This website consolidates products from SEE, Caneco, and ETAP.
Nasi eksperci są tutaj dla Ciebie.
+33 (0)5 62 74 36 36

Regulamin

Powitanie › Regulamin

Ogólne Warunki Umowy
IGE+XAO Polska Sp. z o.o.

Pobierz wersję PDF

Ogólne Warunki Umowy mają zastosowanie do wszelkich umów w szczególności dotyczących Pakietów Oprogramowania zawieranych przez IGE + XAO Polska Sp. z o.o. (dalej: Spółka) z siedzibą w Krakowie (30-320) przy ul. Generała Bohdana Zielińskiego 22, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186637.

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy mają zastosowanie do wszystkich Ofert oraz Umów zawieranych przez Spółkę.

Artykuł 1. Definicje

 

Spółka – oznacza IGE + XAO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-320) przy ul. Generała Bohdana Zielińskiego 22, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186637, będąca podmiotem uprawnionym do udzielania Licencji na korzystanie z Pakietów Oprogramowania oraz świadczenia usług związanych z Pakietami Oprogramowania.

Klient – oznacza podmiot, któremu Spółka składa Ofertę lub z którym zawiera Umowę.

Strony – oznacza Klienta i Spółkę.

Wydawca – oznacza w zależności od Pakietu oprogramowania objętego Licencją:

 1. INFORMATIQUE GRAPHISME ENERGETIQUE – „I.G.E”, spółkę utworzoną na podstawie prawa francuskiego, zarejestrowaną we francuskim Rejestrze Handlowym i Spółek w Tuluzie pod numerem 399 737 006, w odniesieniu do oprogramowania, do którego przysługują jej prawa.
 2. Osobę prawną, która posiada wszystkie prawa własności intelektualnej związane z Pakietami Oprogramowania, od której Dystrybutor uzyskał prawo do udzielania Licencji na korzystanie z oprogramowania określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy oraz Umowie.

Użytkownik Końcowy – oznacza osobę fizyczną korzystającą z Pakietu Oprogramowania zgodnie z Umową Subskrypcji. Liczba Użytkowników Końcowych uprawnionych do korzystania z Pakietu Oprogramowania jest każdorazowo określona w Potwierdzeniu Dostawy, zgodnie z Zamówieniem.

Podmioty Powiązane – oznacza spółkę, w której inna spółka handlowa dysponuje bezpośrednio lub pośrednio 20% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej.

Pakiet Oprogramowania – oznacza program komputerowy Wydawcy wraz z systemem ochrony i Dokumentacją, na korzystanie z którego Spółka udziela Licencji na rzecz Klienta, określony w Ofercie.

Licencja – oznacza uprawnienie do korzystania z Pakietu Oprogramowania, udzielone Klientowi przez Spółkę na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy oraz Umowie Subskrypcji.

Prawa własności intelektualnej – oznacza wszystkie prawa przysługujące Spółce lub Wydawcy, dotyczące patentów, wzorów użytkowych, praw autorskich i praw dotyczących znaków towarowych, prezentacji handlowych, topografii układów scalonych, nazw domen, modeli, oprogramowania, baz danych, informacji poufnych, oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej, zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych.

Zamówienie – oznacza umowę zawartą w wyniku przyjęcia Oferty przez Klienta.

Potwierdzenie Dostawy – oznacza dokument przekazany Klientowi w chwili dostawy Pakietu Oprogramowania zgodnie z Zamówieniem, który stanowi dowód jego doręczenia.

Umowa Subskrypcji – oznacza umowę obejmującą sprzedaż Pakietu Oprogramowania. Licencję oraz Usługi Serwisowe.

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego – oznacza dokument dostarczony wraz z Pakietem Oprogramowania lub zawarty w Pakiecie Oprogramowania, w którym określono warunki Licencji.

Umowa Serwisowa – oznacza umowę dotyczącą Usług Serwisowych świadczonych Klientowi przez Spółkę.

Umowa o Świadczenie Usług – oznacza umowę, na podstawie której Spółka świadczy Usługi Dodatkowe na rzecz Klienta zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy.

Umowa – oznacza każdą umowę zawieraną przez Spółkę z Klientem, w szczególności Umowę Subskrypcji, Licencję, Umowę Serwisową oraz Umowę o Świadczenie Usług.

Warunki Szczególne – oznacza szczególne postanowienia ustalone przez Strony w umowie, które stanowią uzupełnienie lub w szczególnych przypadkach, zmianę w stosunku do niniejszych Ogólnych Warunków Umowy.

Usługi Serwisowe – oznacza czynności mające na celu wsparcie Użytkownika, przeprowadzanie Serwisu Pakietu Oprogramowania lub Serwisu Aktualizacyjnego, świadczone przez Spółkę w celu zapewnienia Klientowi i jego Użytkownikom końcowym możliwości korzystania z Pakietu Oprogramowania udzielonego na podstawie Licencji.

Wsparcie Użytkownika – oznacza usługę polegającą na udzieleniu przez Spółkę Użytkownikom Końcowym informacji niezbędnych do prawidłowego korzystania z Pakietu Oprogramowania zgodnie z postanowieniami Umowy Subskrypcji. Wsparcie Użytkownika udzielane jest telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Usługi Dodatkowe – oznacza wszystkie usługi inne niż Usługi Serwisowe i Wsparcie Użytkownika, takie jak Szkolenie, a także wszystkie usługi konieczne do dostosowania Pakietu Oprogramowania do konkretnych potrzeb Klienta lub rozwoju w oparciu o specyfikacje uzgodnione między Klientem a Spółką.

Błąd – oznacza usterkę lub nieprawidłowość w Pakiecie Oprogramowania o powtarzającym się charakterze, która uniemożliwia jego prawidłowe funkcjonowanie.

Dokumentacja – oznacza podręcznik lub inne materiały, w dowolnym formacie, określające funkcje Pakietu Oprogramowania oraz procedury lub instrukcje związane z jego instalacją i użytkowaniem, udostępnione Klientowi zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umowy oraz Umową Subskrypcji.

Serwis Pakietu Oprogramowania – oznacza usługi świadczone przez Spółkę w celu usunięcia Błędu w Pakiecie Oprogramowania zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umowy oraz Umową Subskrypcji.

Serwis Aktualizacyjny – oznacza usługi i działania związane z poprawieniem, ulepszeniem lub dostarczeniem Nowych Wersji Pakietu Oprogramowania oraz Dokumentacji.

Szkolenie – oznacza usługi szkoleniowe w zakresie korzystania z Pakietu Oprogramowania.

Aktualizacja – oznacza częściową lub kompletną wersję Pakietu Oprogramowania zawierającą poprawki Błędów lub ulepszenia funkcjonalności Pakietu Oprogramowania. Każda Aktualizacja jest oznaczona określonym numerem identyfikacyjnym.

Nowa Wersja – oznacza kompletną wersję Pakietu Oprogramowania zawierającą nowe funkcje opracowane przez Wydawcę. Każda Nowa Wersja Pakietu Oprogramowania jest oznaczona określonym numerem identyfikacyjnym.

Obejście – oznacza operację zastępczą umożliwiającą obejście Błędu przy jednoczesnym zachowaniu pełnej funkcjonalności Pakietu Oprogramowania.

Lokalizacje – oznacza adresy podane przez Klienta jako miejsca, w których może on korzystać z Pakietu Oprogramowania zgodnie z Licencją.

System Ochrony – oznacza określone środki w formie fizycznej lub cyfrowej, takie jak kod lub klucz, zaprojektowane w celu ochrony integralności kodu źródłowego Pakietu Oprogramowania, jego Aktualizacji i Nowych Wersji.

Katalog – oznacza listę produktów i usług oferowanych przez Spółkę.

Sprzęt – oznacza produkty komputerowe lub sprzęt, które Spółka w określonych przypadkach dostarcza Klientowi w celu ułatwienia korzystania z Pakietu Oprogramowania.

Środowisko – oznacza środowisko informatyczne, sprzęt komputerowy, na którym Klient korzysta z Pakietu Oprogramowania, oznaczony numerem seryjnym i składający się z dowolnego typu terminala (tj. komputery PC, procesory, telefony, tablety itp.) oraz urządzeń peryferyjnych lub akcesoriów, w tym sieci zarządzającej wymianą informacji Klienta.

Zagrożenie cybernetyczne – oznacza wszelkie okoliczności lub zdarzenia, które mogą negatywnie wpłynąć na systemy Klienta, uszkodzić lub zakłócić ich działanie lub które mogą skutkować nieuprawnionym dostępem, przejęciem, utratą, niewłaściwym użyciem, zniszczeniem, ujawnieniem lub modyfikacją systemów Klienta, w tym wszystkich danych, poprzez złośliwe oprogramowanie, lub ataki hakerskie.

Artykuł 2. Zawarcie Umowy

 1. Warunki Umowy określa Oferta złożona przez Spółkę Klientowi. Okres ważności każdej Oferty wynosi jeden miesiąc, chyba, że Oferta stanowi inaczej.
 2. Niezależnie od przedmiotu Umowy, jej zawarcie nastąpi w chwili otrzymania przez Spółkę Zamówienia przesłanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Klienta na adres e-mail Spółki.
 3. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Umowy przez Klienta.
 4. Umowa może zostać zmieniona przez Strony wyłącznie za pisemnym pod rygorem nieważności porozumieniem Stron.
 5. Strony mogą ustalić na piśmie pod rygorem nieważności szczególne warunki Umowy, które stanowić będą uzupełnienie lub odstępstwo od niniejszych Ogólnych Warunków Umowy.

Artykuł 3. Licencje, Usługi Serwisowe, Usługi Dodatkowe

 • Licencje
 • Własność intelektualna
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Pakietu Oprogramowania, Aktualizacji lub Nowych Wersji Pakietu Oprogramowania, Dokumentacji, podręcznika szkoleniowego oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez Spółkę przysługują wyłącznie Spółce lub Wydawcy.
 2. Klient nie jest uprawniony do kopiowania całości lub części wyżej wymienionych elementów z wyjątkiem kopii dozwolonych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy lub Umowy Subskrypcji.
 3. Klient zobowiązuje się, że nie będzie zgłaszał lub rejestrował żadnych praw własności do Pakietu Oprogramowania, Dokumentacji, Aktualizacji i Nowych Wersji, podręcznika szkoleniowego oraz pozostałych dokumentów dostarczonych przez Spółkę.
 • Udzielenie Licencji
 1. Przedmiotem Licencji jest korzystanie z Pakietu Oprogramowania.
 2. Licencja jest udzielana Klientowi na warunkach określonych w Umowie Subskrypcji oraz niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy. Klient uprawniony jest do korzystania z Pakietu Oprogramowania wyłącznie w Lokalizacjach określonych w Potwierdzeniu Dostawy zgodnie z Umową Subskrypcji. Użycie Pakietu Oprogramowania poza Lokalizacjami stanowić będzie naruszenie niniejszych Ogólnych Warunków Umowy oraz Umowy Subskrypcji.
 3. W zależności od warunków Umowy Subskrypcji, Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony lub oznaczony.
 4. W ramach Licencji udzielonej na czas nieoznaczony na Pakiet Oprogramowania Klient może zawrzeć ze Spółką Umowę Serwisową.
 5. Wygaśnięcie Umowy Serwisowej nie pociąga za sobą wygaśnięcia Licencji. Zamówione przez Klienta Aktualizacje Pakietu Oprogramowania będą fakturowane przez Spółkę na podstawie cen stosowanych w danym dniu.
 6. W przypadku Licencji udzielonej na czas oznaczony, Licencję obejmuje Umowa Subskrypcji. Klient, aby móc korzystać z Licencji oraz Usług Serwisowych zawiera Umowę Subskrypcji na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy.
 7. W przypadku nieprzedłużenia obowiązującej Umowy Subskrypcji, z dniem jej wygaśnięcia Klient traci prawo do korzystania z Pakietu Oprogramowania i do korzystania z Usług Serwisowych.
 • Usługi
 • Usługi Serwisowe

Spółka świadczy Usługi Serwisowe na rzecz Klienta na podstawie Umowy Serwisowej lub Umowy Subskrypcji.

Spółka świadczy trzy rodzaje Usług Serwisowych:

Wsparcie Użytkownika

 1. Wsparcie Użytkownika polega na udzielaniu przez Spółkę wsparcia technicznego Użytkownikom Końcowym niezbędnych do prawidłowego korzystania z Pakietu Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w Dokumentacji. Spółka świadczy tę usługę w oparciu o informacje przekazane jej przez Użytkowników Końcowych lub Klienta.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową obsługę Pakietu Oprogramowania przez Klienta lub jego Użytkowników Końcowych spowodowaną zastosowaniem się do zaleceń przedstawionych przez Dział Wsparcia na podstawie nieprawidłowych, niekompletnych lub niedokładnych informacji udzielonych przez Klienta lub Użytkowników Końcowych
 3. Klient lub Użytkownik Końcowy może skorzystać z pomocy Działu Wsparcia telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach pracy Spółki zgodnie z procedurami opisanymi w Umowie Serwisowej lub Umowie Subskrypcji oraz niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy.
 4. Usługi świadczone przez Dział Wsparcia nie zastępują Szkolenia Użytkowników Końcowych w zakresie korzystania z Pakietu Oprogramowania, które stanowi przedmiot dodatkowej usługi. Dział Wsparcia zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień objętych programami szkoleniowymi.
 5. Świadczenie przez Spółkę Wsparcia Użytkownika nie stanowi usługi ani w zakresie Szkolenia, ani Serwisu Pakietu Oprogramowania.

Serwis Pakietu Oprogramowania

 1. W ramach Serwisu Pakietu Oprogramowania Spółka podejmuje działania mające na celu usunięcie przyczyn powstania Błędu w Pakiecie Oprogramowania.
 2. Klient lub Użytkownik Końcowy może zgłaszać Błędy telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną w godzinach pracy Spółki zgodnie z procedurami opisanymi w Umowie Serwisowej lub Umowie Subskrypcji oraz niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy. Spółka zastrzega sobie prawo do uzyskania informacji od Klienta lub Użytkownika Końcowego, niezbędnych do usunięcia zgłoszonego Błędu.
 3. Serwis Pakietu Oprogramowania ma zastosowanie wyłącznie do Błędów powtarzalnych i udokumentowanych przez Klienta lub Użytkownika Końcowego.
 4. Serwis Pakietu Oprogramowania nie obejmuje indywidualnych interwencji, w tym związanych z jednorazowymi nieprawidłowościami w funkcjonowaniu Pakietu Oprogramowania.
 5. W okresie prowadzenia Serwisu Pakietu Oprogramowania, Spółka na wniosek złożony przez Klienta lub Użytkownika Końcowego może zapewnić tymczasowe rozwiązanie umożliwiające korzystanie z Pakietu Oprogramowania.

Serwis Aktualizacyjny

Serwis Aktualizacyjny obejmuje usługi i działania związane z dostarczaniem Aktualizacji lub Nowych Wersji Pakietu Oprogramowania.

Wyłączenia

 1. W ramach Usług Serwisowych nie są świadczone:
  1. szkolenie Użytkowników Końcowych;
  2. prace rozwojowe, integracyjne, tworzenie schematów lub innych dokumentów;
  3. utrzymanie Środowiska, oprogramowania lub baz danych stron trzecich, w przypadku których Klient jest odpowiedzialny za zawarcie niezbędnych umów z podmiotami trzecimi.
 2. Wszelkie usługi, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy mogą być przedmiotem odrębnej umowy.
 3. Spółka jest zobowiązana do świadczenia usług określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy oraz Umowie Subskrypcji wyłącznie w sytuacji, gdy Pakiet Oprogramowania jest używany prawidłowo i zgodnie z Dokumentacją. Spółka nie jest zobowiązana do świadczenia Usług Serwisowych w przypadku:
  1. zmiany Lokalizacji bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Spółki;
  2. modyfikacji konfiguracji sprzętowej i dodania oprogramowania niezgodnego z podstawowym oprogramowaniem związanym ze Środowiskiem, w którym Pakiet Oprogramowanie jest używany;
  3. modyfikacji Pakietu Oprogramowania bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Spółki;
  4. nieprzestrzegania przez Klienta jakichkolwiek szczególnych zobowiązań umownych między Stronami.

Usługi Dodatkowe

 1. Spółka świadczy Usługi Dodatkowe na podstawie Oferty, Zamówienia i Warunków Szczególnych uzgodnionych z Klientem.
 2. W ramach Usług Dodatkowych Spółka świadczy między innymi usługi Szkolenia.
 3. Spółka oferuje Szkolenia dotyczące korzystania z Pakietu Oprogramowania stacjonarne, w tym w siedzibie Spółki lub siedzibie Klienta, a także Szkolenia zdalne. Spółka świadczy usługi Szkolenia na rzecz Klienta na podstawie zawartej przez Strony Umowy o Świadczenie Usług określającej Warunki Szczególne w tym zakresie.
 4. Szkolenia odbywają się w terminach proponowanych w kalendarzu szkoleń znajdującym się na stronie internetowej Spółki (Szkolenia Otwarte) lub w terminie określonym indywidualnie przez Strony (Szkolenia Dedykowane).
 5. Kalendarz Szkoleń nie stanowi Oferty. Określa on wstępnie proponowane przez Spółkę terminy Szkoleń Otwartych. Spółka zobowiązana jest do przeprowadzenia Szkolenia we wskazanym terminie wyłącznie wtedy, gdy zbierze się odpowiednia liczba zapisanych na Szkolenie Osób, a Spółka w sposób wyraźny potwierdzi Klientowi organizację Szkolenia w danym terminie, składając Klientowi Ofertę.
 6. Niezależnie od potwierdzenia organizacji Szkolenia w danym terminie, Spółka uprawniona jest do odwołania Szkolenia w terminie nie krótszym niż 5 dni przed planowaną datą Szkolenia stacjonarnego lub w terminie nie krótszym niż 72 godziny przed planowaną datą Szkolenia zdalnego, informując o tym Klienta w formie wiadomości e-mail. W przypadku odwołania Szkolenia przez Spółkę w opisanych wyżej terminach, Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.
 7. Klient, który zawarł ze Spółką Umowę obejmującą usługę Szkolenia, zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Spółki zgodnie z Umową, niezależnie od tego, czy on lub zgłoszone przez niego osoby wezmą udział w Szkoleniu lub jakiejkolwiek jego części, niezależnie od przyczyn. W przypadku, gdy Klient powiadomi Spółkę w formie wiadomości e-mail o braku możliwości wzięcia udziału przez niego lub zgłoszone przez niego osoby najpóźniej 8 dni przed datą Szkolenia, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Spółki 50% wynagrodzenia określonego w Umowie.
 • Okres obowiązywania Umowy oraz jego przedłużenie
 • Czas trwania Umowy

Umowa Serwisowa oraz Umowa Subskrypcji są zawierane na okres 12 miesięcy lub wielokrotności 12 miesięcy z możliwością ich przedłużenia, chyba że Strony w Warunkach Szczególnych postanowią inaczej, i wchodzą w życie z dniem dostawy Pakietu Oprogramowania.

Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana na czas określony przez Strony w umowie i obowiązuje od dnia jej zawarcia, chyba że Strony w Warunkach Szczególnych postanowią inaczej.

 • Przedłużenie czasu trwania Umowy

Jeżeli Strony w Warunkach Szczególnych nie postanowią inaczej, każda Umowa o Świadczenie Usług, dla której Strony nie przewidziały mechanizmu automatycznego przedłużenia, może zostać przedłużona wyłącznie na podstawie złożonej przez Spółkę Oferty i na zasadach opisanych w Artykule 2. niniejszych Ogólnych Warunków Umowy.

W przypadku braku przedłużenia Umowy o Świadczenie Usług, Umowa ta ulega rozwiązaniu wraz z upływem terminu, na jaki została zawarta.

Artykuł 4. Dostawa i odbiór

 1. Pakiet Oprogramowania, Dokumentacja, Aktualizacje i Nowe Wersje dostarczane są przez Spółkę Klientowi w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail w formie pakietu instalacyjnego.
 2. W przypadku, gdy Pakiet Oprogramowania, Dokumentacja, Aktualizacje i Nowe Wersje są możliwe do pobrania, są one udostępniane Klientowi w zakładce „Strefa Klienta” na stronie internetowej Spółki. Aby uzyskać do nich dostęp, Klient powinien utworzyć konto na stronie internetowej.
 3. Klient może zalogować się do Strefy Klienta przy użyciu swojego adresu e-mail i numeru Licencji podanego w Zamówieniu lub innym dokumencie określającym szczegóły Licencji, przesłanym Klientowi przez Spółkę.
 4. Dowodem dostawy Pakietu Oprogramowania, Dokumentacji, Aktualizacji i Nowych Wersji jest Potwierdzenie Dostawy.
 5. W przypadku sprzedaży Sprzętu, przeniesienie własności Sprzętu następuje z chwilą zapłaty całości ceny.
 6. Ryzyko utraty i uszkodzenia Sprzętu przechodzi na Klienta z chwilą jego dostawy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy.
 7. Klient instaluje Pakiet Oprogramowania we własnym zakresie. Warunki Szczególne umowy mogą określać warunki świadczenia usług związanych z instalacją lub wdrożeniem Pakietu Oprogramowania przez Spółkę.
 8. Wszelkie testy Pakietu Oprogramowania w Środowisku Klienta będą przeprowadzane pod wyłączną kontrolą Klienta, który ponosi wszelkie związane z tym ryzyko.

Artykuł 5. Obowiązki Stron

5.1. Obowiązki Spółki 

Spółka wypełnia swoje zobowiązania umowne z najwyższą starannością do jakiej zobowiązany jest podmiot profesjonalny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aktualizacje/Nowe Wersje

W ramach Usług Serwisowych Spółka dostarczy Klientowi Aktualizację lub Nową Wersję Oprogramowania co najmniej raz na dwadzieścia cztery miesiące. Aktualizacja lub Nowa Wersja Oprogramowania zostanie zainstalowana przez Klienta, na jego wyłączną odpowiedzialność, zgodnie z zaleceniami Spółki.

Wsparcie Spółki w instalacji przez Klienta Aktualizacji lub Nowej Wersji może być przedmiotem odrębnej Umowy.

Podwykonawcy

Spółka zastrzega sobie prawo do korzystania z usług wybranego przez siebie podwykonawcy, na swoją odpowiedzialność, w celu wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Umowy oraz Umowy Subskrypcji.

5.2. Obowiązki Klienta

Środowisko

 1. Podczas prac wykonywanych przez Spółkę w ramach Usług Serwisowych Klient pozostaje odpowiedzialny za Środowisko, Pakiet Oprogramowania i Sprzęt.
 2. Klient nie jest uprawniony do podejmowania działań, które bezpośrednio lub pośrednio blokowałyby lub spowalniały Usługi Serwisowe, bez uprzedniego niezwłocznego poinformowania Spółki.
 3. Klient jest również zobowiązany do:
  1. przekazania Spółce danych kontaktowych Użytkowników Końcowych upoważnionych przez Klienta do kontaktowania się z zespołem świadczącym Usługi Serwisowe w imieniu Spółki;
  2. zapewnienia ww. zespołowi Spółki dostępu do Pakietu Oprogramowania.

Udostępnianie informacji i materiałów

Klient udostępni Spółce:

 1. wszelkie informacje i materiały, które mogą pomóc w zrozumieniu zgłoszenia Klienta, w tym wszelkie nośniki magnetyczne lub cyfrowe oraz wszelkie inne materiały wymagane przez Spółkę;
 2. kopie zapasowe środowisk operacyjnych i Pakietu Oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie Klienta;
 3. połączenie internetowe zapewniające dostęp do wszelkich Aktualizacji danego Pakietu Oprogramowania.

Obowiązek informacyjny

Klient jest zobowiązany do informowania Spółki o wszelkich zmianach w konfiguracji jego Środowiska, które mogą mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Pakietu Oprogramowania.

Ochrona danych

 1. Klient, przed każdym działaniem Spółki i przed jakąkolwiek modyfikacją swojego systemu informatycznego lub Środowiska, jest zobowiązany do wykonania kopii zapasowej danych, plików i programów, w celu zapobieżenia utracie, zniszczeniu lub zmianie swoich danych. Klient jest odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowych swoich danych.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zmianę lub zniszczenie danych, plików lub programów Klienta w związku z korzystaniem z Pakietem Oprogramowania lub Usług Serwisowych.

Cyberbezpieczeństwo

 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wdrożenie i utrzymanie kompletnego programu bezpieczeństwa, który zawiera uzasadnione i odpowiednie środki bezpieczeństwa i zabezpieczenia określone przez Klienta jako niezbędne lub wymagane przez własne systemy Klienta w celu ochrony, przed wszelkimi zagrożeniami cybernetycznymi, jego sieci komputerowej, systemów, maszyn i danych, w tym Środowiska, zwanych dalej łącznie „Systemami”, w których obsługuje Pakiet Oprogramowania oraz w stosownych przypadkach, Sprzęt dostarczony przez Spółkę.
 2. Spółka rekomenduje, aby Klient posiadał wykwalifikowany i doświadczony personel z odpowiednią wiedzą z zakresu cyberbezpieczeństwa w celu utrzymania programu Bezpieczeństwa Klienta.
 3. Oprócz wyżej wymienionych obowiązków, Klient jest zobowiązany do:
  1. niezwłocznego zaktualizowania lub poprawy swoich Systemów lub wdrożenia innych odpowiednich środków w oparciu o wszelkie zgłoszone cyberzagrożenia i zgodnie z wszelkimi powiadomieniami lub uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa przekazanymi przez Spółkę w przypadku, gdy Klient otrzyma powiadomienie lub uwagę dotyczącą bezpieczeństwa w odniesieniu do systemów i środowisk, z którymi zaleca się korzystanie z Pakietu Oprogramowania i Sprzętu;
  2. przestrzegać zaleceń dotyczących najlepszych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa, które mogą być przekazywane przez Spółkę.

Identyfikowanie cyberzagrożeń

 1. Jeśli Klient zidentyfikuje lub dowie się o jakiejkolwiek luce lub cyberzagrożeniu związanym z Pakietem Oprogramowania, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Spółkę na piśmie i przekazać Spółce wszelkie wymagane informacje dotyczące takich luk lub cyberzagrożeń.
 2. Spółce przysługuje niewyłączne, nieograniczone w czasie prawo do wykorzystywania, wyświetlania, powielania, modyfikowania i rozpowszechniania całości lub części informacji, o których mowa w ust.1 wyżej w celu ich analizy.
 3. Spółka nie ujawni publicznie nazwy Klienta w związku z przekazanymi informacjami w zakresie cyberzagrożeń lub ich wykorzystaniem przez Spółkę, chyba że Strony ustalą inaczej. Przesyłając komentarze, Klient oświadcza i gwarantuje Spółce, że posiada wszelkie niezbędne prawa do tych informacji, w tym do przyznania Spółce wyżej wymienionych praw, oraz że te informacje nie naruszają żadnych praw własności ani innych praw osób trzecich, jak również nie obejmują żadnych informacji niezgodnych z prawem.

Instalacja i wdrożenie Aktualizacji i Nowych Wersji

W terminie określonym przez Spółkę lub uzgodnionym przez Strony, Klient zainstaluje i wdroży każdą Aktualizację lub Nową Wersję dostarczoną w ramach Umowy Subskrypcji lub Umowy Serwisowej, gdy tylko zostaną one udostępnione przez Spółkę zgodnie z Dokumentacją Pakietu Oprogramowania i instrukcjami instalacji Spółki. Klient przyjmuje do wiadomości, że brak instalacji Aktualizacji lub Nowych Wersji może skutkować podatnością Pakietu Oprogramowania lub Systemów Klienta na zagrożenia cybernetyczne lub pogorszeniem funkcjonalności Pakietu Oprogramowania. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane niezainstalowaniem lub nieprawidłowym zainstalowaniem Aktualizacji lub Nowej Wersji przez Klienta.

Artykuł 6. Ceny  

6.1. Cena

 1. Klient nabywa prawo do korzystania z Pakietu Oprogramowania po uiszczeniu całej ceny na rzecz Spółki zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy.
 2. Ceny podane są w złotówkach (PLN) lub euro (EUR) i są określone w Ofercie, na podstawie której zawierana jest Umowa.
 3. Podane przez Spółkę w Ofercie ceny nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT oraz ewentualne wszelkie inne obowiązujące cła i podatki zostaną również zapłacone przez Klienta według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

Rozszerzenie wersji Pakietu Oprogramowania

W każdym czasie obowiązywania Umowy, w szczególności Umowy Subskrypcji, Klient może zgłosić Spółce chęć rozszerzenia wersji Pakietu Oprogramowania lub skorzystania z innych usług oferowanych przez Spółkę. W takim przypadku Spółka przedstawi Klientowi odpowiednią ofertę.

6.2. Warunki płatności i fakturowanie

Licencje na czas nieoznaczony

Faktura za Licencję na czas nieoznaczony zostanie wystawiona przez Spółkę w dniu zapewnienia dostępu do Licencji Pakietu Oprogramowania. Dostęp zostanie zapewniony poprzez dostarczenie Systemu Ochrony w Potwierdzeniu Dostawy.

Umowy Subskrypcji, Umowy Serwisowe i Umowy o świadczenie Usług

Spółka po zaakceptowaniu Oferty przez Klienta będzie uprawniona do wystawiania faktur na kwotę wynikającą z Umowy. Faktury będą wystawiane przez Spółkę w terminach określonych w Ofercie.

Szkolenia

Spółka uprawniona jest do wystawienia faktury po zakończeniu Szkolenia.

Inne usługi

Spółka uprawniona jest do wystawiania faktur za pozostałe Usługi w terminach określonych w Ofercie.

Koszty podróży

Jeśli Strony tak postanowiły w Umowie, Klient zobowiązany jest zwrócić Spółce wszelkie koszty podróży i zakwaterowania poniesione przez Spółkę w związku z Usługami Serwisowymi, Usługami Dodatkowymi lub jakąkolwiek Usługą Dodatkową zamówioną przez Klienta, po przedstawieniu przez Spółkę rachunków za poniesione wydatki.

6.3. Rewizja cen

Przedstawiając Klientowi Ofertę, Spółka proponuje aktualne ceny, uwzględniające rynkową wartość produktów lub usług. Spółka uprawniona jest do zmiany proponowanych cen w każdym czasie, co oznacza w szczególności, że składając Ofertę dotyczącą przedłużenia Umowy, Spółka może zaproponować ceny wyższe niż dotychczasowe.

Artykuł 7. Warunki płatności

 1. Termin płatności kwoty wynikającej z Umowy zawartej przez Strony, będzie wynosić czternaście dni od dnia wystawienia faktury, chyba że Strony postanowią inaczej.
 2. Faktura doręczana jest na adres e-mail Klienta określony w Umowie. Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur drogą elektroniczną.
 3. Płatność na rzecz Spółki zostanie dokonana przelewem bankowym. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Spółki.
 4. W przypadku opóźnienia z zapłatą Spółka może, po upływie 7 dni od chwili doręczenia Klientowi pisemnego powiadomienia, zawiesić wykonywanie własnych zobowiązań wynikających z Umowy do czasu zapłaty należnych kwot przez Klienta.
 5. W przypadku opóźnienia z zapłatą, Spółce przysługiwać będą odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonych od dnia uchybienia terminowi płatności do dnia zapłaty. Spółka będzie uprawniona również do naliczenia rekompensaty za koszty dochodzenia należności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Artykuł 8. Gwarancja i odpowiedzialność

 1. Spółka udziela gwarancji Klientowi na dostarczony Pakiet Oprogramowania zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy.
 2. Spółka zobowiązuje się do dostarczenia Pakietu Oprogramowania zgodnie z jego specyfikacją wskazaną w Ofercie i Zamówieniu.
 3. Spółka nie gwarantuje, że doręczony Pakiet Oprogramowania będzie wolny od luk w zabezpieczeniach lub zagrożeń cybernetycznych lub będzie chroniony przed wszystkimi wirusami lub innymi czynnikami, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub integralności Pakietu Oprogramowania i danych przetwarzanych przez Pakiet Oprogramowania.
 4. Klient jest zobowiązany do prawidłowego korzystania z Pakietu Oprogramowania zgodnie z Umową oraz niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umowy w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa danych i procedur tworzenia kopii zapasowych w przypadku awarii lub nieprawidłowego działania Środowiska, Sprzętu lub Pakietu Oprogramowania.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania z Pakietu Oprogramowania zgodnie z instrukcjami technicznymi Spółki i zaleceniami dotyczącymi użytkowania zawartymi w Umowie oraz niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy.
 6. W każdym przypadku i w zakresie dozwolonym przez prawo, odpowiedzialność Spółki ograniczona jest do równowartości połowy kwot zapłaconych przez Klienta w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
 7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w szczególności takie, jak utrata lub pogorszenie jakości informacji, programów, plików lub baz danych, utrata zysków, straty handlowe lub finansowe, wzrost kosztów ogólnych lub konsekwencje postępowania wszczętego przez stronę trzecią, wynikających z używania lub nieużywania Pakietu Oprogramowania przez Klienta lub postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Umowy.
 8. Po stronie Klienta leży ewentualne ubezpieczenie Pakietu Oprogramowania lub Dokumentacji.
 9. W przypadku utraty lub kradzieży Pakietu Oprogramowania, z zastrzeżeniem zakresu Licencji oraz obowiązujących Warunków Szczególnych, Klient chcący nadal korzystać z Pakietu Oprogramowania może nabyć nową Licencję na Pakiet Oprogramowania.

Artykuł 9. Współpraca między Stronami

Strony zgodnie potwierdzają, że zobowiązują się do aktywnej współpracy w ramach zawartej Umowy, w szczególności:

 1. Klient zobowiązuje się wskazać swojego przedstawiciela, który będzie go reprezentował w kontaktach ze Spółką;
 2. W razie dokonania jakiegokolwiek zgłoszenia Spółce, Klient jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do ustalenia okoliczności zgłoszenia.

Artykuł 10. Zmiana, zawieszenie i rozwiązanie umowy

 1. Umowy zawarte na czas nieokreślony mogą zostać rozwiązane przez każdą ze Stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, chyba że strony inaczej postanowiły w Umowie.
 2. Umowy zawarte na czas określony mogą zostać rozwiązane wyłącznie w przypadkach i terminach wyraźnie wskazanych w Umowie.
 3. Licencja może zostać rozwiązana w przypadkach określonych w Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego.
 4. Spółka uprawniona jest do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Klient opóźnia się z zapłatą o co najmniej 14 dni lub w sposób rażący narusza swoje istotne obowiązki wynikające Umowy, składając Klientowi oświadczenie o odstąpieniu na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia uchybienia terminowi płatności lub powzięcia wiedzy o naruszenia obowiązków przez Klienta. Przez naruszenie istotnych obowiązków wynikających z Umowy rozumie się w szczególności naruszenie obowiązków Klienta opisanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy.
 5. W przypadku, gdy rozwiązanie Umowy skutkuje wygaśnięciem Licencji, Klient zobowiązuje się do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Pakietu Oprogramowania oraz do podjęcia następujących działań:

 

 • jeśli Pakiet Oprogramowania został dostarczony Klientowi w formie fizycznej, Klient zobowiązany jest zwrócić Spółce Oprogramowanie, jego Dokumentację oraz wszelkie Aktualizacje lub Nowe Wersje, nie zachowując żadnych kopii;
 • jeśli Pakiet Oprogramowania został dostarczony Klientowi poprzez pobranie, Klient zobowiązany jest usunąć Pakiet Oprogramowania, jego Dokumentację i wszelkie Aktualizacje lub Nowe Wersje oraz ich kopie, a także wszystkie powiązane pliki i dokumenty z komputerów, dysków twardych, serwerów, urządzeń zawierających je oraz z wszelkich innych komponentów Środowiska Klienta;
 • we wszystkich przypadkach Klient zobowiązany jest, na żądanie Spółki, dostarczyć jej pisemne oświadczenie potwierdzające, że Klient przeprowadził wymagane działania opisane w powyżej;
 • Spółka uprawniona jest własnego uznania wdrożyć wybrane przez siebie środki technologiczne w celu dezaktywacji Licencji lub w inny sposób uniemożliwić Klientowi korzystanie z Pakietu Oprogramowania.

Artykuł 11. Kontrola eksportu

 1. Oprogramowanie i jego Licencja, Dokumentacja, Usługi Serwisowe, Usługi Dodatkowe, Sprzęt, informacje oraz inne elementy dostarczone przez Spółkę na podstawie Umowy, zwane dalej łącznie „Przedmiotami Dostawy”, zawierają lub mogą zawierać komponenty lub technologie pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Unii Europejskiej lub innych krajów.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Przedmioty Dostawy oraz transfer lub wykorzystanie Przedmiotów Dostawy w ramach Umowy muszą być w pełni zgodne z obowiązującymi krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi kontroli eksportu.
 3. O ile odpowiednie licencje eksportowe nie zostały uzyskane od właściwego organu i z zastrzeżeniem zgody Spółki, Przedmioty Dostawy nie będą odsprzedawane, ponownie dostarczane, eksportowane lub ponownie eksportowane do jakiegokolwiek miejsca przeznaczenia lub do jakiejkolwiek strony podlegającej ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów dotyczących kontroli eksportu.
 4. Przedmioty Dostawy nie będą wykorzystywane do celów i w obszarach objętych ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów lub regulacji dotyczących kontroli eksportu. Klient zgadza się również, że Przedmiot Dostawy nie może być wykorzystywany bezpośrednio lub pośrednio w systemach rakietowych lub bezzałogowych statkach powietrznych, ani w wektorach do broni jądrowej i w żadnym wypadku nie może być wykorzystywany do projektowania, rozwoju, produkcji lub używania jakiejkolwiek formy broni, w tym w szczególności broni chemicznej, biologicznej lub jądrowej.
 5. Jeśli wymagane licencje, zezwolenia lub zgody nie zostaną uzyskane, czy to z powodu bezczynności właściwego organu lub jeśli taka licencja, zezwolenie lub zgoda zostanie odrzucona lub cofnięta, lub jeśli obowiązujące przepisy dotyczące kontroli eksportu mogą uniemożliwić Spółce realizację jakiegokolwiek zamówienia lub poniesienie, w opinii Spółki, odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi kontroli eksportu, gdyby Spółka wykonała zamówienie, Spółka będzie wówczas zwolniona z wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy.

Artykuł 12.  Siła wyższa

 1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie zobowiązań umownych spowodowane działaniem siły wyższej.
 2. Przez siłę wyższą rozumie się okoliczności zewnętrzne, które powstały po zawarciu Umowy w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych, których żadna ze Stron nie mogła przewidzieć ani nie mogła im zapobiec, w szczególności: strajk powodujący zastój całkowity lub częściowy personelu Wydawcy lub Spółki bądź jego dostawcy lub przewoźnika, pożar, zła pogoda, trzęsienia ziemi lub inne katastrofy naturalne, epidemie, blokady transportowe lub blokady dostaw.
 3. Wystąpienie siły wyższej może spowodować zawieszenie realizacji Umowy, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli po upływie trzech miesięcy od zawieszenia realizacji Umowy, stan zawieszenia związany z siłą wyższą utrzymuje się, Umowa automatycznie wygaśnie, chyba że Strony postanowią inaczej.

Artykuł 13. Zakaz zatrudniania pracowników

Klient zobowiązuje się w czasie trwania współpracy ze Spółką oraz przez okres jednego roku po jej zakończeniu do niepodejmowania współpracy – na jakiejkolwiek podstawie, w tym na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych – z pracownikami Spółki bez jej zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za każdy przypadek zawinionego naruszenia tego obowiązku Klient zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości rocznego wynagrodzenia brutto przysługującemu pracownikowi, z którym Klient nawiązał współpracę, w roku poprzedzającym nawiązanie z nim współpracy przez Klienta.

Artykuł 14. Poufność informacji

 1. Każda ze Stron zobowiązuje się do nieujawniania informacji lub dokumentów uznanych za poufne lub mających charakter poufny, o których dowiedziały się w trakcie prowadzenia rozmów lub zawierania Umowy.
 2. Zobowiązanie do zachowania poufności będzie obowiązywać przez cały czas trwania Umowy oraz przez okres pięciu (5) lat od jej wygaśnięcia.

 

Artykuł 15. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Każda ze Stron zobowiązana jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Warunki związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę określa w szczególności Polityka Ochrony Danych Osobowych znajdująca się na stronie internetowej Spółki.

Artykuł 16. Cesja

 1. Klient nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Spółki.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do cesji lub przeniesienia Licencji udzielonej Klientowi lub całości lub części swoich praw i obowiązków wynikających Umowy na dowolny ze swoich podmiotów powiązanych bez uprzedniej zgody Klienta.

Artykuł 17. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych – W przypadku zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Umowy, ich nowe brzmienie znajduje zastosowanie do Zamówień złożonych od dnia opublikowania przez Spółkę zmian.
 2. Nieważność – W przypadku, gdy jedno z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Umowy okaże się nieważne jako sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać.
 3. Język – Niniejsze Ogólne Warunki Umowy zostały sporządzone w języku polskim. W przypadku jakiegokolwiek tłumaczenia na język obcy, wiążąca dla Stron będzie wyłącznie wersja w języku polskim.
 4. Referencje – Spółka jest uprawniona do wymienienia nazwy Klienta jako jednego ze swoich klientów, do celów wewnętrznych i zewnętrznych Spółki.
 5. Brak odpowiedzialności solidarnej – zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umowy nie istnieje odpowiedzialność solidarna pomiędzy Spółką a jej Podmiotami Powiązanymi. Przesłanie Oferty lub zawarcie Umowy przez Podmiot Powiązany Spółki nie tworzy żadnych praw na rzecz Klienta w odniesieniu do Spółki lub któregokolwiek z jej Podmiotów Powiązanych, które nie są stroną Oferty lub Umowy. Oferta lub Umowa tworzy jedynie prawa i obowiązki pomiędzy Klientem a Spółką lub jej Podmiotem Powiązanym wystawiającym Ofertę lub zawierającym Umowę. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane przez jej Podmioty Powiązane; to samo dotyczy Podmiotów Powiązanych Spółki.
 6. Prawo właściwe – Oferta i Umowa, wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umowy podlegają prawu polskiemu.
 7. Integralność – Niniejsze Ogólne Warunki Umowy stanowią integralną część Oferty i Umowy. W przypadku wystąpienia sprzeczności pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami Umowy ma Umowa oraz Warunki Szczególne. W odniesieniu do postanowień dotyczących korzystania z Pakietu Oprogramowania, Dokumentacji, Aktualizacji i Nowych Wersji oraz odpowiadających im Praw Własności Intelektualnej.
 8. Spory – Wszelkie spory dotyczące Umowy powinny być rozstrzygane przez Strony polubownie. W przypadku nieosiągnięcia polubownego porozumienia w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o zaistnieniu sporu przez jedną ze Stron, właściwy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki.