This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

V8R3 SP4

Release notes

Powitanie  ›  Release notes  ›  V8R3 SP4

SEE Electrical SEE ELECTRICAL V8R3 SP4


New features

Plik dziennika z zapisem aspektu Produkt

advanced

W celu poprawy identyfikowalności operacji i komponentów, które powodują utratę unikalności atrybutu Produkt w całym projekcie, każdorazowo w przypadku wystąpienia takiej sytuacji tworzony jest plik dziennika. Jego zawartość pozwala na identyfikację wszystkich komponentów, które posiadają ten sam atrybut Produktu dzięki szczegółowemu opisowi (Funkcja, Lokalizacja, Produkt, Opis 0, ID w bazie danych, typ obiektu, szczegóły foldera i schematu). Plik dziennika nosi taką nazwę jak plik projektu, dla którego został utworzony i jest przechowywany w tym samym miejscu.

Filtrowanie unikalnych aspektów Produkt

advanced

Nowe polecenie Ukryj unikalne aspekty Produktu dostępne w menu kontekstowym okna dialogowego Zarządzanie Funkcja / Lokalizacją / Produktem pozwala odfiltrować wszystkie komponenty z unikalnym aspektem Produktu, pozostawiając tylko te wpisy, które tę unikalność naruszają. W celu przywrócenia poprzedniego widoku należy użyć polecenia Usuń filtr.

Liczenie identycznych symboli dla schematów rysowanych w górę

standard

Nowa opcja Licz identyczne symbole dostępna w oknie dialogowym Schematy jednokreskowe – właściwości i Parametry układu graficznego pozwala kontrolować sposób generowania schematów w górę. Jeżeli opcja jest włączona, to schematy są generowane w sposób znany już w SEE Electrical (symbole tego samego typu w ramach jednego wyjścia są wyświetlane tylko raz oraz automatycznie dodawany jest dodatkowy tekst opisujący ilość). Jeżeli opcja jest wyłączona, grupowanie symboli nie występuje, a więc wyświetlane są wszystkie symbole.

Aby kontrolować kolejność symboli w obrębie jednego obwodu (wyjścia), plik MapOfOutputs.xml dostępny w folderze Szablony zawiera nowy parametr Kolejność (im niższa wartość, tym wyższy priorytet). Jeśli parametr ten nie istnieje, używana jest kolejność wpisów (ta sama zasada dotyczy wpisów z tą samą wartością kolejności).

Improvements

Nowa wersja modułu 3D Panel

standard

Moduł 3D Panel kompatybilny z tą wersją SEE Electrical to V2R2 SP2. Jeśli 3D Panel był wcześniej zainstalowany, zostanie zaktualizowany automatycznie.

Możliwość usuwania komentarzy z widoku w bazie technicznej

advanced

Nowe polecenie Usuń zaznaczony komentarz dostępne w menu kontekstowym edytora Komentarze bazy technicznej pozwala na łatwe zaznaczanie i usuwanie komentarza zdefiniowanego przez użytkownika. Polecenie działa zarówno przy pojedynczym jak i wielokrotnym wyborze.

Modyfikacja format pliku CSV do pobierania z Katalogu WEB

standard

Format pliku CSV używanego do pobierania kodów katalogowych i powiązanych z nim symboli z Katalogu WEB został zmieniony na nowy, wspólny dla wszystkich produktów IGE+XAO. Obecnie akceptowalny format to Kod katalogowy jako pierwsza kolumna, Producent jako druga i średnik „;” jako separator.

Wykluczenie z obwodów zabezpieczonych RCD dla schematów generowanych w górę

standard

Opcja Wyklucz z obwodów zabezpieczonych RCD, która została wprowadzona w SEE Electrical V8R3 SP2 jest również dostępna dla schematów ze szczegółami symboli (do góry).

Normalizacja kodu segregacji

standard

Informacje o przewodach wysyłane do panelu 3D (zarówno jako modułu jak i samodzielnej) zostały przedefiniowane i ujednolicone w celu poprawy komfortu użytkowania. Od teraz, jeżeli używany jest szablon 'wire mode’, atrybut 'Kod segregacji’ zdefiniowany w przewodach będzie wysyłany do 3D Panel. Jeżeli użyty został szablon 'net mode’, atrybut 'Kod segregacji’ nie będzie wysyłany do 3D Panel, chyba że schematy zostały zaprojektowane z użyciem Definicji typów połączeń – zamiast niego użyty zostanie atrybut 'Numer potencjału’.

Bug fixed

 • Wyeliminowano problem, w którym ręczne wpisywanie atrybutów Funkcja/Lokalizacja/Produkt do potencjału powodowało, że opis nie był synchronizowany.
 • Zmiana widoczności atrybutów połączenia za pomocą Edytora połączeń działa teraz poprawnie.
 • Instrukcja użytkownika SEE Electrical Viewer uruchamia się teraz prawidłowo.
 • Atrybut Symbol (nazwa symbolu) wyświetlany w okienku Właściwości nie jest już pusty, jeśli symbol został zapisany w bibliotece symboli za pomocą menu kontekstowego.
 • Usunięto problem, w którym wstawienie wielu zacisków powodowało tworzenie aspektów poza oknem dialogowym Zarządzanie Funkcją / Lokalizacją / Produktem.
 • Oznaczanie kabli według formuły Schemat/Rdzeń/Komórka nie tworzy już niespójnych nazw kabli, jeśli w jednej komórce arkusza znajduje się kilka kabli.
 • Zestawienie kabli i Edytor kabli nie wyświetlają już połączeń w kolumnach Od i Do.
 • Wyeliminowano problem, w którym sporadycznie kody katalogowe i symbole nie były poprawnie pobierane z katalogu WEB przy użyciu plików CSV..
 • Kod <N>S (gdzie <N> jest liczbą całkowitą) umożliwiający wstawianie przerw między numerami schematów wygenerowanych za pomocą modułu Autogeneracji już działa.
 • Nie występuje już sytuacja, w której podczas generowania schematów za pomocą modułów Autogeneracji, Caneco Connect i SE EPD Ecodial Connect nie były tworzone punkty połączeń na nakładających się liniach połączeń.
 • Przyciski OK i Anuluj dostępne w oknach dialogowych poleceń Fazuj i Zaokrąglij nie są już odwracane.
 • Zakładka Wielożyłowe dostępna poprzez Schematy zasadnicze – właściwości i skrót na wstążce nie jest już widoczna na poziomie Basic i Standard.
 • Polecenia Plany instalacji > Wybierz symbole i Polecenia Plany instalacji > Wybierz symbole i Plany Instalacji > Oznaczenie kabla zostały przeniesione z poziomu Basic do Standard.
 • Polecenie Aktualizuj instalację dostępne w menu kontekstowym węzła Plany instalacji zostało przeniesione do Basic.
 • Zapisywanie rysunków szafy 3D nie powoduje już błędów w bazie danych w niektórych szczególnych przypadkach (po których następował komunikat „Błąd przy ustawianiu wartości pola” i całkowite usunięcie zawartości strony).
 • Symbole odniesienia do innej strony (wejścia i wyjścia adresowe) na generowanych schematach jednokreskowych rozdzielnic są wstawiane prawidłowo niezależnie od stosowania symboli RCD.
 • Górna krawędź wygenerowanych schematów rozdzielnic z szynoprzewodami nie posiada już zduplikowanych połączeń.
 • Kopiowanie pomieszczeń wraz z symbolami nie tworzy zdublowanych indeksów w bazie danych.
 • Opcja Wstaw symbol RCD w każdym N obwodzie wyjściowym pomija obwody wyjściowe z włączoną opcją wykluczania z obwodów RCD.
 • Opcja Automatyczne rozmieszczanie wyjść wykluczonych z grupy RCD nie powoduje już przypisania opcji Wyklucz z obwodów zabezpieczonych RCD do nieprawidłowych wyjść.