This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

V8R4

Release notes

Powitanie  ›  Release notes  ›  V8R4

SEE Electrical SEE ELECTRICAL V8R4


New features

Zmiana języka wyświetlania

basic

W oknie Konfiguracji programu (zakładka Kolor i warstwa) można zmienić język wyświetlania. Po wprowadzeniu zmian należy ponownie pobrać licencję.

Przypisywanie dodatkowych widoków w definicji powiązań

standard

W definicji powiązań można zdefiniować cztery dodatkowe widoki danego komponentu. W tym celu dodano przycisk +1 (kolumna Symbol). Aby zmienić widok na inny, należy umieścić kursor na jednym z pól i kliknąć na przycisk „„. Otworzy on okno dialogowe Wybór symboli SEE.

Dla ułatwienia wyszukiwania symboli, które korzystają z nowego sposobu definiowania widoków, zakładka symboli wg kodu została zmodernizowana – symbole, które posiadają dodatkowe widoki podświetlone są na żółto. Po wybraniu symbolu można przełączać się pomiędzy dostępnymi widokami za pomocą klawiszy N i B. Korzystając z polecenia Wstaw pozostałe symbole również użytkownik ma dostęp do dodatkowych widoków urządzenia.

Rysowanie obrysu Funkcji/Lokalizacji za pomocą wielokąta

standard

Nowe polecenie Schematyka > Obrys Funkcji/Lokalizacji > Wielokąt służy do narysowania obrysu Funkcji/Lokalizacji za pomocą wielokąta. Symbolom znajdującym się w jego obrębie zostaną zmienione atrybuty Funkcji/Lokalizacji. Polecenie to jest dostępne po włączeniu opcji Zarządzanie Funkcją/Lokacją. Wszystkie zdefiniowane ustawienia odnoszą się do obu metod rysowania obrysu Funkcji/Lokalizacji (Prostokąt/Wielokąt).

Kopiowanie atrybutów pomiędzy symbolami

standard

Po zaznaczeniu Symbolu ze stykami, Symbolu ze stykami i krzyżem zestyków lub Cewki, a następnie wciśnięciu kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+C, do schowka skopiowane zostaną atrybuty Funkcji, Lokalizacji oraz Oznaczenia. Skopiowane atrybuty mogą zostać wklejone do dowolnego symbolu styku (zaznaczenie symbolu i naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+V), a następnie dodane do urządzenia. Skrót ten działa również po zaznaczeniu kilku symboli.

Podświetlanie atrybutów tekstowych

basic

Po naciśnięciu klawisza prawy Ctrl na dowolnej otwartej stronie, podświetlone zostaną atrybuty tekstowe. Atrybuty podświetlane są różnymi kolorami np. niebieskim (Funkcja, Lokalizacja), zielonym (Oznaczenie), żółtym (Kod katalogowy, Opisy) i czerwonym (Adresacja krosowa).

Zwiększanie indeksu oznaczenia symboli adresacji krosowej

basic

Przycisk +1 umieszczony obok atrybutu Indeks Oznaczenia wszystkich symboli Adresacji krosowych ułatwia zarządzaniem tymi symbolami i ich powiązaniami. W przypadku, gdy Indeks Oznaczenia jest pusty, kliknięcie na przycisk +1 doda największą możliwą wartość tego atrybutu spośród wszystkich symboli Adresacji o tym samym oznaczeniu. Kolejne kliknięcie zwiększy wartość tego atrybutu o 1.

Automatyczna numeracja zacisków piętrowych

basic

Nowa opcja Automatyczny przyrost oznaczenia piętra dla zacisków piętrowych znajdująca się w zakładce Listwy zaciskowe > Właściwości schematów zasadniczych określa, który atrybut zostanie zwiększony po wstawieniu zacisku. Po włączeniu tej opcji atrybut Oznaczenie piętra będzie zwiększany zgodnie z poniższymi zasadami:

  • Jeżeli oznaczenie piętra jest liczbą, to jego wartość zostanie zwiększona o 1.
  • Jeśli oznaczenie piętra jest ciągiem znaków, to zamiast niego zwiększony zostanie indeks piętra.
  • Jeżeli oznaczenie piętra jest zarówno liczbą jak i ciągiem znaków, to oznaczenie to zostanie zwiększone o 1.
  • Jeśli indeks piętra jest pusty, to tylko oznaczenie piętra zostanie zwiększone o 1.
  • Jeżeli oznaczenie i indeks piętra są puste, wówczas taki zacisk rozpatrywany jest jako zwykły zacisk.

Dodawanie atrybutów listy

advanced

Nowy atrybut Lista umożliwia tworzenie atrybutów projektu, stron i symboli z predefiniowanymi wartościami. Do utworzenia takiego atrybutu konieczne jest zdefiniowanie jego nazwy w następujący sposób: Nazwa[Wartość1|Wartość2|…|WartośćN] gdzie człon Nazwa jest widoczną częścią tego atrybutu, a predefiniowane wartości umieszcza się w nawiasach kwadratowych ze znakiem „|” jako separator.

Grupowanie atrybutów projektu oraz rysunku

advanced

Zwiększanie czytelności projektu i atrybutów w oknie Właściwości, dodano opcję zakładania grup (węzłów). W tym celu należy utworzyć atrybut projektu lub rysunku według następujących zasad: atrybut musi być widoczny, ID tekstu musi być podzielne przez 500 (np. 102000, 102500, 123000), wartości Długość i Typ pola nie są ważne, ale muszą zostać uzupełnione. W ten sposób utworzone węzły można znaleźć w oknach dialogowych Właściwości.

Nowa właściwość kabli

standard

Właściwość Występuje została dodana do wszystkich rodzajów kabli. Identycznie jak w przypadku symboli, właściwość posiada trzy opcje, które dotyczą sposobu generowania zestawień.

Nowa właściwość połączeń wielożyłowych

advanced

Właściwość Występuje została dodana do wszystkich połączeń wielożyłowych. Identycznie jak w przypadku symboli, właściwość posiada trzy opcje, które dotyczą sposobu generowania zestawień.

Nazwy i opisy folderów dobierane z Menedżera Aspektów

advanced

Podczas zakładania lub zmiany nazwy folderu można otworzyć okno Menedżera Aspektów i wybrać odpowiednią kombinację Funkcja/Lokalizacja, która zostanie przypisana do nazwy folderu. Dodatkowo do opisu folderu zostanie wpisana odpowiednia treść z Menedżera Aspektów ( z wyjątkiem sytuacji, gdy wybrano zarówno Funkcję jak i Lokalizację i obie miały wcześniej wprowadzony opis).

Zarządzanie konfiguracją bloków symboli w module Auto Generation

advanced

Polecenie BlockConfiguration pozwala przypisać konfiguracje kodów katalogowych, blokom symboli z poziomu modułu Auto Generation. W SEE Electrical należy jedynie podać nazwę kolumny przeznaczonej dla konfiguracji (Automatyczne generowanie schematów > Symbol > Układ kolumn). Z kolei w pliku XLSX kolumna ta musi zawierać nazwy konfiguracji zdefiniowanych dla poszczególnych bloków. Niewypełnienie tej kolumny spowoduje przyjęciem domyślnej konfiguracji.

Schemat zasilania

standard

Nowa zakładka Schemat zasilania przeznaczona do schematów modułu Building+ wyświetla schemat zasilania budynku w strukturze drzewa znanej z eksploratora projektów. Działanie tej zakładki uzależnione jest od sposobu definiowania obwodów. Wyłączenie opcji Definiuj obwody poprzez właściwości symbolów sprawi, że podstawowym zadaniem tej zakładki będzie wyświetlanie obwodów. Po jej włączeniu Schemat zasilania daje możliwość zarządzania obwodami budynku poprzez przeciąganie i upuszczanie obwodów oraz rozdzielnic w obrębie struktury drzewa.

Przenoszenie skrótów klawiszowych

basic

Przyciski Import i Eksport znajdujące się w zakładce Kolor i warstwa (Konfiguracja programu) służą do szybkiego przeniesienia zdefiniowanych przez użytkownika skrótów klawiszowych na inne urządzenia. Wyeksportowane skróty zapisane są w pliku tekstowym o rozszerzeniu *.shortcuts.

Skalowanie obiektów przez odległość

basic

Nowe polecenie Skaluj przez odległość znajdujące się w zakładce Edycji i menu kontekstowym. Polecenie to służy do skalowania zaznaczonych obiektów poprzez podanie wymaganej długości (analogicznie jak w Edytorze DWG/DXF/DXB). Aby przeskalować obiekty za pomocą tego polecenia, należy zaznaczyć obiekt(y), uruchomić polecenie i zdefiniować punkt początkowy. Następnie określić nową długość, którą można zmienić w otwartym oknie. Po zatwierdzeniu długości, obiekt zostanie przeskalowany przez obliczony współczynnik skali.

Podmiana wstawionych grafik

basic

Polecenie Edycja > Plik graficzny umieszczone w menu kontekstowym służy do podmienienia wstawionych obrazów i/lub zmiany ich ścieżek. Nowe grafiki zostaną wstawione z zachowaniem dotychczasowego rozmiaru.

Zmiana rozmiaru obiektów z blokadą proporcji

basic

Od teraz można zmienić rozmiar dowolnego obiektu, jednocześnie zachowując jego proporcje. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl oraz użyć znaczników do zmiany rozmiaru. Współczynnik proporcji nie zostanie zablokowany po wciśnięciu klawisza Ctrl w momencie trzymania danego obiektu za znacznik.

Improvements

Zmiany w poleceniu Wstaw pozostałe symbole

standard

Polecenie Wstaw pozostałe symbole zostało rozszerzone o nową funkcjonalność, która zwiększy efektywność pracy i umożliwi dodanie dodatkowych widoków symboli w definicji powiązań. Użytkownik może wybrać liczbę wyświetlanych symboli w oknie oraz przechodzić na kolejne strony za pomocą klawiszy strzałek. Co więcej, po zdefiniowaniu dodatkowych widoków, będą one widoczne w osobnych zakładkach, dzięki temu będzie można skorzystać z tej nowej funkcji.

Wszystkie powyższe zmiany dotyczą również okna podglądu w bibliotekach symboli.

Blokada edycji końcówek symboli

standard

Atrybuty tekstowe końcówek połączeń, które zostały automatycznie dodane do symbolu, są oznaczone szarym kolorem, o ile w kodzie katalogowym zdefiniowano definicję powiązań. Jeżeli przypisano niewłaściwy symbol (np. Unikalny zamiast Cewka), to atrybuty tekstowe zostaną oznaczone kolorem czerwonym. Z kolei kolor pomarańczowy oznacza, że wszystkie końcówki zostały wykorzystane (np. wstawiono za dużo symboli zestyków pomocniczych). Każdy z powyższych wymienionych przypadków uniemożliwia modyfikację końcówek połączeń.

Wyświetlanie i zarządzanie automatycznymi połączeniami

advanced

Po uruchomieniu funkcji Schematyka > Połączenia automatyczne, zostaną wyświetlone wszystkie połączenia, które zostaną połączone z symbolem lub blokiem. Dodatkowo, połączenia te można dowolnie zmodyfikować za pomocą dedykowanych skrótów klawiszowych.

Po wyświetleniu połączeń naciśnięcie klawisza Tab wchodzi w tryb edycji. Przewody te będą oznaczone innym kolorem. Tryb edycji umożliwia zmianę kolejności podłączeń za pomocą klawiszy Q i E. Można także odwrócić kolejność połączeń klawiszem R lub powrócić do domyślnych ustawień klawiszem D.

Rozszerzeniem tego trybu jest tryb obsługi symboli, który pozwala na wybór poszczególnych symboli do wstawienia (oznaczony kolorem zaznaczenia, a pozostałe połączenia kolorem niebieskim). W tym trybie użytkownik może pojedynczo edytować połączenia każdego z symboli korzystając z tych samych skrótów klawiszowych co poprzednio. Tryb ten uruchamia się po naciśnięciu klawisza A, tuż po naciśnięciu klawisza Tab. Do przełączenia symboli służy klawisz Tab, a do powrotu do trybu edycji ponownie należy nacisnąć klawisz A.

Wstawianie symboli adresacji krosowych

basic

Opcja wstawiania dwuklikiem adresacji krosowych na końcach przewodów została wzbogacona o możliwość wyboru symbolu adresacji (wej/wyj). Do wstawienia symbolu wejścia należy skorzystać z klawisza Shift.

Dodatkowo można przełączać się pomiędzy symbolami wejść i wyjść wciskając i przytrzymując klawisz Shift, a następnie dwukrotnie klikając na symbol (polecenie Pojedyncze).

Ręczne wprowadzanie danych atrybutom katalogu aparatów

standard

Umożliwiono, przy zachowaniu pewnych warunków, ręczne wprowadzenie danych do atrybutów katalogu aparatów przypisanych symbolom. Dla symbolu, któremu przypisano kod katalogowy (brak kodu w katalogu aparatów), można ręcznie wpisać dane jego atrybutom. Jeżeli w katalogu aparatów utworzono kod katalogowy to wszystkie wprowadzone dane zostaną nadpisane i zablokowane do edycji.

Po użyciu polecenia Przetwarzanie > Aktualizacja, ręcznie wprowadzone dane nieistniejących kodów katalogowych zostaną usunięte.

Sposób wyświetlania adresacji krosowej

standard

Wprowadzono dwie nowe formy wyświetlania adresacji krosowych. Pierwsza opcja Funkcja/Lokalizacja wyświetla adresację w trzech wierszach: pierwszy z nich jest połączeniem atrybutów Funkcji i Lokalizacji, drugi wiersz to Oznaczenie, a w trzecim zawarta jest Adresacja krosowa. Druga opcja Wybrany atrybut wyświetla atrybuty Funkcji, Lokalizacji, Oznaczenia, Adresacji krosowej w czterech oddzielnych wierszach. Dodatkowo stary sposób wyświetlania adresacji został nazwany Wszystko.

Nadpisywanie stron poleceniem CopyP

advanced

Od teraz można nadpisywać rysunki korzystając z polecenia CopyP. Aby skorzystać z tej funkcji, należy uruchomić polecenie, kliknąć na przycisk Ustawienia i zaznaczyć pole wyboru Pozwól na nadpisywanie stron.

Zarchiwizuj pliki z odnośnikami

basic

Wprowadzono nową funkcję Zarchiwizuj pliki z odnośnikami, która dodaje do archiwum pliki z odnośnikami oraz przenosi je do folderu zawierającego projekty, dzięki czemu po rozpakowaniu wszystkie pliki znajdą się w tym samym miejscu, a powiązania między nimi zostaną zachowane.

Zarządzanie bibliotekami symboli z poziomu eksploratora Symboli

basic

W nowej wersji SEE można zmieniać nazwy bibliotek symboli i usuwać je z poziomu programu SEE Electrical (polecenie znajduje się w menu kontekstowym).

Weryfikacja zacisków z poziomu Edytora zacisków

standard

Nowe polecenie Kontrola zacisków znajdujące się w menu kontekstowym Edytora zacisków wyświetla okno dialogowe, w którym zestawione są wszystkie błędy i różnice pomiędzy wszystkimi zaciskami danego projektu. Dodatkowo z poziomu tego okna można wyeksportować wszystkie wykryte błędy do pliku tekstowego lub bezpośrednio przejść do wskazanych zacisków (Advanced).

Pominięcie komentarzy podczas wydruku i eksportu do pliku PDF

basic

Polecenie Wyklucz komentarze zawarte w oknie dialogowym Drukowanie i Generuj PDF usuwa z wydruku i generowania pliku PDF wszystkie komentarze wstawione na schematach. Poprzednie polecenie, które znajdowało się w oknie Właściwości zostało usunięte.

Dodawanie atrybutu adresacji krosowej za pomocą polecenia AddRef

basic

Polecenie AddRef umożliwia nie tylko na określenie krzyża zestyków, ale także na dodanie atrybutu adresacji krosowej i konwersję symbolu Unikalny na Symbol ze stykami. W tym celu należy zaznaczyć symbol, uruchomić polecenie AddRef, wybrać opcję Tekst i określić położenie, orientację oraz wyrównanie.

Otwieranie schematów z wstawionymi kablami z poziomu okna Menadżer Aspektów

advanced

Od teraz okno dialogowe Menadżer Aspektów posiada listę kabli. Podobnie jak w przypadku pozostałych symboli, możliwe jest przejście do poszczególnych schematów zawierających dany kabel.

Ukrywanie numerów zacisków podczas korzystania z tablicy indeksów symboli

standard

Opcja wyświetlania tablicy indeksów symboli (Właściwości zabudowy aparatury 2D) została przeprojektowana i wzbogacona o dodatkową funkcję – Ukryj numerację zacisków. Po włączeniu tej opcji i wstawieniu tablicy indeksów symboli można ukryć nie tylko atrybuty indeksów zacisków, ale również ich numery tym samym poprawiając czytelność schematów.

Dodatkowe usprawnienia

Z uwagi na zmiany w normach, moduł Schematy zasadnicze IEEE został zamieniony na Schematy zasadnicze NFPA.

Wszystkie polecenia widoczności komentarzy, wymiarów, oznaczeń przewodów itp. zostały umieszczone w sekcji Pokaż/Ukryj (wstążka Widok).

Polecenia Rysunek > Informacje oraz Projekt > Informacje otwiera nowe, dedykowane okno dialogowe.

Wartością atrybutu Sortowanie zacisków są liczby całkowite.

Wyeliminowano spadki wydajności związane z wstawianiem nowych symboli Adresacji krosowej przy otwartych kilkunastu rysunkach.

Wykrywanie otworowania w zaimportowanych plikach DWG zostało poprawione.

Usunięto ograniczenie liczby ulubionych kodów katalogowych w Katalogu aparatów.

Polecenia Dodaj i Usuń do ulubionych dla  kodów katalogowych uwzględniają teraz zaznaczanie a nie pojedynczy kod.

Program zapamiętuje ścieżkę zaimportowanego pliku XML (import kodów katalogowych).

SEE Electrical Viewer posiada możliwość zarządzania widocznością węzłów kierunkowych.

Eksplorator projektów prawidłowo wyświetla dane po skopiowaniu stron z jednego projektu do drugiego.

Polecenie wymiar ciągły uwzględnia opcję kursywy określoną w oknie dialogowym Parametry wymiarów.