This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

V8R4 SP1

Release notes

Powitanie  ›  Release notes  ›  V8R4 SP1

SEE Electrical SEE ELECTRICAL V8R4 SP1


New features

Notatki projektu

basic

Dodano nowy atrybut projektu, który służy do przechowywania najważniejszych informacji i uwag dotyczących projektu. Dodatkowo po włączeniu opcji Pokaż notatki przy otwarciu, po otwarciu projektu zostanie wyświetlone okno zawierające wcześniej utworzoną notatkę.

Nowe podstawienie tekstowe

standard

Dodano nowe podstawienie tekstowe „&” połączeń, które po wstawieniu symbolu zostanie zastąpione liczbą. Liczba ta będzie zwiększana wraz z wstawieniem kolejnego symbolu. Podstawienie to działa podobnie jak podstawienie tekstowe „*„, różnią się jedynie wartością początkową. Przykładowo, znak „*” zaczyna numerację od cyfry 1, natomiast znak „&” zaczyna numerację od pustego miejsca (*1, *2, *3 >> 11, 22, 33 // &1, &2, &3 >> 1, 12, 23).

Nowe polecenie do eksportu etykiet

basic

Nowe polecenie Plik > Eksport > Etykiety umożliwia wygenerowanie etykiet urządzeń, przewodów, kabli i zacisków. Polecenie to zawiera wiele różnych producentów, którzy mogą zostać wybrani niezależnie od typu urządzenia. Wśród dostępnych producentów znajdziemy ABB, Brady, Cember, ContaClip, Grafoplast, ModernoTecnica, Murrplastik, Partex, Phoenix Contact, Wago i Weidmuller.

Weryfikacja zgodności definicji powiązań

standard

Definicja powiązań, która łączy dane kodu katalogowego z odpowiednimi symbolami, zawiera teraz funkcję weryfikacji zgodności. Każdorazowo, po otwarciu tego okna dialogowego, program sprawdza, czy zdefiniowane symbole pasują do wprowadzonej definicji powiązań. Jeżeli definicja zawiera błędy, to zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Dodatkowo ta sama weryfikacja zgodności została wprowadzona do urządzeń zdefiniowanych w Menedżerze aspektów.

Weryfikacja zgodności Autogeneracji

standard

Do modułu Autogeneracji wprowadzono nową funkcję weryfikacji zgodności. Aktualnie jeżeli dojdzie do sytuacji, w której brakuje symboli zdefiniowanych w arkuszu XLS wykorzystywanym do generowania schematów, to program wyświetli listę brakujących elementów. Można wtedy kontynuować generowanie schematów z pominięciem brakujących symboli lub przerwać proces generowania.

Widok z wersji 3D Panel+ Standalone

basic

Polecenie Widok 3D > Zewnętrzny widok 3D > Wstaw umożliwia wstawienie widoku wygenerowanego przez SEE Electrical 3D Panel+ w wersji standalone.  W tym celu należy wybrać odpowiedni plik *.spv2d, który powstaje, gdy projekt SEE Electrical 3D Panel+ jest powiązany z projektem SEE Electrical i zaznaczony został widok, który miałby zostać wygenerowany w edytorze 3D. Dostępne są wtedy wszystkie funkcje skalowania obecne w module 3D Panel+.

Dodatkowo, jeżeli nie zmieniono lokalizacji plików *.spv2d, to istnieje możliwość zaktualizowania widoku w SEE Electrical za pomocą polecenia Aktualizacja.

Wyłączenie opcji obliczania długości kabli

basic

Aktualnie można wyłączyć funkcję automatycznego obliczania długości kabli (zarówno tych rysowanych linią jak i krzywą) umieszczonych na rysunkach planów instalacji. W tym celu należy zmienić atrybut Długość na dowolną inną wartość lub odznaczyć opcję Oblicz długość kabla. Wszystkie te czynności można wykonać po zaznaczeniu kilku kabli.

Improvements

Nowa wersja 3D Panel+

standard

SEE Electrical V8R4 posiada najnowszą wersję 3D Panel+ V2R2 SP5 (2.2.5.6). Jeśli 3D Panel+ został zainstalowany wraz z poprzednią wersją programu, to zostanie on automatycznie zaktualizowany.

Rozbudowane działanie funkcji znajdź i zamień

advanced

Funkcja Znajdź i zamień działa również na ścieżkach zdjęć (jeśli podczas wstawiania zdjęcia użyto opcji Wstaw jako link).

Przełączanie się pomiędzy dodatkowymi widokami - polecenie Lista symboli do wstawienia

standard

Podczas korzystania z polecenia Lista symboli do wstawienia można się przełączać pomiędzy dodatkowymi widokami urządzeń za pomocą klawiszy N oraz B. Przełączanie będzie działać jeśli tryb rozmieszczania zaznaczonych komponentów został ustawiony na „Wolny„.

Filtrowanie wpisów w oknie Menedżera aspektów

advanced

Polecenia Przeglądaj komponenty i Przeglądaj rysunki znajdujące się w menu kontekstowym Menedżera Aspektów ułatwiają filtrowanie aspektów. Dla obu poleceń pierwsze filtrowanie wyświetla wszystkie wpisy spełniające dane kryterium aspektu, a także jego podaspektów. Kolejne uruchomienie polecenia, filtruje wpisy dopasowane wyłącznie do wskazanego aspektu.

Rozbudowa funkcjonalności importu z modułów Caneco Connect i SE EPD Ecodial Connect

standard

Do modułów Caneco Connect i SE EPD Ecodial Connect dodano możliwość wyboru między generacją schematów wielo lub jednokreskowych.

Dodatkowa opcja w poleceniu DWGImportEx

basic

Można wybrać, który rodzaj rysunku ma zostać zastosowany do wstawienia kilku plików DWG za pomocą polecenia DWGImportEx.

Bug fixed

Przywrócono opcję przypisywania atrybutu Produkt (-) do stron wygenerowanych za pomocą modułu Auto Generacja.

W eksploratorze właściwości dodano opcję zmiany Kąta tekstu kilku tekstom jednocześnie.

Usunięto błąd występujący podczas wstawiania kabli ekranowanych z przypisanym produktem, który powodował wyłączenie opcji Unikalny produkt dla komponentu.

Skopiowanie i wklejenie zacisku lub kabla nie otwiera okna Menadżera aspektów z losowo wybraną funkcją, lokalizacją i produktem.

Funkcjonalność Schemat zasilania modułu Building+ jest dostępna od poziomu Standard.

Polecenie BlockConfigurator zostało poprawione pod kątem współpracy z modułem Auto Generacja.

Usunięto błąd programu spowodowany nieprawidłowym działaniem arkusza formatowego.

Usunięto błąd występujący po użyciu polecenia Poprzednia/Następna strona podczas przechodzenia do nieistniejącej strony 3D Panelu.

We wszystkich wersjach SEE Electrical Viewer dodano możliwość wyświetlenia węzłów kierunkowych.

Naprawiono działanie hiperłączy eksportowanych za pomocą modułu Intelligent PDF.

Przybliżanie ekranu podczas wstawiania symbolu nie powoduje jego zniknięcia.

Poprawiono działanie atrybutu Kod katalogowy.

Znak ” nie powoduje zawieszenia okna dialogowego Ustawienie listy wartości.

Okno Wstaw pozostałe symbole zostało poprawione z uwagi na ryzyko wystąpienia nieoczekiwanego zamknięcia programu.

Usunięto błąd spowodowany wieloliniowymi opisami warstw podczas eksportu plików DWG.

Kontury kreskowania, po zmianie kolorów wyświetlania nie będą już wyświetlane.

Poprawiono sposób obliczania metrażu za pomocą polecenia Cała powierzchnia.

Okno dialogowe Parametry wymiarowania nie powoduje zresetowania skali po wprowadzeniu wartości ułamkowych.

Usunięto błąd powodujący nieprawidłowe działanie obrysu Funkcji/Lokalizacji po umieszczeniu go na stronie z wcześniej przypisaną Funkcją i Lokalizacją.

Usunięto błąd występujący po nieuzupełnieniu danych w definicji powiązań podczas dodawania nowego kodu katalogowego.

Obrys Funkcji/Lokalizacji nie jest już przetwarzany jako symbol w oknie Menedżera Aspektów.

Usunięto błąd występujący po naciśnięciu klawiszy Tab+R podczas wstawiania symbolu.

Okno dialogowe Właściwości symbolu zostanie wyświetlone po wybraniu ostatniego dodatkowego symbolu.

Poprawiono działanie atrybutu Następny rysunek.

Odświeżanie Menedżera aspektów nie powoduje nieoczekiwanego zamknięcia programu.

Naprawiono błąd polegający na tym, że Funkcja/Lokalizacja nie była dziedziczona ze strony po wstawieniu symbolu Adresacji krosowej.

Poprawiono niespójność podczas zwiększania atrybutów zacisków piętrowych.