symboli – Assembly Management.xml znajdujący się w folderze Szablony.

 

Dodatkowo, aby utworzyć ramkę, należy przypisać do niej kod katalogowy. Kod ten musi posiadać zdefiniowany atrybut Liczba pól (ID 12001273).

Istnieje również możliwość zdefiniowania listy najczęściej występujących rodzajów ramek poprzez edycję pliku AssemblyDefinitnion.xml znajdującego się w folderze Szablony.

 

Aby zdefiniować zespół:

 • Zaznacz gniazda i/lub łączniki, które mają wejść w skład zespołu.
 • Uruchom polecenie Zdefiniuj zespół.

Zostanie wyświetlone okno Zdefiniowanie zespołu.

 • Wybierz kod katalogowy zespołu z listy lub z Katalogu aparatów.
 • Zdefiniuj kolejność gniazdek i/lub łączników, przez wybór wpisu i klikanie na strzałki z prawej strony okna dialogowego.
 • Zatwierdź przyciskiem OK.

Improvements

Rejestracja zgodna z wymogami GDPR

basic

Proces rejestracji programu został przeprojektowany, aby wyeliminować zbędne kroki, a także zapewnić zgodność z przepisami General Data Protection Regulation (GDPR) wdrożonymi w maju 2018 roku przez Unię Europejską.

Od teraz do rejestracji programu nie są wymagane dane użytkownika. Dla osób, które pomimo tego nadal chciałyby przekazać dane użytkownika do serwera licencyjnego, wówczas należy wprowadzić te informacje do rejestru systemowego w kluczu HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\WIGE+XAO\SEE Electrical\Version V8R3\License\Customer.

Zmiana arkusza formatowego

advanced

Po każdorazowym uruchomieniu polecenia Zmień arkusz formatowy na wszystkich rysunkach, dostępnego w zakładce Przetwarzanie, zostanie wyświetlone dodatkowe okno dialogowe. Okno to zawiera pytanie, czy wybrany arkusz formatowy ma zastąpić aktualny domyślny arkusz formatowy zastosowany w bieżącym rodzaju schematu.

Hiperłącza w Planach Instalacji i Schematach Jednokreskowych

basic

W Planach Instalacji i Schematach Jednokreskowych można otwierać hiperłącza zdefiniowane w kodzie katalogowym z poziomu schematu poprzez zaznaczenie kodu i użycia polecenia z menu kontekstowego.

Sprawdzanie unikalności Produktu

advanced

Podczas korzystania z opcji Zarządzania Funkcją / Lokalizacją / Produktem z włączoną opcją Unikalny Produkt dla komponentu, program sprawdza czy produkt się nie powtórzył przy każdym otworzeniu okna Zarządzanie Funkcją / Lokalizacją / Produktem (Aspekty).

Sprawdza się to w celu poinformowania użytkownika czy produkt nie został powielony podczas:

 • otwierania/zamykania projektu,
 • otwierania okna dialogowego Właściwości symbolu,
 • otwierania/zamykania strony,
 • przełączania stron.

 

Dodatkowo podczas zapisywania projektu następuje weryfikacja produktów. Jeżeli produkt został zduplikowany, wówczas użytkownik musi potwierdzić tę operację.

Wczytaj domyślne definicje

standard

Po użyciu polecenia Wczytaj domyślne definicje w celu przywrócenia domyślnych definicji wyjść w oknie dialogowym Definicja rozdzielnicy, zostanie wyświetlone dodatkowe okno dialogowe. W oknie tym można określić, czy opcja Wyklucz z obwodów zabezpieczonych RCD ma zostać przywrócona na podstawie Domyślne definicje wyjścia.

Bug fixed

Funkcja/Lokalizacja symboli generowanych za pomocą modułu Caneco Connect jest poprawnie przypisywana.

Symbole o tej samej funkcji/lokalizacji/oznaczeniu nie są łączone podczas generowania schematów za pomocą modułu Caneco Connect.

Po zmianie ścieżki środowiska na inna niż domyślna moduł Caneco Connect działa prawidłowo.

Schematy generowane za pomocą modułu Caneco Connect, korzystają z szablonu strony przypisanego do modułu Schematy zasadnicze.

Podczas korzystania z licencji kluczem HASP, dostępność modułów Szyny 3D oraz Caneco Connect jest prawidłowo wyświetlana.

Usunięto problem, w którym zdefiniowane przez użytkownika atrybuty projektu i strony oraz niestandardowe typy stron nie były wyświetlane.

Dodawanie filtrów lub sortowania do Edytora przewodów w bazie technicznej projektu, nie powoduje wyświetlania pustego okna.

Podgląd symboli komponentów z urządzeniami pomocniczymi (Zestyki), które mają przypisany symbol pomocniczy są poprawnie wyświetlane.

Nie można usuwać domyślnych danych z obwodów bezpiecznikowych, wysokości i zestawienia pomieszczeń poprzez edycję i kliknięcie w dowolnym miejscu okna dialogowego.

Atrybut Występuje nie jest już domyślnym atrybutem podczas wstawiania symbolu przy zastosowaniu opcji Dowolny Oznaczania symboli.

Po aktualizacji programu za pomocą narzędzia Live Update nie są wyświetlane błędne komunikaty.

Po zastosowaniu filtru Funkcji lub Lokalizacji dla generowania plików PDF za pomocą modułu Intelligent PDF nie są generowane błędne nazwy zestawień.

Kopiowanie symboli w module Plany instalacji nie powoduje duplikowania danych zawartych na liście Cofnij.

Polecenia Dodaj/Usuń tło zostały skonfigurowane i poprawnie działają na wszystkich rodzajach symboli, które to mogą zostać umieszczone na szynie.

Usunięto błąd występujący w Katalogu aparatów. Po dodaniu do ulubionych, okno dialogowe Definicja powiązań było niedostępne, do momentu ponownego otwarcia katalogu aparatów.

Rozmiar i położenie okna dialogowego Znajdź i zamień jest prawidłowo zapisywane.

Grafika i ikony w Katalogu aparatów są poprawnie wyświetlane po włączeniu skalowania DPI.

Wymiary uzyskane z poleceń Ciągły oraz Współrzędne nie są pomijane podczas zmiany skali.

Symbole wejścia i wyjścia nie będą znajdować się na zestawieniach i w bazie technicznej projektu Zestawienie materiałów i Zestawienie materiałów rozbite.

Atrybuty Typ połączenia i Nazwa potencjału przesyłane do modułu 3D Panel nie będą zmieniane.

Niektóre komponenty dodane do modułu 3D Panel były niedostępne w poleceniach Lista symboli do wstawienia i Wstaw pozostałe symbole.